Empréstimos de Investimento

Ferramenta tradicional de financiamento. Emprestitos de investimento de inmobilizado.

Son empréstitos para financiar proxectos e/ou investimentos en inmobilizado. Trátase de empréstitos que a entidade receptora necesita para acometer calquera tipo de investimento ou mellora na súa entidade. Sería o crédito estándar tal e como o entendemos.

Importe e prazos para operación:

 • Importe mínimo: 6.000 €, Importe máximo de 300.000 €. Pódese ampliar a 450.000 € nos casos nos que a cantidade que sobarde os 300.000 € estea avalada por Oinarri, SGR ou outra entidade que actúe como fiadora, ou se efectúa en forma de empréstito participativo.
 • Prazo: mínimo 1 ano, máximo 7 anos (10 en casos excepcionais).
 • Posibilidade de carencia de 3 meses, 6 meses ou 12 meses máximo.
 • Posibilidade de reembolso anticipado.

Condicións e garantías:

 • Financiamento con fondos propios mínimo dun 20% do custo total do proxecto.
 • Avais mancomunados da totalidade do importe solicitado.
 • Achega ao Fondo de Garantía de préstamos.

Comisións

 • Sen comisións de abertura nin de estudo.
 • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outros tipos de gastos.

Custo

 • 4,90% anual (para 2017).
 • Custo financeiro final, sen ningún tipo de sobrecusto por outros conceptos.

Documentación

 • Memoria económica que xustifica a necesidade da solicitude de financiamento.
 • Contas anuais (ou Imposto de sociedades) dos tres últimos anos.
 • Certificado de estar ao dia de pagamentos coa Seguranza Social.
 • Certificado de estar ao dia de pagamentos coa Facenda Pública.
 • Copia dos poderes e do nomeamento de cargos do Consello Reitor/ Xunta / Padroado da entidade solicitante.
 • Acta do Consello Reitor/Xunta/Padroado, onde aparece " reunidas o día ... coa asistencia de ... aproba solicitar un empréstito a Coop57 - especificando motivo , importe e prazo -" , asinado pola Presidencia e Secretaría .
 • Avais mancomunados con  fotocopia do DI / Pasoporte polo 100% do importe solicitado.
 • Persoa que asinará o contrato, de carácter privado, e número de conta bancaria onde Coop57 ten que ingresar o importe do empréstito.

Convenio de Circulante

Pensados para resolver tensións de tesouraría de entidades socias

Produtos de financiamento de circulante orientados a facilitar operacións a curto prazo. O límite de tempo con este servizo aberto é de 18 meses con operacións singulares, dentro deste período, dun máximo de 6 meses e con importes mínimos de 5.000 €.

Importe e prazos

 • Vixencia do convenio 18 meses.
 • Importe máximo de saldo vivo por socia: determinado pola Comisión Técnica -non pode sobardar de 50.000 euros.

Condicións e garantías

 • Avais mancomunados da totalidade do importe solicitado.
 • Unha obriga de pagamento – pagaré - de "garantía", polo importe de cada disposición.

Importe e prazos

 • Prazo de retorno por operación: mínimo 1 mes, máximo 6 meses.
 • Importe: mínimo 5.000 euros por operación.

Condicións de reembolso

 • Pagamento da totalidade de cada operación - capital e xuros- ao seu vencemento.

Comisións

 • Sen comisións de abertura nin de estudo.
 • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outros tipos de gastos.

Custo

 • 5,40% anual (ano 2017).
 • Custo financeiro final, sen ningún tipo de sobrecusto por outros conceptos.

Custo mínimo por operación

 • 50 euros por operación.

Documentación

 • Memoria económica que xustifica a necesidade da solicitude de financiamento.
 • Contas anuais (ou Imposto de sociedades) dos tres últimos anos.
 • Certificado de estar ao día de pagamentos coa Seguranza Social.
 • Certificado de estar ao día de pagamentos coa Facenda Pública.
 • Copia dos poderes e do nomeamento de cargos do Consello Reitor / Xunta / Padroado da entidade solicitante.
 • Acta do Consello Reitor/Xunta/Padroado onde aparece " reunidas o día ... coa asistencia de ... aproba solicitar un empréstito a Coop57 - especificando motivo , importe e plazo -" , asinado pola Presidencia e Secretaría.
 • Avais mancomunados con  fotocopia do DI / Pasaporte polo 100% do importe solicitado.
 • Persoa que asinará o contrato, de carácter privado, e número de conta bancaria onde Coop57 ten que ingresar o importe do empréstito.
 • Unha obriga de pagamento – pagaré - de "garantía", polo importe de cada disposición.

Adianto de subvencións

Fronte á demora do pagamento de subvencións xa aprobadas por parte da administración pública

Empréstitos para avanzar o importe de subvencións ou convenios de entidades socias de Coop57 e organismos públicos. Sempre se fai sobre a base de subvencións ou convenios xa concedidos onde o pagamento aínda non se efectuou.

Importe e prazos para operación

 • Importe máximo: 90% das subvencións outorgadas.
 • Retorno do importe no momento do cobro da subvención (máximo 12 meses).
 • Posibilidade de reembolso anticipado.

Condicións y garantías

 • Pagamento dos xuros ao vencemento ou por cotas mensuais.
 • Avais mancomunados polo 100% do importe solicitado.
 • Obrigad de pagamento –pagaré - de garantía" para a totalidade do importe que se solicita.
 • Achega ao Fondo de Garantías de Empréstitos.

Comisións

 • Sen comisións de abertura nin de estudo.
 • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outro tipo de gastos.

Custo

 • 5,40% anual (para 2017).
 • En certos casos, con recoñecemento de débeda, pódese aplicar o mesmo tipo de xuro que nas cesións de crédito (4,90% para 2017).
 • Custo financeiro final, sen ningún tipo de sobrecusto por outros conceptos.

Documentación

 • Memoria económica que xustifica a necesidade da solicitude de financiamento.
 • Contas anuais (ou Imposto de sociedades) dos tres últimos anos.
 • Certificado de estar ao día de pagamentos coa Seguranza Social.
 • Certificado de estar ao día de pagamentos coa Facenda Pública.
 • Copia dos poderes e do nomeamento de cargos do Consello Reitor / Xunta / Padroado da entidade solicitante.
 • Acta do Consello Reitor/Xunta/Padroado onde aparece " reunidas o día ... coa asistencia de ... aproba solicitar un empréstito a Coop57 - especificando motivo , importe e plazo -" , asinado pola Presidencia e Secretaría.
 • Avais mancomunados con  fotocopia do DI / Pasaporte polo 50% do importe solicitado.
 • Persoa que asinará o contrato, de carácter privado, e número de conta bancaria onde Coop57 ten que ingresar o importe do empréstito.
 • Unha obriga de pagamento – pagaré - de "garantía", pola totalidade do importe que se solicita.
 • Fotocopia da resolución da subvención que se quere financiar.

Cesión de crédito da administración pública

Trátase de ceder os dereitos de cobramento da subvención en favor de Coop57. Deste xeito, no momento en que a administración efectúa o pagamento pendente, ingrésase directamente Coop57. Unha vez Coop57 recibe o pagamento por parte da administración, desconta a cantidade anticipada, os intereses xerados e ingresa á entidade solicitante o resto da cantidade da subvención.

Condicións y garantías

 • Cesión de crédito asinada pola administración pública.
 • Obriga de pagamento de garantía" para a totalidade do importe que se solicita.
 • Coop57 paga a diferenza entre o cobrado e o avanzado nun prazo máximo de 5 días.

Documentación especifica

 • Cesión de crédito asinada pola administración pública

Endoso de facturas

Fronte á demora do pagamento de facturas xa comprometidas por parte da administración pública

Empréstitos para avanzar o importe de facturas por prestación de servizos a administracións públicas. Sempre se fai en base contratos xa subscritos onde o pagamento aínda non se efectuou.

Importe e prazos para operación

 • Importe máximo: 90% das facturas outorgadas
 • Retorno do importe no momento do cobro da factura (máximo 12 meses)
 • Posibilidade de reembolso anticipado

Condicións y garantías

 • Pagamento dos xuros ao vencemento ou por cotas mensuais
 • Avais mancomunados polo 100% do importe solicitado
 • Obrigad de pagamento –pagaré - de garantía" para a totalidade do importe que se solicita
 • Achega ao Fondo de Garantías de Empréstitos

Comisións

 • Sen comisións de abertura nin de estudo
 • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outro tipo de gastos.

Custo

 • 5,40% anual (para 2017)
 • En certos casos, con recoñecemento de débeda, pódese aplicar o mesmo tipo de xuro que nas cesións de crédito (4,90% para 2017).
 • Custo financeiro final, sen ningún tipo de sobrecusto por outros conceptos.

Documentación

 • Memoria económica que xustifica a necesidade da solicitude de financiamento
 • Contas anuais (ou Imposto de sociedades) dos tres últimos anos
 • Certificado de estar ao día de pagamentos coa Seguranza Social
 • Certificado de estar ao día de pagamentos coa Facenda Pública
 • Copia dos poderes e do nomeamento de cargos do Consello Reitor / Xunta / Padroado da entidade solicitante.
 • Acta do Consello Reitor/Xunta/Padroado onde aparece " reunidas o día ... coa asistencia de ... aproba solicitar un empréstito a Coop57 - especificando motivo , importe e plazo -" , asinado pola Presidencia e Secretaría .
 • Avais mancomunados con  fotocopia do DI / Pasaporte polo 50% do importe solicitado.
 • Persoa que asinará o contrato, de carácter privado, e número de conta bancaria onde Coop57 ten que ingresar o importe do empréstito.
 • Unha obriga de pagamento – pagaré - de "garantía", pola totalidade do importe que se solicita
 • Fotocopia da resolución da subvención que se quere financiar.

Cesión de crédito da administración pública

Trátase de ceder os dereitos de cobramento da subvención en favor de Coop57. Deste xeito, no momento en que a administración efectúa o pagamento pendente, ingrésase directamente Coop57. Unha vez Coop57 recibe o pagamento por parte da administración, desconta a cantidade anticipada, os intereses xerados e ingresa á entidade solicitante o resto da cantidade da subvención.

Condicións y garantías

 • Cesión de crédito asinada pola administración pública.
 • Obriga de pagamento de garantía" para a totalidade do importe que se solicita.
 • Coop57 paga a diferenza entre o cobrado e o avanzado nun prazo máximo de 5 días.

Documentación especifica

 • Cesión de crédito asinada pola administración pública

Empréstitos de Intercooperación

Pensados para incentivar a intercooperación entre entidades socias de Coop57 SCCL grazas a uns tipos de interese preferenciais.

Os empréstitos de intercooperación son operacións de compra/venda de servizos e/ou produtos entre entidades socias de Coop57.

Importe y plazos para operación

 • Importe mínimo: 6.000€ , máximo de 150.000€.
 • Plazo: mínimo 1 año, máximo 7 años (10 en casos excepcionales).
 • Posibilidad de reembolso anticipado.

Condiciones y garantías

 • Financiación con fondos propios mínimo de un 20% del coste total del proyecto.
 • Avales mancomunados de la totalidad del importe solicitado.
 • Aportación al Fondo de Garantía de préstamos.

Comisiones

 • Sin comisiones de apertura ni de estudio.
 • Sin penalizaciones por amortización anticipada ni otros tipos de gastos.

Coste financiero

 • 3,90% anual (para 2017).
 • Custo financeiro final, sen ningún tipo de sobrecusto por outros conceptos.

Documentación requerida

 • Memoria económica que justifica la necesidad de la solicitud de financiación.
 • Cuentas anuales (o Impuesto de sociedades) de los 3 últimos años.
 • Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.
 • Certificado de estar al corriente de pago con Hacienda.
 • Copia de los poderes y del nombramiento de cargos del Consejo Rector de la cooperativa.
 • Acta del Consejo Rector/Junta/Patronato donde aparece " reunidos el día ... con la asistencia de ... aprueba solicitar un préstamo a Coop57 (especificando motivo , importe y plazo )" , firmado por el Presidente y Secretaría.
 • Avales mancomunados con  fotocopia del DNI por el 100% del importe solicitado.
 • Persona que firmará el contrato, de carácter privado, y número cuenta bancaria a donde tenemos que ingresar el importe del préstamo.

Empréstitos participativos

Trátase dun financiamento con vocación de permanencia, pensada para as entidades que están en proceso de crecemento ou ampliación das actividades.

É unha tipoloxía de préstamo para as entidades que necesitan un financiamento estable a medio e longo prazo, non sometido a retornos de capital inmediato. O financiamento debe usarse para a expansión ou consolidación da entidade ou dalgunha liña de actividade e non servirá en ningún caso para refinanciar débedas.

Posíbeis entidades beneficiarias

 • Entidades socias de Coop57 cunha antigüidade mínima de 3 anos.
 • Proxectos a financiar: expansión ou consolidación da entidade ou dalgunha liña de actividade.
 • O empréstito participativo non servirá en ningún caso para refinanciar débedas.

Importe

 • Máximo 150.000 € por entidade.
 • Límite máximo para o conxunto de operacións de entrada de capital: 5% do volume total das achegas voluntarias realizadas a Coop57.
 • A entrada en capital non se suma para calcular o límite de risco de empréstitos por entidade.

Prazos

 • A entrada de capital ten vocación de permanencia.
 • Poderase solicitar a devolución do capital cun preaviso de 1 ano de antelación.
 • A devolución do capital poderase realizar nun prazo máximo equivalente aos empréstitos de investimento.

Condicións

 • Custo fixo: remuneración socias e socios colaboradores + 2 puntos.
 • Revisión anual do custo fixo segundo a actualización da remuneración das socias e socios colaboradores.
 • Custo variábel en función dos resultados anuais da entidade.
 • O pagamento deste custo variábel farase efectivo no ano seguinte ao dos resultados a partir do que se calculará.
 • Achega ao Fondo de Garantías de Empréstitos.

Seguemento

 • Posibilidade de participar nos órganos sociais e/ou de xestión da entidade.
 • Seguemento da entidade a cargo dalgunha persoa da Comisión técnica.
 • Seguemento mínimo semestral.

Competencia de decisión

 • Consello Reitor, a proposta do Consello de Sección.
 • Informarase polo miudo ao Consello Reitor de todas as operacións realizadas.

Documentación

 • Memoria económica que xustifica a necesidade da solicitude de financiamento.
 • Contas anuais (ou Imposto de sociedades) dos tres últimos anos.
 • Certificado de estar ao día de pagamentos coa Seguranza Social.
 • Certificado de estar ao día de pagamentos coa Facenda Pública.
 • Copia dos poderes e do nomeamento de cargos do Consello Reitor / Xunta / Padroado da entidade solicitante.
 • Acta do Consello Reitor/Xunta/Padroado onde aparece " reunidas o día ... coa asistencia de ... aproba solicitar un empréstito participativo a Coop57 - especificando motivo , importe e plazo -" , asinado pola Presidencia e Secretaría
 • Persoa que asinará o contrato, de carácter privado, e número de conta bancaria onde Coop57 ten que ingresar o importe do empréstito.