CAPÍTOL II DELS SOCIS

Art. 6.- Persones i entitats que poden ser sòcies

6.1       Podran ser sòcies de serveis de la Cooperativa les persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica dins del marc de l’economia social i solidària, que comparteixin els principis d’actuació de COOP 57 i que realitzin la seva activitat de conformitat amb aquests principis, relacionats amb l’article 2 dels Estatuts.

6.2       No podran ser sòcies les organitzacions amb finalitats polítiques o que no puguin ser considerades com entitats d’economia social. 

6.3       COOP 57 podrà tenir socis de treball, en un número que no podrà ser superior en el moment de la incorporació, a una tercera part del total de socis de la Cooperativa.

6.4       Els socis de treball compliran amb la regulació específica del Capítol VI d’aquests Estatuts. En tot allò que no sigui previst en aquestes, se’ls hi aplicarà l’establert pels socis de serveis.

6.5       Les persones o entitats que desitgin ésser admeses com a sòcies hauran de sol·licitar-ho al Consell Rector per escrit en el qual acceptaran expressament aquests Estatuts i els Reglaments Interns de la Cooperativa.

6.6       Un cop aprovada l’admissió pel Consell Rector, aquesta no serà efectiva fins que el soci admès no faci efectiva íntegrament la seva aportació obligatòria al capital social.

Art. 7.- Socis col·laboradors

7.1       La Cooperativa podrà tenir socis col·laboradors, que podran ser persones físiques o jurídiques, les quals, sense realitzar directament l’activitat cooperativitzada principal, col·laboraran en la consecució de l’objecte social de la Cooperativa.

7.2       El soci col·laborador no podrà donar-se de baixa voluntària de la cooperativa fins després de transcorregut, des de la seva admissió com a soci col·laborador, el termini mínim d’un any.

7.3       Per adquirir la condició de soci o sòcia col·laborador, caldrà sol·licitar-ho per escrit al Consell Rector, el qui resoldrà sobre l’admissió del soci o sòcia col·laborador, dins un termini no superior a trenta dies hàbils, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud.

7.4       El Consell Rector, complint els acords que hagi adoptat l’Assemblea General al respecte, establirà la quantitat de l’aportació obligatòria del soci col·laborador, les condicions del seu desemborsament, el tipus d’interès que li correspongui com a retribució per l’aportació al capital, la ponderació de vot que li correspongui dins el límit previst per la Llei i les característiques de les altres possibles formes de col·laboració que s’hagin proposat. Les aportacions al capital dels socis col·laboradors es comptabilitzaran separadament de les dels socis treballadors.

7.5       Els socis col·laboradors tindran dret d’assistir a les reunions de l’Assemblea, amb veu i amb dret de vot, d’acord amb la ponderació de vot corresponent acordada pel Consell Rector i amb la limitació de que el conjunt de vots dels socis col·laboradors no podrà superar, en cap cas, el vint-i-cinc per cent de la totalitat dels vots socials.

Art. 8.- Baixa voluntària del soci

8.1       Qualsevol soci pot causar baixa voluntàriament a la Cooperativa, mitjançant preavís per escrit adreçat al Consell Rector, amb una antelació mínima d’un mes. La inobservança del preavís implicarà que la baixa sigui considerada com a no justificada, excepte que per acord de l’Assemblea General i, ateses les circumstàncies del cas, es consideri la baixa com a justificada.

8.2       La baixa, en tot cas, només tindrà efectes al final de l’exercici econòmic.

Art.9.- Baixa voluntària justificada i no justificada

9.1    Es considerarà la baixa justificada:

a) En cas de disconformitat amb l’acord de l’Assemblea General, decidint la fusió o escissió de la Cooperativa, s’haurà de sol·licitar la baixa per escrit al President del Consell Rector dins els trenta dies següents a l’adopció de l’acord de fusió o escissió.

b) Si l’Assemblea adopta acords que augmenten les aportacions obligatòries del soci, d’acord amb el previst per la Llei.

c) Quan sol·liciti la baixa dins els terminis de preavís i permanència a la Cooperativa regulats l’apartat primer de l‘anterior article, sempre que la persona o entitat sòcia que causa baixa no estigui afectada per un expedient disciplinari en curs de resolució o, ja resolt i en fase d’execució.

d) La baixa dels socis disconformes amb l’acord de transformació de les aportacions amb dret a reemborsament en cas de baixa en aportacions el reemborsament dels quals pugui ser refusat incondicionalment pel Consell Rector, o la transformació inversa. Aquests socis disconformes hauran d’haver votat en contra, fent constar expressament en l’acta la seva oposició. També es considerarà com a justificada la baixa dels socis que no havent assistit, per causa justificada, a l’Assemblea General demanin la baixa per escrit adreçat al Consell Rector, en el termini d’un mes després de l’acord de transformació esmentat.

9.2       La decisió del  Consell Rector sobre qualificació i efectes de la seva baixa voluntària d’una persona o entitat associada podrà ser recorreguda, dins dels trenta dies des de la seva notificació, davant l’Assemblea General.

9.3       Tots els altres casos de baixa del socis que no figuren a l’apartat primer d’aquest article, es consideraran com a baixa no justificada.

Art.10.- Baixa Forçosa

10.1      És causa de baixa forçosa la pèrdua dels requisits fixats per la Llei o els presents Estatuts per ser socis de la Cooperativa.

10.2      La baixa forçosa serà acordada, prèvia audiència de la persona o entitat sòcia, davant del Consell Rector, d’ofici, a petició de qualsevol persona o entitat sòcia o a petició de la mateixa entitat que hagi perdut les condicions per continuar essent sòcia.

10.3      Els efectes econòmics de la baixa seran els mateixos que els de la baixa voluntària justificada, excepte quan la pèrdua d’aquells requisits obeeixi a un deliberat propòsit del socis per a defugir responsabilitats o beneficiar-se indegudament. En aquest cas, la conseqüència econòmica de la baixa serà, per al soci, la que correspongui a l’expulsió, sense perjudici de les altres accions que se’n puguin derivar.  

Art. 11.- Conseqüències econòmiques de la baixa

11.1   En tots els casos de pèrdua de la condició de soci, aquest o els seus drethavents estan facultats per a exigir el reembossament de la seva aportació al capital social, sens perjudici del que disposa a l’article 49.2 amb relació a les aportacions el reemborsament de les quals pugui ser refusat incondicionalment pel consell rector.

Sobre la base dels resultats de l’exercici econòmic en què es produeixi la baixa del soci i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, s’ha de procedir, en el termini d’un mes a comptar de l’aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici esmentat, a fixar l’import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El consell rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l’aprovació dels comptes, i, si escau, , en el cas de les aportacions reemborsables, pot autoritzar que es faci un reemborsament a compte del definitiu.

11.2      De l’import de les aportacions obligatòries després de realitzar, si és necessari, les deduccions a què es refereix el paràgraf anterior, s’hi efectuaran les següents deduccions:

a)      En el cas de baixa justificada no hi haurà cap més deducció.

b)      En el cas de baixa voluntària no justificada, el Consell Rector, valorant les raons de la separació del soci, podrà aplicar una deducció de fins al 20%.

c)      En el cas de baixa per expulsió, el Consell Rector, valorant les raons de la sanció, podrà aplicar una deducció de fins al 30%.

Art.12.- Drets dels socis

Els socis tenen dret a:

a)     Participar en la realització de l’objecte social de la cooperativa, sense cap mena de discriminació, en virtut de les normes estatutàriament establertes.

b)    Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la Cooperativa.

c)     Participar, amb veu i vot, en l’adopció de tots els acords de l’Assemblea General, als de l'Assemblea de la secció a la que pertanyi, i en els dels altres òrgans dels quals formin part.

d)    Sol·licitar informació sobre les qüestions que afectin llurs interessos econòmics i socials en els termes que estableixen els presents estatuts.

e)     Percebre el reemborsament de la seva aportació actualitzada en el cas de baixa o de liquidació o de transformació de la cooperativa segons el que disposa l’article 11.1, que no s’ha de veure afectat per una suspensió temporal dels drets a causa d’un expedient sancionador; sens perjudici del que disposa a l’article 49.2 amb relació a les aportacions el reemborsament de les quals pugui ser refusat incondicionalment pel consell rector.

f)     Participar en els excedents, si n’hi ha d’acord amb allò establert als presents estatuts.

g)    Aquelles altres que resultin de les normes legals i estatutàries, així com els acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.

Art.13.- Dret d’informació

13.1   L’exercici dels drets del socis i l’acompliment de les seves obligacions es fonamentaran en el millor coneixement possible del funcionament i gestió de la cooperativa. A aquests efectes la Cooperativa procurarà mitjans d’informació assequibles i clars a tots els socis.

13.2  Per exercir i garantir l’efectiu dret d’informació, els socis disposaran dels mitjans que estableix la Llei de Cooperatives de Catalunya.

13.3   El Consell Rector lliurarà a cada soci, al admetre’l, una còpia dels Estatuts i, si n’hi ha, del reglament de règim intern, i notificarà igualment a cada soci les modificacions que es produeixin i els acords dels òrgans de govern que els afectin.

13.4      Qualsevol soci té dret, en qualsevol moment, a:

a)     Sol·licitar l’estat de la seva situació econòmica com a soci de la cooperativa, que li ha de ser facilitada en el termini d’un mes.

b)    Examinar el Llibre de Registre de Socis i el Llibre d’Actes de l’Assemblea General i del Consell Rector per actes que continguin acords que els hi afectin particularment.

c)     Rebre qualsevol informació o aclariment sobre la marxa de la societat Cooperativa i sobre els seus propis drets econòmics i socials que sol·liciti per escrit al Consell Rector, que respondrà en el termini de quinze dies, des de la presentació de l’escrit. Si el soci estima que la resposta que hom li ha donat no és correcta, pot reiterar per escrit la sol·licitud, que en aquest cas serà contestada públicament pel Consell Rector a la primera Assemblea General que se celebri.

13.5      El 10% dels socis, o un mínim de 100, si la cooperativa arriba a tenir-ne més de 1.000, poden sol·licitar per escrit al Consell Rector la informació que considerin necessària sobre la marxa de la Cooperativa i aquell ha de respondre per escrit en el termini d’un mes. Si els socis peticionaris consideren que la resposta és insuficient, poden reiterar per escrit la sol·licitud, que en aquest cas serà contestada públicament pel Consell Rector durant la primera Assemblea General que se celebri.

13.6      Des del dia de la convocatòria de l’Assemblea General en la que s’hagi de deliberar i adoptar acords sobre els comptes de l’exercici econòmic, els socis podran examinar al domicili social:

a)     El balanç.

b)    El compte de pèrdues i guanys.

c)     La memòria explicativa de l’exercici.

d)    El pla de treball i el pressupost del nou exercici.

e)     La proposta de distribució dels excedents o dels beneficis extracooperatius o d’imputació de les pèrdues.

f)     L’informe dels interventors, i si és el cas, dels auditors.

13.7      Els socis poden demanar per escrit al Consell Rector, fins a cinc dies abans de l’Assemblea, els aclariments que creguin convenients sobre qualsevol punt de l’esmentada documentació; en aquest cas el Consell Rector donarà la corresponent explicació durant l’acte de celebració de l’Assemblea.

13.8      El dret dels socis regulat a l’apartat sis és igualment d’aplicació en el cas de les assemblees extraordinàries en què s’hagi de deliberar i adoptar acords sobre qualsevol assumpte de naturalesa econòmica, en relació amb la documentació bàsica que reculli la qüestió econòmica.

Art.14.- Obligacions dels socis

14.1      Els socis estan obligats a:

a)      Realitzar les aportacions compromeses.

b)      Col·laborar plenament en l’assoliment dels objectius de la Cooperativa.

c)      Participar en les activitats i serveis cooperatius en els termes establerts en els Estatuts i el Reglament Intern i/o en els derivats dels acords vàlids dels diferents òrgans de la Cooperativa.

d)      Guardar secret sobre aquells assumptes i dades de la Cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.

e)      Assistir a les reunions de les assemblees generals i d’altres òrgans on siguin convocats.

f)       Acceptar els càrrecs socials, llevat que tinguin causa justificada, apreciada per l’Assemblea General, per a no fer-ho.

g)      Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.

h)      Facilitar la prestació adequada dels serveis cooperatius mitjançant una permanent actitud de transparència i bona fe.

i)        Participar en les activitats de formació i intercooperació

j)        Fer el desemborsament al capital social, i en cas de que existeixin, de les quotes aprovades per l’assemblea.

k)      I, en general, complir amb tots els deures que resultin de la Llei, els Estatuts i el Reglament de Règim Intern.

14.2      Sense perjudici d’altres tipus de responsabilitats que els siguin imputables, els socis responen davant la Cooperativa amb el seu patrimoni, present o futur, en cas d’incompliment o compliment defectuós de les seves obligacions socials.