Art. 75.- Llei aplicable

La Cooperativa es regirà pels presents estatuts, i en tot allò que aquests no preveuen, per la Llei del Parlament de Catalunya 18/2002 de 5 de juliol, de Cooperatives i demés normativa especialment aplicable. Totes les mencions de la Llei als presents estatuts, s’entenen fetes a la citada Llei de Cooperatives de Catalunya.

Art. 76.- Mediació i arbitratge del Consell Superior de la Cooperació

76.1      Els conflictes entre la Cooperativa i els seus socis i sòcies o entre la Cooperativa i la Federació a la que pertanyi, derivats de l'aplicació o interpretació de qualsevol norma legal, pacte de qualsevol naturalesa, dels presents estatuts, dels acords adoptats pels òrgans socials i les demés normes socials, seran resolts mitjançant conciliació, mediació o arbitratge. L'acceptació de la condició de soci o sòcia implica l'acceptació de la resolució de conflictes mitjançant la conciliació, la mediació o l'arbitratge.

76.2      La conciliació davant del Consell Superior de la Cooperació de Catalunya serà requisit previ al procediment judicial. La solució conciliada del conflicte serà d’obligat compliment per les parts. El procediment serà el previst al Reglament de conciliació del Consell Superior de la Cooperació.

76.3      S’exceptuen de la present submissió totes les qüestions que no siguin de lliure disposició.

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. La facultat del Consell Rector de refusar incondicionalment el reemborsament de les aportacions obligatòries als socis i sòcies de serveis, dels socis i sòcies col·laboradors o de les persones sòcies de treball prevista en l’article 49.2 lletra a) entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015. Els socis i sòcies disconformes amb la transformació obligatòria de les aportacions al capital mínim podran sol·licitar al Consell Rector, abans del 31 de desembre del 2014, la baixa com a soci o sòcia per aquesta causa, que serà qualificada de voluntària.