Es tracta d'un finançament relacionat amb models d'habitatge cooperatius amb règim de cessió d'ús

Coop57 aposta pel desenvolupament d'una "nova cultura de l'habitatge" basada en la satisfacció de les necessitats residencials de les persones i que no entengui l'habitatge com un producte de mercat i especulatiu. Per a això les accions de finançament de projectes d'habitatge desenvolupades per Coop57 han de guiar-se pels següents principis:  

 • Propietat col·lectiva
 • Promoció i Gestió: Cooperativa - Intercooperació
 • Distribució: Sobre la base de criteris públics i/o comunitaris
 • Consum: Satisfer primera necessitat (habitatge habitual)


Import i terminis per a operació:

 • Import màxim de 500.000 €
 • Termini màxim de 15 anys
 • Possibilitat de carència de, màxim, 12 mesos.
 • Possibilitat de reemborsament anticipat

Garanties:

 • Nº unitats de convivència: 15 mínim (per a aquest import)
 • Avals personals mancomunats
 • Dret de superfície
 • Creació d'un ens de segon grau format per les persones inquilines (organitzades en associació o cooperativa), entitat gestora (fundació o cooperativa) i Coop57 (instrument financer) per garantir la no perversió del model, supervisar la gestió i aïllar l'impacte d'una possible fallida a la resta de Coop57.
 • Aportació al Fons de Garanties de Préstecs

Comissions:

 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.

Cost financer:

 • 2,75% anual (any 2017)