Art. 68.- Modificació, fusió, escissió i transformació

68.1      Per modificar els estatuts o aprovar la fusió, escissió o transformació, en una altra forma societària, de la Cooperativa, caldrà el vot favorable de dos terceres parts dels vots socials assistents a l’Assemblea General extraordinària, especialment convocada a l’efecte.

68.2      En relació amb la modificació dels estatuts, el Consell Rector farà arribar a tots els socis, junt amb la convocatòria de l’assemblea, el redactat vigent i el nou redactat dels articles, la modificació dels quals es sotmet a la votació de l’assemblea.

68.3      El Consell Rector exposarà en una memòria, que facilitarà a tots els socis junt amb la convocatòria de l’assemblea, la necessitat econòmica i social de prendre els acords de fusió, escissió o transformació, les característiques de la mateixa i la situació resultant per a la Cooperativa i els socis, en relació amb els seus drets i obligacions davant la mateixa.

Art.69.- Dissolució i liquidació

69.1      Són causes de dissolució de la Cooperativa:

a)   La consecució de l’objecte social, o la impossibilitat de realitzar-lo. S’entendrà que hi ha impossibilitat de realitzar l’objecte social de la Cooperativa si es produeix la paralització o la inactivitat, durant dos anys consecutius, dels òrgans socials o la interrupció, sense causa justificada, de l’activitat Cooperativa.

b)   La voluntat dels socis, manifestada mitjançant un acord de l’Assemblea General adoptat pel vot favorable de dos terços dels assistents.

c)   La reducció del nombre de socis per sota del mínim legalment necessari per a constituir la Cooperativa, si es manté durant més d’un any.

d)    La reducció de la xifra del capital social per sota del mínim establert legalment o estatutàriament, si es manté durant més de sis mesos.

e)   La fusió, l’escissió o la transformació de la Cooperativa.

f)    El concurs o la fallida, segons correspongui, de la Cooperativa, sempre que ho acordi l’Assemblea General, com a conseqüència de la resolució judicial que la declari.

g)    Qualsevol altra causa legal o estatutària.

69.2      La societat Cooperativa dissolta conserva la personalitat jurídica mentre se’n fa la liquidació. Durant aquest període s’ha d’afegir a la denominació social l’expressió "en liquidació".

69.3      Els acords de la dissolució d’una Cooperativa, o la resolució judicial, si s’escau, a més d’inscriure’s en el Registre de Cooperatives, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en dos diaris de gran difusió a Catalunya. L’acord publicat ha d’incloure el nomenament del liquidador o liquidadora o els liquidadors de la societat.

Art.70.- Nomenament dels liquidadors

70.1      Amb l’adopció de l’acord de dissolució d’una Cooperativa s’ha d’obrir el període de liquidació, i el Consell Rector, la intervenció de comptes i la gerència, si n’hi ha, cessen en les funcions respectives.

70.2      L’assemblea que acordi la dissolució nomenarà un o tres liquidadors, preferentment entre els socis. En cas de que es nomenin tres l’assemblea decidirà si seran solidaris o mancomunats. Si cap soci volgués acceptar el càrrec, els ha de nomenar entre persones físiques o jurídiques que no en siguin sòcies.

70.3      En el cas que l’assemblea no nomeni liquidadors, d’acord amb el que estableix l’apartat 2 anterior del present article, els membres del Consell Rector adquireixen automàticament aquesta condició.

70.4      Si es produeix alguna de les causes de dissolució i l’Assemblea General no acorda la dissolució de la Cooperativa, els membres del Consell Rector, qualsevol soci o sòcia o qualsevol altra persona, que tingui la consideració d’interessada, poden sol·licitar la dissolució judicial i el nomenament dels liquidadors, càrrec que pot recaure en persones que no en siguin sòcies.

70.5      En el període de liquidació han d’ésser observades les disposicions legals i estatutàries aplicables al règim de les assemblees generals, a les quals els liquidadors nomenats han de donar compte de la liquidació i el balanç corresponents, perquè els aprovin, si s’escau. Els liquidadors, en l’exercici de les seves funcions, estan sotmesos al mateix règim de responsabilitat que la Llei estableix per als membres del Consell Rector.

Art.71.- Atribucions dels liquidadors

71.1      Són competències dels liquidadors:

a)    Subscriure, juntament amb el Consell Rector, l’inventari i el balanç de la Cooperativa en el moment d’iniciar les seves funcions, referits al dia en què s’inicia la liquidació.

b)    Portar i custodiar els llibres i la correspondència de la societat i vetllar per la integritat del patrimoni d’aquesta.

c)    Dur a terme les operacions comercials pendents i totes les que siguin necessàries per a la liquidació de la Cooperativa.

d)    Alienar els béns socials.

e)    Reclamar i percebre els crèdits i els dividends passius a l’inici de la liquidació.

f)     Concertar les transaccions i els compromisos que convinguin als interessos de la liquidació.

g)    Pagar els creditors i els deutes amb els socis de serveis, de treball i col·laboradors, si n’hi ha, d’acord amb el que estableix la Llei.

h)    Representar la Cooperativa pel compliment dels fins a què es refereix aquest article.

71.2      En tot cas, els liquidadors han de respectar les competències indelegables  de l’Assemblea General i, pel que fa a la seva gestió, estan sotmesos al control i la fiscalització de l’Assemblea.

Art. 72.- Adjudicació de l'haver social

Per a adjudicar l’haver social es respectarà íntegrament el fons d’educació i promoció cooperatives i es procedirà segons l’ordre següent:

a)   Saldar els deutes socials.

b)   Reintegrar als socis les seves aportacions al capital social, actualitzades quan s’escaigui.

c)   Aplicar o distribuir el fons de reserva voluntari de caràcter repartible, si n’hi ha, d’acord amb els criteris aprovats per l’assemblea.

d)   Aplicar el sobrant, si n’hi ha, al fons d’educació i promoció cooperatives, perquè sigui transferit a l’entitat federativa a la qual la Cooperativa estigui associada. Si no n’està, l’Assemblea General ha de decidir a quines entitats federatives de cooperatives, d’entre les que hi ha a Catalunya, s’ha de destinar l’import d’aquest fons, sempre a fi que sigui utilitzat amb les finalitats esmentades. Si l’Assemblea General no ho fa, el fons es destinarà a la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

Mentre no es reemborsin les aportacions previstes a l’article 49.2 els titulars que hagin causat baixa i sol·licitat el reemborsament han de participar en l’adjudicació de l’haver social un cop satisfet l’import del fons d’educació i promoció i abans del reintegrament de les restants aportacions als socis

Art. 73.- Operacions finals

73.1      Un cop acabada la liquidació, els liquidadors faran el balanç final i el sotmetran a l’aprovació de l’Assemblea General.

73.2      Un cop aprovat el balanç final, els liquidadors faran efectiva l’adjudicació de l’haver social, i sol·licitaran, en el termini de quinze dies, la cancel·lació dels assentaments referents a la societat liquidada, al Registre de Cooperatives, dipositant-hi els llibres i els documents relatius al tràfic de la Cooperativa.

73.3      La liquidació es farà en el termini màxim de tres anys, tret que alguna causa de força major justificada ho impedeixi. Transcorregut aquest termini sense que el balanç final s’hagi sotmès a l’aprovació de l’Assemblea General, qualsevol soci o sòcia podrà sol·licitar del jutge o jutgessa de primera instància del domicili social de la Cooperativa en liquidació, la separació del càrrec dels liquidadors de la Cooperativa i presentar una proposta de nous nomenaments, que poden recaure en persones que no en siguin sòcies.