Art. 21.- Òrgans de la cooperativa

21.1 Els òrgans de la Cooperativa son:

Assemblea General.

Consell Rector.

Assemblees de les seccions territorials.

Consells de secció de les seccions territorials.

Intervenció de comptes.

Consell assessor

Comissions tècniques.

Comissions socials.

21.2 La cooperativa s'organitza funcionalment en seccions territorials. Cada secció té una assemblea de secció i un Consell de Secció.

 

CAPÍTOL IV. 1 l’Assemblea General

Art. 22.- L'Assemblea General

L’Assemblea General es una assemblea de segon grau: Es constitueix amb els delegats escollits per les Assemblees de les seccions territorials i pel Consell Rector. És l'òrgan d’expressió de la voluntat social en tots els aspectes. Els seus acords són obligatoris pels altres òrgans i tots els socis, sense perjudici del respecte a la Llei i als estatuts, així com, de les facultats d'impugnació o recurs establerts legalment.

Art. 23.- Competències de l'Assemblea General

23.1  L’Assemblea General pot debatre i decidir qualsevol matèria de la cooperativa que no hagi estat expressament atribuïda a un altre òrgan social. En tot cas, el seu acord és necessari en els següents casos:

Nomenament i revocació dels membres del Consell Rector, dels membres de la intervenció de comptes, dels auditors, dels liquidadors i també, quan correspongui, l’establiment de les bases de determinació de la quantia de les retribucions d’aquests.

Ratificació del nomenament del gerent o director de la Cooperativa, proposat pel Consell Rector.

Censura de la gestió social, aprovació dels comptes anuals i distribució dels excedents.

Aprovació del pla de treball global de la Cooperativa i del seu pressupost, amb el pla de treball i el pressupost de cada secció. El pla de treball anual inclourà la definició dels serveis a prestar per la Cooperativa i els percentatges de recursos propis a destinar a cada línia de serveis, a prestar per cada secció i per la Cooperativa en el seu conjunt, així com, els límits en la disponibilitat d’aquests recursos.

La transformació obligatòria de les aportacions amb dret de reemborsament en cas de baixa en aportacions el reemborsament de les quals pugui ser refusat incondicionalment pel Consell Rector, o la transformació inversa, l’aprovació de noves aportacions obligatòries al capital social; l’admissió d’aportacions dels socis col·laboradors; l’actualització del valor de les aportacions al capital social; la fixació de les aportacions dels nous socis; l’establiment de quotes d’ingrés o periòdiques, i també el tipus o la base de determinació de l’interès que s’ha d’abonar per les aportacions al capital social.

Admissió del finançament voluntari dels socis.

Emissió d’obligacions, títols participatius o altres formes de finançament mitjançant emissions de valors negociables.

Creació i dissolució de seccions territorials, així com, l'aprovació de les normes de funcionament intern de les seccions.

Modificació dels estatuts socials.

Fusió, escissió i dissolució de la Cooperativa.

Alienació o cessió, per qualsevol títol, de béns, drets o activitats la desaparició dels quals impedeixi la realització de l’objecte social.

Creació de cooperatives de segon o ulterior grau o de crèdit o adhesió a les mateixes.

Exercici de l’acció de responsabilitat dels membres del Consell Rector i dels interventors i liquidadors.

Aprovació dels criteris tècnics i socials relatius a la prestació dels serveis als socis, així com, aprovar, també, els criteris de valoració a aplicar per la comissió tècnica i la comissió social/s.

Tots els altres casos en què ho exigeixin la Llei o els presents Estatuts.

23.2  Les competències que corresponguin a l’Assemblea General i sobre les quals preceptivament hagi de pronunciar-se són indelegables.

Art. 24.- Forma de convocatòria de les Assemblees Generals  i assemblea universal

24.1        L’Assemblea General serà convocada pel Consell Rector, especificant l’ordre del dia, mitjançant anunci al domicili social, anunci a la seu de les seccions territorials i, a més, a través d’escrit adreçat individualment a cada soci. S’efectuarà la notificació amb una antelació mínima de quinze dies naturals previs a la data prevista de celebració. Abans de la celebració de tota Assemblea General es celebraran les Assemblees de les seccions territorials, amb el mateix ordre del dia, que seran convocades pel Consell Rector, amb la mateixa antelació mínima de quinze dies naturals, també mitjançant anunci en el domicili social, anunci a la seu  de les seccions territorials i escrit dirigit individualment a cada un dels socis. Per cursar les convocatòries de les Assemblees es podran utilitzar mitjans telemàtics.

24.2        Es reunirà en el domicili social o en el que es designi en la convocatòria, amb caràcter ordinari dins els sis mesos posteriors al tancament de l’exercici econòmic anual per aprovar la documentació comptable, la memòria i les distribucions d’excedents o, en el seu cas, de pèrdues.

24.3        El Consell Rector a iniciativa pròpia podrà convocar reunions extraordinàries de l’Assemblea General. També podran demanar la convocatòria d’una Assemblea General la Intervenció de comptes, l’auditor de gestió interna o un grup de socis que tingui com a mínim el deu per cent dels vots socials.  En aquest cas el Consell Rector respectarà en tots els seus punts l’ordre del dia proposat pels convocant i haurà de convocar l’Assemblea abans de transcorregut un mes des de la data de recepció de la sol·licitud de convocatòria.

24.4      L'Assemblea s'entendrà vàlidament constituïda, amb caràcter d'universal, quan estant presents o representats tots els socis, cap d'ells s'oposi a celebrar-la.

Art.25.-  Constitució, representació i quòrum

25.1        L'Assemblea haurà de reunir-se al domicili social o al lloc previst per l’escrit de convocatòria, i serà presidida pel president del Consell Rector, actuant com a secretari de la mateixa el del Consell.

25.2        En primera convocatòria s'entendrà constituïda vàlidament l’Assemblea si els delegats assistents representen més de la meitat dels vots socials. En segona convocatòria, mitja hora més tard, serà vàlida la convocatòria, sigui quin sigui el número de delegats assistents i el número de vots socials representats.

25.3      Els delegats no podran delegar la seva assistència a l'Assemblea General en un altre delegat. En cas d'impossibilitat justificada sobrevinguda d'assistir a l'Assemblea General, ho comunicaran al Consell de la secció a la que pertanyin i seran substituïts a l’Assemblea General pel soci de la secció que el Consell de Secció designi a l'efecte, d'entre els que hagin assistit a l'Assemblea de la secció preparatòria de l'Assemblea General.

Art.26 Adopció d’acords

26.1     L’Assemblea General adoptarà els acords per majoria simple del número dels vots socials presents, excepte en els casos en que legal o estatutàriament s’estableixin les majories reforçades.

26.2     A cada delegat dels socis de serveis li correspondrà un vot. A cada delegat dels socis col·laboradors li correspondrà un vot, amb la limitació següent: els vots dels delegats dels socis col·laboradors no podran superar el vint-i-cinc per cent dels vots totals de l’Assemblea General. A cada delegat dels socis de treball li correspondrà un vot, amb el límit de no superar el cinc per cent dels vots totals de l’Assemblea General.

26.3     Els acords que fan referència a la fusió, l’escissió, la transformació, la dissolució, l’emissió d’obligacions i els títols participatius, o l’exigència de noves aportacions obligatòries al capital social i, en general, qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials, requereixen, com a mínim, el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de vots socials assistents.

26.4     La transformació obligatòria de les aportacions amb dret de reemborsament en cas de baixa en aportacions el reemborsament de les quals pugui ser refusat incondicionalment pel Consell Rector, o la transformació inversa, també requereixen, com a mínim, el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de vots socials assistents. Tanmateix, els socis o sòcies disconformes amb l’acord de transformació que hi hagin votat en contra i hagin fet constar expressament en acta que s’hi oposen, i també els socis o les sòcies que, per causa justificada, no han assistit a l’assemblea general, tenen dret a obtenir, si la demanen, per escrit adreçat al consell rector, en el termini d’un mes després de l’acord de transformació esmentat, la baixa per aquesta causa, que és qualificada de baixa justificada.

26.5     L’acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector i la revocació d’algun càrrec social, requereixen la votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un dels vots socials assistents, si constava a l’ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més un de la totalitat dels vots socials, si no hi constava.

26.6     En els supòsits d’acords sobre expedients sancionadors, de ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, i de l’exercici de l’acció de responsabilitat o cessament de membres d’òrgans socials, les persones afectades per aquestes decisions s’han d’abstenir de votar en la sessió de l’òrgan al qual pertanyen que hagi de prendre la decisió corresponent, si bé se n’ha de tenir en compte la seva assistència per determinar la majoria exigida per a prendre l’acord, el qual s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la meitat més un dels vots socials assistents.

26.7   Seran nuls els acords presos sobre temes que no figurin a l’ordre del dia, tret dels referents a la convocatòria d’una nova Assemblea General, la censura de comptes pels membres de la Cooperativa o per una persona externa, l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector o a la revocació d’algun càrrec social.

Art. 27.- Acta

27.1        L'acta de la sessió, signada per la presidència i la secretaria, ha d'expressar el lloc i la data de les deliberacions, la llista d'assistents, si és en primera o en segona convocatòria, un resum dels assumptes tractats, les intervencions que s'hagi demanat que constin en acta, els acords presos i els resultats de les votacions.

27.2        L'acta de l'Assemblea General pot ésser aprovada per la mateixa assemblea a continuació d'haver-se fet aquesta o, en altre cas, dins el termini de quinze dies hàbils, per la presidència i la secretaria i per dos socis interventors d’acta designats a l'Assemblea. L’acta aprovada s'incorporarà al llibre d’actes signada pel secretari i el president. Si no hi ha unanimitat en l'elecció dels interventors d’acta, els socis discordants que arribin al deu per cent dels vots socials elegiran un dels interventors.

27.3      Qualsevol soci o sòcia pot sol·licitar certificació dels acords presos i el Consell Rector la hi ha de donar, dins un termini no superior a quinze dies, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud.

Art. 28.- Impugnació dels acords socials

28.1        Els acords de l'Assemblea General que siguin contraris a la Llei, s'oposin als estatuts o lesionin, en benefici d'un o de diversos socis, col·laboradors o tercers, els interessos de la Cooperativa poden ser impugnats segons les normes i dins dels terminis que estableix la Llei. La impugnació d'un acord social no és procedent si s'ha deixat sense efecte o ha estat substituït vàlidament per un altre.

28.2        Els acords que siguin contraris a la Llei són nuls; els altres acords a que es refereix l'apartat anterior són anul·lables. La sentència que resol l'acció d'impugnació d'un acord social produeix efectes davant tots els socis, però no afecta els drets adquirits de bona fe per tercers a conseqüència de l'acord impugnat, i comporta, si s’escau, la cancel·lació de la inscripció de l’acord al Registre de cooperatives.

28.3        Estan legitimats per exercir les accions d'impugnació dels acords nuls o anul·lables els delegats assistents a l'Assemblea que hagin fet constar en acta llur oposició al fet que aquesta se celebrés o hagin votat en contra de l'acord adoptat; els delegats que hagin estat il·legítimament privats del dret d'emetre el seu vot; qualsevol soci, inclosos els de treball i els col·laboradors, assistents a l’Assemblea de la secció, que hagi fet constar en acta la seva oposició a l’acord, qualsevol soci que hagi estat absent de l’Assemblea de la secció o que hagi estat il·legítimament privat del dret d’emetre el vot a l’Assemblea de la secció i les terceres persones que acreditin un interès legítim. Per exercir les accions d’impugnació dels acords nuls estan legitimats, també, els delegats que hagin votat a favor de l’acord o que s’hagin abstingut a l’Assemblea General i tots els socis, inclosos els de treball i els col·laboradors, en la mateixa situació a l’Assemblea de la seva secció. Els membres del Consell Rector i la Intervenció de comptes tenen l'obligació d'exercir les accions d'impugnació contra els acords socials que siguin contraris a la Llei o s'oposin als estatuts de la cooperativa.

28.4        Les accions d'impugnació dels acords nuls caduquen en el termini d'un any i les d’impugnació dels acords anul·lables al cap de quaranta dies, a comptar de la data de l'acord o, en tot cas, des de la data de la inscripció en el Registre de Cooperatives, en cas de que aquesta sigui obligatòria.

28.5        La interposició davant els òrgans socials dels recursos anteriors interromp els terminis de prescripció i de caducitat de les accions.

28.6        Els acords de les Assemblees de les seccions poden ser impugnats en els mateixos termes que els previstos la Llei i els presents Estatuts per a la impugnació dels acords de l'Assemblea General.

CAPÍTOL IV.2 El Consell Rector

Art. 29.- El Consell Rector

El Consell Rector és l'òrgan social de representació i govern de la Cooperativa, i exerceix la gestió social i la direcció d'acord amb els mandats i les directrius de l'Assemblea General, amb les facultats que defineixen els presents Estatuts i la legislació vigent.

Art. 30.- Composició del Consell Rector

30.1      El Consell Rector tindrà tres membres com a mínim, ampliable fins a trenta un membres, per decisió expressa de l’Assemblea General, en funció del nombre de socis de serveis, de treball i col·laboradors, així com, en funció del número de seccions territorials existents en la Cooperativa.

30.2        Els càrrecs del Consell Rector són els de president, dos vicepresidents, secretari, tresorer, i, en el seu cas, vocals. La distribució dels càrrecs entre els membres del Consell Rector serà acordada per l'Assemblea General que elegeixi o renovi el Consell Rector.

30.3        Cada secció territorial tindrà un representant al Consell Rector per cada vint-i-cinc (25) socis de serveis, amb un mínim de dos (2) representants per secció i un màxim de quinze (15) representants per secció, amb independència del nombre de socis que tingui la secció.

30.4      Sempre que al conjunt de la Cooperativa, i amb independència a la secció a la que pertanyin, hi hagi més de cent cinquanta socis col·laboradors, aquests tindran un representant en el Consell Rector. Si hi ha més de tres cents socis col·laboradors tindran dos representants en el Consell Rector. Els socis col·laboradors membres del Consell Rector seran escollits a proposta de les seccions territorials que tinguin més de cent socis col·laboradors.

30.5        Els socis i sòcies de treball tindran un representant al Consell Rector quan la Cooperativa tingui, com a mínim, deu socis de treball.

30.6        Les Assemblees de les seccions territorials proposaran a l’Assemblea General els candidats membres de la seva secció per ser membres del Consell Rector, segons la composició descrita  en el present article, mitjançant escrit dirigit al Consell Rector i de conformitat amb el procediment previst en aquests Estatuts.

30.7        A efectes de còmput de representants al Consell Rector el nombre de socis es fixarà a partir del cens de socis de serveis, socis col·laboradors i socis de treball vigent a 31 de desembre de l’any immediatament anterior.

Art. 31.- Durada, renovació i gratuïtat del càrrec de Conseller

31.1      Els càrrecs del Consell Rector tindran una durada de quatre anys, amb possibilitat de reelecció il·limitada.

31.2      La renovació parcial dels càrrecs del Consell Rector es realitzarà per meitats cada   dos anys, sense que coincideixin la presidència i la secretaria en la mateixa renovació i començant, a la primera renovació parcial, per la secretaria, juntament amb la meitat dels membres del Consell Rector per sorteig.

31.3      L’exercici del càrrec de Conseller no dóna dret a retribució. Tanmateix, les despeses i perjudicis que ocasioni l’exercici del càrrec es compensaran per la Cooperativa en els termes que estableixi l’Assemblea General.

31.4      Encara que hagi finit el període per al qual van ésser elegits, els membres del Consell Rector continuen exercint el càrrec provisionalment fins que l’Assemblea General aprovi la seva renovació.

31.5      Si es produeix alguna vacant, l'Assemblea General, a proposta de l'Assemblea de secció a la que pertanyi el soci vacant,  elegirà la persona o persones que les hagin de cobrir. Tanmateix, el període de quatre anys establert per a la renovació del Consell Rector, serà aplicable per a la totalitat dels seus membres i comptarà des de la data de l’elecció del membre del Consell Rector que es substitueix.

Art.32.- Elecció i revocació

32.1      L'elecció dels membres del Consell Rector correspon a l'Assemblea General ordinària o d'extraordinària. Només podran ser elegits els socis que formin part dels Consells de Secció de les seccions territorials.

32.2      Des del moment de la convocatòria de les Assemblees de les seccions i fins cinc dies abans de la celebració de l'Assemblea General, es podran presentar candidats individuals o candidatures col·lectives, aquestes amb el suport del vint per cent dels vots socials, mitjançant escrit dirigit al Consell Rector, respectant la representació de les seccions territorials i dels diferents tipus de socis, d’acord amb el previst per l’article 30 dels presents Estatuts. En cas de no haver-hi candidats, tots els socis elegibles en serien, mantenint, en qualsevol cas, la representació de les seccions territorials i dels diferents tipus de socis.

Art. 33.- Funcionament i acords

33.1      El Consell es reunirà quantes vegades convingui, per sol·licitud de qualsevol dels seus membres i, com a mínim, una vegada cada quatre mesos. Les reunions les convocarà el president amb cinc dies d’antelació. La convocatòria es farà per escrit, dirigit a tots els seu membres, i podrà cursar-se per via telemàtica.

33.2      El Consell Rector es constituirà vàlidament quan assisteixin a la reunió, com a mínim, la meitat més un dels seus components. Un membre del Consell Rector pot concedir la seva representació a un altre membre del Consell Rector, quan no pugui assistir a una reunió per causa justificada. En qualsevol cas, un membre del Consell Rector només pot representar a un altre membre i mai a més d’un. Podran celebrar-se reunions del Consell Rector per via telemàtica.

33.3      Al Consell Rector a cada membre li correspondrà un vot. Per prendre qualsevol decisió és necessària la presència de la meitat més un dels membres del Consell Rector. Els acords es prendran per consens i, si fos necessària la votació, per majoria de la meitat més un dels assistents. 

33.4      Els acords del Consell Rector que siguin contraris a la llei o als estatuts socials, o que lesionin, en benefici d’un soci o sòcia, o més d’un, o de terceres persones, els interessos de la Cooperativa, poden ésser impugnats segons el procediment establert per a la impugnació dels acords de l’Assemblea General regulat per la Llei. Els acords contraris a la Llei són nuls i la resta d’acords són anul·lables.

33.5      Tots els socis, inclòs els membres del Consell Rector, que hagin votat a favor de l’acord i els que s’hagin abstingut, estan legitimats per a exercir l’acció d’impugnació en el cas d’actes nuls. En quant als actes anul·lables, estan legitimats per a exercir l’acció d’impugnació un nombre mínim de socis del cinc per cent, els nomenats interventors de comptes, els membres del Consell Rector absents de la reunió en què es va adoptar l’acord i els assistents a la reunió que hagin fet constar en l’acta el vot contrari, així com les persones que hagin estat privades de vot il·legítimament.

33.6      El termini per a instar l’acció d’impugnació contra els acords del Consell Rector és de dos mesos des que s’ha conegut l’acord, sempre que no hagi transcorregut un any d’ençà de la data en què es va adoptar.

Art. 34.- Delegació de facultats del Consell Rector

El Consell Rector podrà delegar facultats en un o mes dels seus membres, als Consells de Secció, a les comissions i als apoderats que consideri convenient, amb els límits i el procediment legalment previstos.

Art.35.- Funcions dels càrrecs

35.1      La presidència assumirà, en nom de l'Assemblea General i el Consell Rector, la representació de la cooperativa i la presidència dels seus òrgans, les reunions dels quals convocarà. La presidència de les Assemblees de les seccions territorials correspon al president del Consell de Secció, qui ostenta per aquesta funció la delegació del Consell Rector.

35.2      La secretaria custodiarà els documents socials i formalitzarà els acords socials en les actes corresponents; amb la seva firma, amb el vist-i-plau de la presidència, certificarà els actes socials i donarà fe dels acords. En cas d’absència, substituirà a qui ostenti la presidència.

35.3      La tresoreria tindrà sota la seva responsabilitat la documentació econòmica i, amb els mitjans necessaris, portarà la comptabilitat i gestionarà la tresoreria, i als dits efectes, tindrà la facultat de signatura conjunta o indistinta dels documents necessaris per a l’exercici de les seves funcions, segons previst als presents estatuts o per acord del Consell o l'Assemblea.

35.4      Les vocalies, si n'hi ha, supliran els altres càrrecs en cas de necessitat o tindran al seu càrrec les funcions que específicament els delegui el Consell.

Art. 36.- Facultats

36.1      El Consell Rector tindrà com a indelegables les facultats que li atorgui l'Assemblea i les que li atorguen els presents Estatuts.

36.2      Són funcions indelegables del Consell Rector:

a) Donar i controlar les directrius de la gestió social i empresarial segons els mandats de l'Assemblea General. Els productes i serveis de COOP 57 son únics, per totes les seccions i per totes els socis, i han de ser aprovats pel Consell Rector.

b) Controlar permanentment la gestió.

c) Vetllar pel bon funcionament de les seccions territorials.

d) Vetllar pel bon funcionament de les comissions i desenvolupar els criteris de l’avaluació tècnics i socials aprovats per l’Assemblea que hagin d’aplicar aquestes comissions.

e) Convocar les reunions de l'Assemblea General i les Assemblees de les seccions territorials que precedeixin a les Assemblees.

f) Refusar el reemborsament de les aportacions el reemborsament de les quals podrà ser refusat incondicionalment pel Consell Rector, segons el que estableix l’article 49.2.

g) Aprovar la incorporació de socis, sempre que hagi una proposta favorable de la secció territorial a la que el nou soci pertanyi, així com les baixes dels socis en els diferents supòsits previstos en els estatuts i la normativa vigent.

h) Aprovar la prestació de serveis que afectin a més d’una secció territorial i als que superen els límits de disposició d’actius previstos per cada secció. En aquests casos serà preceptiu informe tècnic que sol·licitarà el Consell Rector a les comissions tècniques corresponents.

i) Acordar el traspàs de fons d’una secció a un altre amb la fi de fomentar la solidaritat entre les seccions i potenciar el desenvolupament de les mateixes.

j) Exercir la potestat sancionadora.

k) Nomenar càrrecs directius o de gestió de la Cooperativa i atorgar-los poders per l’exercici de les funcions que se’ls deleguin. El nomenament del director o gerent de la Cooperativa requerirà la ratificació de l’Assemblea General. Pel nomenament dels demés càrrecs de gestió i l’atorgament de facultats a tots ells, inclòs el director o gerent de la Cooperativa, serà suficient l’acord del Consell Rector.

l) Concedir, modificar o revocar delegacions i poders, generals o especials, que s'inscriuran en el Registre de cooperatives i seran coneguts per l'Assemblea, a favor dels òrgans de gestió de les seccions territorials, de socis o tercers, per a la gestió ordinària de la Cooperativa, per a plets i per a les funcions de caràcter mercantil.

m) Presentar les memòries, informes, rendició de comptes i proposta d'assignació i imputació de resultats a l'assemblea ordinària i a qualsevol altra a la qual sigui requerit.

n) Autoritzar avals o fiances.

o) Designar i revocar lliurement els membres del Consell Assessor i el seu president.

 

CAPÍTOL IV. 3 Les Seccions Territorials. Assemblees de Secció i Consells de Secció.

Art. 37.- Seccions territorials

37.1      La Cooperativa s’organitza en seccions de caràcter territorial.

37.2        L’àmbit d’actuació de cada una de les seccions és el territori que decideixi l’Assemblea General que aprovi la constitució de la secció, on es troben domiciliats als socis pertanyent a la secció. 

37.3      Cada secció tindrà una seu social que funcionarà com a delegació territorial de la Cooperativa.

Art. 38.- Competència de les seccions territorials

38.1      Les seccions podran prestar els serveis enumerats a l’article tercer dels presents Estatuts als socis pertanyent a la secció, amb autonomia de gestió i amb patrimonis separats afectes als serveis oferts al territori de cada secció.

38.2      Cada secció portarà una comptabilitat separada que s’integrarà a la del conjunt de la Cooperativa.

38.3      La definició i les condicions dels serveis a prestar per la Cooperativa i les seves seccions seran aprovats anualment per l’Assemblea General de la Cooperativa, prèvia proposta del Consell Rector.

38.4      Les seccions territorials gestionaran de manera autònoma la prestació dels serveis oferts per COOP57, SCCL als socis pertanyent a la secció.

38.5      Cada Consell de Secció nomenarà una comissió tècnica i una comissió social per a l'avaluació dels serveis a prestar als socis pertanyent a la secció.

38.6      Les seccions podran realitzar accions de difusió i comunicació de l’activitat cooperativitzada per a la captació de nous socis de serveis i la promoció dels serveis oferts, dins l’àmbit territorial i en el marc de l’estratègia comercial aprovada per l’Assemblea General.

38.7      Els Recursos aportats pels socis pertanyent a una secció estaran afectats a l’activitat de cada secció, mitjançant un reglament de règim intern es regularà el sistema de control de la gestió dels serveis prestats per les seccions, el control de risc i el coeficient de caixa general.

38.8      Cada secció tindrà un pressupost propi i realitzarà el seu propi control pressupostari. Els pressupostos de les seccions seran aprovats per l'Assemblea de cada secció, comunicats al Consell Rector i integrats en els pressupost general de la Cooperativa. El pressupost general de la Cooperativa proposat pel Consell Rector serà aprovat per l'Assemblea General. 

38.9        Cada secció elaborarà el seu pla de treball. Els plans de treball de les seccions es comunicaran al Consell Rector i s’incorporaran al pla de treball general de la Cooperativa que serà aprovat per l’Assemblea General. En el pla de treball de cada secció deurà constar la previsió dels fons necessaris per les activitats de la Cooperativa que integren a totes les seccions.

38.10     Cada secció elaborarà la seva memòria anual d’activitats, que serà remesa al Consell Rector per ser inclosa a la memòria anual d’activitats de la Cooperativa i aprovada per l’Assemblea General.

38.11     La secció territorial és la responsable dels serveis prestats als socis de la secció i respon de les possibles morositats en els termes previstos en els presents estatuts.

38.12     L’Assemblea General desenvoluparà en un Reglament de Règim Intern les normes de funcionament de les seccions.

Art. 39.- Composició de les seccions territorials

39.1      Són membres de cada una de les seccions territorials:

a)     els socis de serveis que estiguin domiciliats i que realitzin la seva activitat principal al territori corresponent a l’àmbit d’actuació de la secció,

b)    els socis col·laboradors que tinguin el seu domicili al territori corresponent a l’àmbit           d’actuació de la secció i

c)     els socis de treball que treballin en l’àmbit geogràfic de la secció, desenvolupant l’activitat de la secció.

39.2      Els socis de serveis, col·laboradors o de treball, domiciliats on no existeixi una secció territorial de COOP57 formaran part de la secció que proposin i aprovi el Consell Rector.

Art. 40.- Assemblees de les seccions

40.1      Els socis pertanyent a cada una de les seccions es reuniran en l’Assemblea de la seva secció.

40.2      A les Assemblees de cada secció als socis de ple dret els correspondran un vot per soci.

40.3      Als socis col·laboradors els correspondrà un vot per soci, amb el límit següent: el total dels vots dels socis col·laboradors, membres de la secció, no podrà superar el vint-i-cinc per cent dels vots totals de l'Assemblea de la secció.

40.4      Als socis de treball, si n’hi ha, els correspondrà un vot per soci, amb la següent limitació: el total dels vots dels socis de treball no podrà superar el cinc per cent dels vots totals de l’Assemblea de la secció.

40.5      El Consell Rector de la Cooperativa convocarà l’Assemblea de cada una de les seccions amb una antelació mínima de trenta dies abans de la celebració de l’Assemblea General i amb el seu mateix ordre del dia, mitjançant anunci al domicili social, anunci a la seu de la secció i escrit enviat a tots els socis, per el qual es podran emprar mitjans telemàtics.

40.6      L’Assemblea de la secció també es convocarà a petició del Consell de Secció o del deu per cent, com a mínim, dels socis membres de la secció, dirigida al Consell Rector de la Cooperativa, que n’haurà de cursar la convocatòria amb l’Ordre del Dia proposat pels sol·licitants, abans de transcorregut un mes, des de la data de la recepció de la sol·licitud de convocatòria.

40.7      Les Assemblees de les seccions es celebraran a la seu de cada una de les seccions.

40.8      Els acords de l’Assemblea de la secció respectaran la Llei, els presents estatuts, els reglaments de règim intern i els acords del Consell Rector i de l’Assemblea General de la Cooperativa. Tots els socis de la Cooperativa estan obligats al compliment de les obligacions que es derivin del marc normatiu de la Cooperativa. Dins d’aquest marc normatiu, els acords de les Assemblees de les seccions vinculen als socis de la secció que els han adoptat, en l'àmbit de competències pròpies de la secció.

40.9      Les majories necessàries per adoptar els acords a les Assemblees de les seccions seran les mateixes que les establertes per a l’Assemblea General.

40.10    Les Assemblees de secció seran presidides per qui ostenti la presidència del Consell de Secció, qui ostenta la delegació del Consell Rector.

40.11    Actuarà com a secretari de l’Assemblea qui ostenti la secretaria del Consell de Secció.

40.12    De la reunió de l’Assemblea de la secció s’aixecarà un acta que serà aprovada en el mateix acte o dins els quinze dies següents a la celebració de la reunió, signada per dos interventors d’acta escollits per l’Assemblea de la secció d’entre els socis assistents, i per les persones que hagin ostentat la presidència i la secretaria de la reunió.

40.13    Cada Assemblea de secció elegirà els delegats que assistiran a l’Assemblea General. Els delegats hauran de ser socis, socis col·laboradors o socis de treball pertanyent a la secció i que hagin assistit a l’Assemblea de la secció que els elegeixi.

40.14     El nomenament de delegats es farà per totes les Assemblees Generals que es celebrin durant l’any en que siguin escollits i seran elegits a la primera Assemblea de Secció que es porti a terme  cada any. L’elecció dels delegats es farà per majoria simple dels assistents, resultant elegits els delegats amb major número de vots. La delegació finalitzarà un cop aprovades les actes de les Assemblees Generals de l‘any en que hagin estat escollits. Els delegats sectorials votaran a l’Assemblea General en el sentit del resultat de les votacions realitzades a l’Assemblea sectorial i de conformitat amb els acords adoptats per la secció.

40.15    Per cada deu (10) socis de serveis de cada secció s’escollirà un delegat, entre els socis de serveis de la secció. A cada delegat dels socis de serveis li correspondrà un vot i podrà exercir, com a màxim, un vot delegat a més a més del que li correspongui.

40.16    Per cada cent (100) socis col·laboradors de cada secció s’escollirà un delegat, entre els socis col·laboradors de la secció. A cada delegat dels socis col·laboradors li correspondran un vot, amb la limitació següent: els vots dels delegats dels socis col·laboradors no podran superar el vint-i-cinc per cent dels vots totals de l’Assemblea General. Les seccions que no arribin a tenir cent socis col·laboradors escolliran un delegat entre els seus socis col·laboradors, de manera que cada secció on hi hagin socis col·laboradors tingui, com a mínim, un delegat dels socis col·laboradors de la secció a l’Assemblea General.

40.17     Per cada deu socis de treball de la cooperativa s’escollirà un delegat entre els socis de treball, amb independència de la secció a la que pertanyin. A cada delegat dels socis de treball li correspondran un vot, amb el límit de no superar el cinc per cent dels vots totals de l’Assemblea General.

40.18    A efectes de còmput del nombre de delegats que deuran assistir a l’Assemblea General el nombre de socis es fixarà a partir del cens de socis de serveis, socis col·laboradors i socis de treball vigent a 31 de desembre de l’any immediatament anterior.

Art. 41.- Consell de Secció

41.1      Cada secció tindrà un Consell de Secció, que té per finalitat impulsar i fomentar la participació dels socis i sòcies de la secció i la coordinació de la secció amb la resta de la Cooperativa.

41.2      El Consell de Secció estarà integrat per un mínim de tres i un màxim de 17 socis, que podran ser socis de serveis, socis col·laboradors o socis de treball, membres de la secció, sempre en número senar. L’Assemblea de la secció nomenarà els membres del Consell de Secció.

41.3      Les seves funcions seran les de dirigir la gestió de la secció i prendre els acords de caràcter executiu en els àmbits d’activitat on la secció sigui competent, dins el marc de la Llei, els presents Estatuts, els Reglaments de Règim Intern, els acords de l’Assemblea General, els acords del Consell Rector i els acords de l’Assemblea de la secció. Les decisions del Consell de Secció vinculen als socis de la seva secció. Les funcions dels consells de secció seran desenvolupades en un Reglament de Règim Intern aprovat per l’Assemblea General.

41.4      El Consell de Secció funcionarà com un òrgan d’administració col·legiat. L’Assemblea de Secció en el moment de l’elecció dels seus membres nomenarà entre ells un President, un Secretari i un Tresorer. Per prendre qualsevol decisió farà falta l’assistència de la meitat més un dels membres del Consell de Secció. Els acords el prendran per consens i, si fes falta votació, per majoria de la meitat més un dels vots assistents. La presidència tindrà vot de qualitat en cas d’empat. El seu funcionament intern es regirà per les mateixes normes que el Consell Rector de la Cooperativa, en allò que li siguin aplicables, dins de l’àmbit de les seves competències.

Art. 42.- Constitució de seccions territorials

42.1      Un mínim de quinze socis de serveis, domiciliats a la mateixa Comunitat Autònoma, territori o àmbit geogràfic comú, podran sol·licitar al Consell Rector de la Cooperativa la constitució d’una secció territorial. El Consell Rector sotmetrà l'aprovació de la constitució de la secció a la propera Assemblea General que es celebri.

42.2      Per a la constitució d’una secció caldrà l’acord de l’Assemblea General adoptat amb el vot favorable de dues terceres parts del vot social assistent.

42.3      Mentre no es constitueixin en seccions territorial els socis domiciliats i que realitzin la seva activitat principal fora de Catalunya seran membres de la secció territorial que acordi el Consell Rector de la Cooperativa a proposta del soci afectat o en l’acord de la seva admissió com a soci.

Art. 43.- Dissolució de seccions territorials

43.1      Les seccions es poden dissoldre per haver-se quedat amb menys de deu socis, per decisió de la seva Assemblea sectorial o per acord de l’Assemblea General de la Cooperativa, proposat pel Consell Rector de manera motivada.

43.2      El Consell Rector podrà proposar a l’Assemblea General la dissolució d’una secció quan la secció actuï fora del seu marc normatiu, en contra de la Llei, els Estatuts, els Reglaments de Règim Intern o els acords dels òrgans socials de la Cooperativa, quan la secció actuï en benefici d’un o més socis o de tercers, en detriment dels interessos generals de la Cooperativa, quan la secció actuï de manera negligent posant en perill l’estabilitat econòmica i/o social de la Cooperativa, quan la secció estigui integrada per menys de deu socis o quan la secció es trobi en una situació d’inactivitat o impossibilitat de funcionament amb independència de quina sigui la causa de la inactivitat.

43.3      Un representant del Consell Rector exposarà a l’Assemblea General les causes que motivin la dissolució de la secció. Seguidament, un delegat de la secció presentarà les al·legacions que consideri convenients a l’Assemblea. La dissolució de la secció requerirà el vot favorable de la meitat més un dels vots socials assistents. Els delegats de la secció que hagin assistit a l’Assemblea General s’abstindran de votar, tot i que els seus vots computaran per al càlcul del quòrum i la majoria requerits.

43.4      A proposta del Consell Rector l’Assemblea General aprovarà el destí del patrimoni de la secció, l’assumpció de les operacions sectorials en curs, per una o més seccions i, en el seu cas, la incorporació dels socis de la secció dissolta a una o varies seccions en actiu.

43.5      Quan la causa de la dissolució sigui imputable als socis de la secció i pugui ser objecte de falta sancionable, el Consell Rector, amb independència de la proposta de dissolució de la secció, obrirà i tramitarà els expedients sancionadors que consideri necessaris contra els socis que consideri presumptament infractors, d’acord amb la Llei i els Estatuts vigents de la Cooperativa.

 

CAPÍTOL IV.4 La Intervenció de comptes.  El Consell assessor. L’auditoria de Gestió interna. Les comissions tècniques i socials

Art. 44.- La intervenció de comptes

44.1      La persona interventora de comptes serà nomenada per l’Assemblea General d’entre els socis de serveis, i exercirà el seu càrrec per un període de dos anys. Així mateix, es nomenarà una persona suplent en les mateixes condicions. Quan la cooperativa tingui més de cinc cents socis de serveis l’Assemblea General podrà decidir ampliar el nombre d’interventors de comptes fins a tres.

44.2      L'exercici del càrrec d'interventor és gratuït, però la Cooperativa li abonarà les despeses que s'originin com a conseqüència de l'exercici de les seves funcions.

44.3        La condició d’interventor o interventora de comptes és incompatible amb la de membre del Consell Rector, director o gerent o parent dels mateixos, fins al quart grau de consanguinitat o fins al segon grau d’afinitat, excepte, en aquest darrer cas, que l’Assemblea ho autoritzi expressament.

44.4      L'interventor exercirà la funció de control i vigilància dels comptes d'acord amb la legislació vigent, els Estatuts i els acords socials.

44.5      L’interventor de comptes presentarà a l’Assemblea General un informe sobre els comptes anuals i altres documents comptables que s’hagin de sotmetre preceptivament a l’Assemblea General perquè, si escau, els aprovi. L’interventor disposa, per elaborar el seu informe, d’un termini màxim d’un mes, a comptar de la data en què el Consell Rector li hagi lliurat la documentació pertinent. L’esmentat informe es posarà a disposició dels socis de la Cooperativa, perquè el puguin consultar, com a mínim, quinze dies abans de la celebració de les Assemblees preparatòries de cada secció i, com a mínim, trenta dies abans de la celebració de l'Assemblea General que els hagi d'aprovar, juntament amb la documentació que integri els comptes anuals.

44.6      L'interventor podrà comprovar en qualsevol moment tota la documentació de la Cooperativa que sol·liciti i el Consell Rector estarà obligat a facilitar-li durant els cinc dies hàbils següents a la data de la sol·licitud.

Art. 45.- El Consell Assessor.

45.1      Es podrà crear un òrgan consultiu que tingui  per  finalitat assessorar a l’Assemblea, al Consell Rector, o als òrgans de la cooperativa que designi el Consell Rector per tal de facilitar la seva activitat i presa de decisions. Serà creat per acord del Consell Rector que n’informarà a la primera assemblea que hi hagi des del moment de la seva posta en marxa. Per reglament de règim interior es regularà el seu funcionament.

45.2      Els seus membres i el president del Consell Assessor seran  designats i revocats lliurement pel Consell Rector. Hauran de ser persones vinculades al mon de l’economia solidària i coneixedors de les finalitats i activitats de Coop57. En qualsevol cas en formaran part  una persona de la comissió Tècnica i una persona de la Comissió Social.

Art.46.- Auditoria de gestió interna

46.1        El Consell Rector podrà nomenar una persona que exercirà la funció d’interventora de la gestió interna.

46.2        La persona nomenada auditor de gestió interna tindrà per funció examinar els procediments i el funcionament de les seccions territorials, per detectar possibles carències i proposar millores.  El seu àmbit d’actuació es refereix al compliment de la normativa, els Estatuts, els acords dels òrgans de la Cooperativa i, de forma especial, la prevenció i detecció de riscos.

46.3        L’auditor haurà de presentar, com a mínim, anualment, un informe al Consell Rector. L’informe relatiu a l’any natural anterior haurà de ser lliurat al Consell Rector dins del primer trimestre de l’any següent.

Art. 47.- Comissions tècniques

47.1        El Consell de secció nomenarà una comissió tècnica que serà l’encarregada d’avaluar els serveis a prestar als socis de la secció, de conformitat amb els criteris de valoració aprovats per l’Assemblea i desenvolupats pel Consell Rector.

47.2        Aquestes comissions estaran integrades per un mínim de tres (3) membres i un màxim de disset (17) membres, nomenats entre persones de reconegut prestigi en el territori, amb experiència i coneixements en la gestió econòmica i financera, i que comparteixin els principis cooperatius, de les entitats d’economia social i de les finances ètiques i solidàries.

47.3        La composició, el funcionament i les funcions de les comissions tècniques seran desenvolupades en un Reglament de Règim Intern.

Art.48.- Comissions socials

48.1        En Consell de secció nomenarà una comissió social que serà l’encarregada d’avaluar els serveis a prestar als socis de la secció, de conformitat amb els criteri de valoració aprovats per l’Assemblea i desenvolupats pel Consell Rector.

48.2        Aquestes comissions estaran integrades per un mínim de tres (3) membres i un màxim d’onze (11) membres, nomenats entre persones de reconegut prestigi en el territori, amb experiència en projectes d’economia social o amb coneixement de l’àmbit de l’economia social i que comparteixin els principis cooperatius, de les entitats d’economia social i de les finances ètiques i solidàries.

48.3      La composició, el funcionament i les funcions de les comissions tècniques seran desenvolupades en un Reglament de Règim Intern.