Art. 62.- Règim del socis de treball

62.1      Els socis de treball són aquelles persones físiques que, en la seva qualitat de socis, aporten a la Cooperativa el seu treball personal.

62.2      El seu règim està regulat pels presents Estatuts en allò que els hi sigui aplicable, pel Reglament de Règim Intern, pels acords de l’Assemblea General, per les normes legals relatives als socis de treball de les cooperatives i, subsidiàriament, per la normativa relativa als socis treballadors de les Cooperatives de Treball Associat.

62.3      El Reglament de Règim Intern i, en el seu defecte, els acords de l’Assemblea General, regularan el règim de les prestacions dels socis de treball i la seva classificació laboral, fixaran les bestretes laborals, i desenvoluparan les normes relatives al règim disciplinari d’aquests socis.

Art. 63.- Alta de socis de treball

63. Qualsevol treballador o treballadora que dugui a terme activitats de caràcter indefinit, amb una jornada mínima de 30 hores setmanals i amb una antiguitat mínima de sis mesos podrà sol·licitar l’alta com a soci o sòcia de treball, dirigint un escrit motivat al Consell Rector. Les treballadores i treballadors que reuneixin les circumstàncies anteriors i tinguin jornada reduïda temporalment per causa legal podran igualment sol·licitar l’alta com a sòcia o soci de treball. Excepcionalment el Consell Rector podrà admetre socis o sòcies de treball a treballadors o treballadores amb jornada habitual inferior a 30 hores setmanals sempre que duguin a terme tasques de caràcter indefinit i tinguin una antiguitat mínima de sis mesos.

Els treballadors o treballadores que deixin de treballar a la cooperativa perdran automàticament la condició de socis o sòcies, amb dret a devolució del capital social aportat en igualtat de condicions que la resta d’associats, incloent el previst en l’article 49.2 dels estatuts.

Art. 64.- Retribucions mínimes

64.1   La bestreta laboral dels socis de treball serà, com a mínim, igual al 70% de les retribucions satisfetes a l’àmbit territorial de la Cooperativa per igual treball i, en tot cas, no inferior a l’import del salari mínim interprofessional.

64.2   Les pèrdues determinades en funció de l’activitat cooperativitzada de prestació de treball, desenvolupada pels socis de treball, s’imputaran al Fons de Reserva i, en el seu defecte, als socis de servei, en la quantia necessària per a garantir als socis de treball la compensació mínima a què fa referència el paràgraf anterior.

Art. 65.- Aportacions al capital social

El règim d’aportacions al capital social, la seva quantia i règim de desemborsament és l'establert pels  presents Estatuts.

Art. 66.- Participació del excedents

66.1   L’Assemblea General que acordi la distribució dels excedents decidirà la part dels mateixos atribuïbles a cada soci, tenint en compte la seva participació individual en l’activitat de la Cooperativa, i atenent a les necessitats econòmico-financeres de la mateixa, tant en aquell moment com en un futur pròxim.

66.2   Els excedents podran aplicar-se en qualsevol de les modalitats previstes per la Llei.

Art. 67.- Règim d’afiliació a la Seguretat Social

Els socis de treball estaran afiliats al Règim General de la Seguretat Social.