É o órgano soberano de Coop57.

  • Designa o Consello Reitor.
  • Decide cales van ser as liñas estratéxicas da cooperativa, os criterios éticos e as taxas de xuro.
  • Controla a xestión anual e aproba as contas.
  • Aproba o plano de traballo anual.
  • Reúnese, como mínimo, unha vez ao ano.