Art. 15.- Procediment

15.1        Davant de qualsevol comportament d’un soci o sòcia que pugui considerar-se sancionable, d’acord amb els presents estatuts o el reglament intern aplicable, el Consell Rector instruirà un expedient sancionador.

15.2        Quan així ho consideri oportú, d’acord amb la complexitat o rellevància dels fets i, en tot cas, quan s’incoï expedient per falta molt greu, el Consell Rector designarà un instructor, que podrà ser un soci o sòcia o un tercer, aliè al Consell Rector, independent i que compleixi els requisits d’honorabilitat i qualificació adequats a la seva funció.

15.3        L’expedient s’iniciarà amb un plec de càrrecs que el Consell Rector comunicarà, per escrit, a l’afectat. El soci inculpat, podrà presentar al·legacions i proposar proves en el seu descàrrec, mitjançant escrit dirigit al Consell Rector, dins el termini de deu dies a comptar des de la data de recepció de la notificació. Transcorregut aquest termini, s’entendrà practicat el tràmit d’audiència.

15.4        L’instructor o, si ha estat nomenat o, en cas contrari, directament el Consell Rector, acordarà allò que sigui procedent sobre l’admissió i pràctica de les proves proposades. A continuació, si ha estat nomenat, l’instructor presentarà al Consell Rector, per escrit, una proposta de sanció motivada, preceptiva i no vinculant, acompanyant les al·legacions i el resultat de les proves practicades, dins del termini dels quinze dies hàbils següents a l’expiració del termini fixat per presentar al·legacions.

15.5        La facultat sancionadora és competència indelegable del Consell Rector, que resoldrà i notificarà l’acord a l’interessat, dins els quinze dies hàbils següents a la recepció de l’informe de l’instructor o, si no l’ha nomenat, dins els quinze dies hàbils següents a l’expiració del termini fixat per presentar al·legacions.

15.6        Es pot recórrer contra les sancions davant l’Assemblea General, en el termini d’un mes a comptar des de la data de la notificació de la sanció.

15.7        El recurs davant l’Assemblea General serà inclòs com a primer punt a l’ordre del dia de la primera reunió que es celebri i serà resolt, prèvia audiència de l’interessat, mitjançant votació secreta. El termini màxim perquè l’Assemblea General resolgui el recurs és de sis mesos a comptar des de la data de la seva interposició.

15.8      Les sancions són executives des de la data de la ratificació de l’acord del Consell Rector per part de l’Assemblea General o, en tot cas, a l’expirar el termini per a presentar-hi recurs.

Art. 16.- Faltes

Les faltes comeses pels socis, atesa llur importància, transcendència i intencionalitat, es classificaran com a molt greus, greus i lleus.

Art.17.- Faltes molt greus

Són faltes molt greus:

a)   L’ús per part d’un soci dels capitals comuns o de la signatura social per a negocis per compte propi.

b)   Incomplir les obligacions socials, amb perjudici de la Cooperativa o d’algun soci. En particular es produirà aquesta infracció en el cas del soci en morositat en el desemborsament de la seva aportació, si transcorren trenta dies des de que hagi estat requerit per la Cooperativa, sense que hagi realitzat l’esmentat desemborsament.

c)   Realitzar actuacions nocives per a la Cooperativa, amb manifest perjudici d’aquesta o d’algun soci.

d)   Violar secrets de la Cooperativa amb perjudici d’aquesta.

e)   Faltes d’assistència reiterades d’un membre del Consell Rector als actes socials als quals sigui convocat.

f)    La usurpació de funcions i l’abús de confiança.

g)   Les operacions de competència, el frau en les operacions i la ocultació de dades rellevants.

h)   L’abús maliciós o l’ús fraudulent dels serveis de la Cooperativa.

i)    La falsificació de documents, signatures, segells o anàlegs, rellevants per a la relació de la Cooperativa amb llurs socis o amb tercers.

j)    La reiteració en la comissió de faltes greus, per les que hagi estat sancionat el soci en els tres anys anteriors.

Art.18.- Faltes greus

Són faltes greus:

a)   La no assistència injustificada a les Assemblees Generals degudament convocades.

b)   La violació de secrets de la Cooperativa, quan no pugui considerar-se falta molt greu en base a l’apartat 4 de l’article anterior.

c)   L’incompliment de les obligacions econòmiques amb la Cooperativa, i en particular, la morositat en el desemborsament d’aportacions.

d)   L’incompliment dels preceptes estatutaris o realitzar una activitat o deixar de fer-la, quan aquesta actuació no sigui constitutiva de falta molt greu, per no haver-hi perjudici o malícia.

e)   Aquells comportaments que, d’alguna manera, alterin el bon clima que ha de presidir la relació entre els socis i altres persones vinculades amb la Cooperativa.

f)    La reiteració en la comissió de faltes lleus, per les quals hagi estat sancionat el socis en els tres anys anteriors.

g)   En referència específica als socis de treball, la no assistència o abandonament del lloc de treball sense justificació o, en general, la no realització de les tasques assumides, o la imputualitat reiterada, quan aquestes infraccions no siguin constitutives de falta molt greu.

Art. 19.- Faltes lleus

Es consideraran faltes lleus:

a)   La primera manca d’assistència no justificada a les sessions de l’Assemblea General a les que el soci hagi estat convocat en la deguda forma.

b)   El retard en el pagament de les obligacions econòmiques amb la Cooperativa.

c)   Quantes altres accions s’oposin lleument a la lletra i l’esperit dels Estatuts.

d)   Referit als socis de treball, les faltes poc importants en l’acompliment de tasques.

Art. 20.- Sancions

Les sancions que a continuació es relacionen s’aplicaran, en el seu cas, sense perjudici de les accions civils o penals que corresponguin.

20.1      Per faltes lleus: Amonestació verbal o per escrit i/o multa de fins a 150,25.-€. Per als socis de treball, la sanció econòmica consistirà en un descompte de bestretes laborals de dos dies com a màxim.

20.2      Per faltes greus:

a)        Suspensió del dret de vot a l’Assemblea de la secció a la que pertanyi, i/o del dret a ostentar càrrecs en els òrgans socials, i/o del dret a beneficiar-se dels serveis de la Cooperativa, per al supòsits en què el soci no estigui al corrent de les seves obligacions econòmiques o no participi amb la quantitat mínima obligatòria fixada pels estatuts.

b)       Multa de fins a 1.202,02.-€. Per als socis de treball, la sanció econòmica consistirà en un descompte de bestretes laborals de vint dies com a màxim.

20.3      Per faltes molt greus: Expulsió de la Cooperativa.