CAPÍTOL  I   BASES SOCIALS

 

Art. 1.- Denominació i règim general

COOP57, Societat Cooperativa Catalana de Responsabilitat Limitada, és una cooperativa de primer grau i de serveis que es va constituir el 14 de juliol de 1987, amb la plena capacitat jurídica i d’actuar que li donen la llei i la voluntat dels seus socis, i que es regeix per la Llei de Cooperatives de Catalunya.

Art. 2.- Principis.

2.1       Són principis rectors de COOP57 els principis cooperatius de la Declaració sobre la Identitat Cooperativa de l’Aliança Cooperativa Internacional: adhesió voluntària, gestió democràtica, participació econòmica, autonomia i independència, educació, formació i informació, cooperació entre cooperatives i interès per la comunitat.

2.2       COOP57 subscriu i impulsa la pràctica de finances ètiques i solidàries, basada en els principis de coherència, implicació, compatibilitat, participació, solidaritat, cooperació, transparència, reflexió i innovació.

2.3       Són també principis cooperatius propis de COOP57 els següents:

a)     Autoorganització de les cooperatives i de les demés entitats d’economia social.

b)    Estructura i gestió democràtiques i assembleàries.

c)     Independència, tant dels partits com dels grups de pressió, agrupacions empresarials o confessions religioses.

d)    Potenciació del cooperativisme i de les entitats d’economia social en el territori d’actuació de la Cooperativa i en altres països o territoris, amb realitats més llunyanes però ideològicament pròximes, especialment en els països empobrits.

e)     Participació activa en qualsevol altre entitat, pública o privada, que tingui com a finalitat l’ocupació efectiva, la formació i la promoció dels treballadors.

f)     Recerca d’una alternativa a la difícil i discriminatòria situació en que es troben moltes cooperatives i demés entitats d’economia social quan es tracta de buscar i obtenir recursos econòmics i d’altre tipus, amb l’objectiu de possibilitar la realització dels expressats principis.

g)    Recolzament d’actituds actives cap a la protecció del medi ambient, com expressió de solidaritat amb futures generacions.

h)     Respecte i foment de les diverses realitats culturals i de les seves formes d’expressió.

Art. 3.- Objecte

3.1       L’Objecte social de la Cooperativa és la prestació dels serveis següents destinats a la millora econòmica i tècnica de les activitats dels socis:

a)     Assessorar i donar suport tècnic i financer en les activitats econòmiques i/o professionals dels socis.

b)    Gestionar i facilitar la recerca i obtenció de recursos financers destinats als socis.

c)     Gestionar i, en el seu cas, participar en l’emissió i subscripció d’obligacions i títols participatius emesos per qualsevol classe de cooperativa.

d)    Formar els socis i treballadors de les cooperatives i de les altres entitats sòcies, en els principis i tècniques cooperatius, empresarials, econòmics i professionals.

e)     Promoure les relacions intercooperatives i la difusió del cooperativisme.

f)     Atendre els objectius d’incidència social i de lluita contra l’exclusió social.

g)    Participar en projectes de finances ètiques mitjançant la participació i col·laboració en la promoció, estudi o creació de sistemes de finances ètiques.

3.2       Les esmentades activitats i serveis cooperatius podran ser realitzades o prestats a tercers no socis, amb els límits que estableix la legislació vigent.

Art. 4.- Durada, àmbit d’actuació i domicili social

4.1       La cooperativa es funda amb una durada indefinida, mentre els socis, en la forma regulada per a la modificació dels presents estatuts, no decideixin una altra cosa.

4.2       El domicili social es troba a Barcelona, carrer Premià, número 15, baixos.

4.3       El Consell Rector pot decidir el canvi de domicili dins el mateix terme municipal. Qualsevol altre canvi de domicili haurà de ser aprovat per l’Assemblea General, de conformitat amb els requisits necessaris per a la modificació dels presents estatuts.

4.4       El Consell Rector podrà establir altres seus, delegacions o sucursals.

4.5       L’àmbit d’actuació social és principalment a Catalunya. COOP57 també podrà prestar els seus serveis a socis domiciliats o que realitzin la seva activitat fora de Catalunya.

4.6.      Per una major proximitat en la prestació dels serveis als socis i amb la finalitat de facilitar l’exercici dels seus drets com a socis cooperativistes COOP57 s’estructura en seccions de caràcter territorial.    

Art. 5.- Responsabilitat

5.1       Els socis responen dels deutes socials, en forma mancomunada i simple, de manera limitada a les seves aportacions al capital subscrites, tant si són desemborsades com si no ho són.

5.2       Del compliment de les obligacions derivades de l’activitat cooperativitzada específicament duta a terme per les seccions, en responen, en primer lloc, els socis pertanyents a la secció corresponent, amb el règim de responsabilitat regulat al paràgraf 5.1 anterior.

5.3       En cas de que la cooperativa hagués de fer front a responsabilitats contractuals o extracontractuals derivades de l’actuació d’una secció, la cooperativa podrà repetir contra els socis que integren la secció i exigir-los el desemborsament efectiu de les aportacions compromeses o de les garanties prestades. Quan es faci ús d’aquesta possibilitat, es farà constar expressament davant les terceres persones amb les quals la cooperativa hagi de contractar.