Coop57 é unha cooperativa de servizos financeiros éticos e solidarios que ten como obxectivo principal contribuír á transformación social da nosa economía e da nosa sociedade. 

A súa función principal é o financiamento de proxectos de economía social e solidaria a través da intermediación financeira. Isto significa recoller e captar o aforro da sociedade civil para poder canalizalo cara ao financiamento de entidades da economía social e solidaria que promovan a ocupación, fomenten o  cooperativismo, o asociacionismo e a solidariedade en xeral, e promovan a sustentabilidade sobre a base de principios éticos e solidarios.

Coop57 é unha organización democrática e de base asemblearia formada por persoas e entidades da economía social e solidaria. A entidade é propiedade de todos os seus socios e socias que se autoxestionan e organizan para a xestión da cooperativa.

As finanzas éticas nacen desde os movementos sociais, pacifistas e ecoloxistas, para dar resposta á inquietude de moitas persoas, empresas e entidades que non querían ver como o seu diñeiro estaba vinculado ao fomento de actividades contra as cales loitaban. As finanzas éticas, pois, nacen da idea de “co meu diñeiro non” para máis adiante incorporar a idea “co meu diñeiro si” e fomentar a aparición de entidades que utilizasen ferramentas financeiras para un desenvolvemento positivo da sociedade.

As finanzas éticas basean a súa forza na súa sinxeleza. Algo tan simple como incorporar a ética ao conxunto das decisións diarias de aforro e investimento.

Esta visión cambia completamente as motivacións, obxectivos e acentos da intermediación financeira respecto á banca tradicional. A intermediación financeira entendida como unha ferramenta ao servizo das persoas e nunca como unha ferramenta simplemente de negocio. Trátase de rescatar o valor social do diñeiro.

Coop57 iniciou a súa actividade en Catalunya a partir da loita dos traballadores da Editorial Bruguera para manter os seus postos de traballo. En 1986, no medio dunha forte crise industrial da economía española, a coñecida editorial Bruguera declarouse inviable e pasou a mans do Banco de Crédito Industrial. Despois de intentos errados para reflotar a empresa, reconvertela en cooperativa ou buscar comprador, o banco decidiu liquidar a empresa. A isto acolléronse a maioría dos seus 775 traballadores que cansos do proceso, preferiron liquidar os seus contratos. Este non foi o caso de todos os traballadores, algúns dos cales seguiron, durante anos, unha loita xudicial e, en último termo, moral para conseguir aquelas indemnizacións que consideraban xustas. Finalmente, en 1995, este grupo de traballadores gañou o xuízo polo que levaban anos loitando.

Así, este grupo de antigos traballadores creou un fondo con parte das indemnizacións que recibiron polo seu despedimento para promover proxectos económicos que perseguisen a creación de lugares de traballo de calidade, especialmente aplicando modelos cooperativos.

O 19 de Xuño de 1995, con este fondo, creouse Coop57 baixo a fórmula xurídica de cooperativa de servizos financeiros.

O obxectivo principal de  Coop57 é a transformación social en positivo da nosa economía e da nosa sociedade. Coop57 enténdese a si mesma como unha ferramenta ao servizo dos seus socios e socias e ao servizo desta transformación social. Coop57, por si soa, non poderá transformar a sociedade. O diñeiro por se só, tampouco poderá transformar a sociedade. Serán as entidades, grupos, colectivos e persoas que traballan para esta transformación social as que poderán incidir a modificar a realidade e mellorar a situación do conxunto da  socieda.

Búscase converter o aforro recolleito en crédito transformador para axudar, desde o punto de vista financeiro, a que aqueles proxectos que achegan un valor engadido á nosa sociedade poidan seguir desenvolvendo a súa tarefa.

Coop57 rexe a súa actividade baseada nos seguintes principios:

 • Principios das finanzas éticas
 • Principios cooperativos
 • Crédito ao servizo da transformación social
 • Democracia e  autoxestión
 • Intercooperación e mercado social
 • Carácter colectivo
 • Confianza
 • Perspectiva feminista
 • Unha economía transformadora arraigada no territorio
 • Transparencia

Máis info: https://coop57.coop/es/informacion/principios-eticos 

 

Coop57 leva a cabo, como actividade principal, o financiamento de proxectos de economía social e solidaria que contribúan á construción dunha economía transformadora e ao servizo das persoas. Poden recibir financiamento de  Coop57 aquelas entidades socias de servizos da cooperativa. Para converterse en socias de servizos existe un proceso de avaliación social onde se analiza se os criterios, principios e valores da entidade son coincidentes cos que ten Coop57. Neste caso, a entidade socia de servizos poderá acceder aos diferentes servizos de financiamento.

E para poder conceder estes préstamos, a nosa cooperativa necesita dotarse de capital. Coop57 interpela ao conxunto da sociedade para que destine os seus aforros como capital social da cooperativa. Esta figura é a da persoa socia colaboradora, que permite achegar aforro a Coop57. As persoas que son socias colaboradoras non poden solicitar financiamento, posto que isto só o podemos facer a formas xurídicas da economía social e solidaria, socias de servizos de Coop57.

 

A función principal de Coop57 é captar recursos económicos da sociedade para ter capacidade de dirixilos cara ao financiamento de proxectos transformadores de economía social e solidaria. A práctica totalidade destes recursos provén de persoas individuais que deciden achegar os seus aforros ao capital social da cooperativa.
 
Isto significa que as persoas individuais poden participar facéndose socia colaboradora e facendo achegas económicas no capital social de Coop57. Os socios e as socias colaboradoras son, basicamente, persoas que cren no proxecto de Coop57 e queren que o seu diñeiro sirvan para financiar proxectos coherentes cos seus criterios éticos e sociais. Ademais da súa achega económica, acúdalas socias colaboradoras poden participar nas asembleas, e elixir ou ser elixidos polos órganos sociais. Tamén reciben información sobre o destino dos seus recursos, aplicando o principio de transparencia.
 
La función principal de Coop57 es captar recursos económicos de la sociedad para tener capacidad de dirigirlos hacia la financiación de proyectos transformadores de economía social y solidaria. La práctica totalidad de estos recursos proviene de personas individuales que deciden aportar sus ahorros al capital social de la cooperativa.
Ser socio ou socia colaboradora de  Coop57 significa pertencer a unha rede de persoas e entidades que traballa colectivamente para fomentar outros modelos económicos e sociais. Significa exercer a soberanía económica e poñer en práctica modelos financeiros que teñan en conta as persoas, a contorna e o territorio no canto da  maximización de beneficios.
 
Converterse en socia de  Coop57 confire unha serie de dereitos que se poden clasificar en tres tipoloxías: 
 
 • Dereitos políticos e de participación: As persoas socias de Coop57 poden participar -con voz e voto- nas asembleas, decidir as liñas de actuación de  Coop57 e con que criterios éticos e sociais actúase. Os votos pondéranse independentemente do capital achegado.
 • Dereitos económicos: As achegas de aforro voluntarias están suxeitas a unha remuneración económica que anualmente fixa a asemblea xeral de  Coop57 en base a un proceso colectivo e democrático.
 • Dereito á información: Todos os socios e socias reciben información periódica dos préstamos que se conceden, o estado económico da cooperativa, a actividade social e outras informacións relevantes sobre as actividades de  Coop57.
 
Coop57 ten a vocación de pertencer a todas aquelas persoas e entidades que queiran contribuír ao cambio social e económico da nosa contorna. Unha ferramenta financeira en mans da sociedade, propiedade de todos os seus socios e socias. Por tanto, se crece a base social, poderase incidir máis e mellor no establecemento de novos modelos económicos que poidan transformar a sociedade cara a realidades pensadas desde os criterios da economía transformadora e ao servizo da maioría.
 

 

Coop57 organízase de acordo cun principio fundamental: a proximidade na base social de economía solidaria e ás súas necesidades financeiras. Esta proximidade é o que permite dar un bo servizo e avaliar correctamente os proxectos que necesitan financiamento, máis aló dos criterios de riscos que utilizan as entidades financeiras convencionais. Así mesmo, permítenos ser moi imaxinativos a adecuar os servizos financeiros a cada necesidade concreta.
 
Para evitar que ao crecer pérdase esta proximidade, Coop57 pousou en práctica un modelo de desenvolvemento en rede mediante a creación de seccións territoriais e o crecemento horizontal. Actualmente existen seccións territoriais en Andalucía, Aragón,  Asturies, Catalunya, Euskal Herria, Galiza e Madrid. Ademais, existen grupos promotores en País Valencià e Mallorca.
 
As características deste crecemento en rede son:
 
 • A existencia dunha soa entidade xurídica, que aplica os mesmos principios éticos e sociais, e os criterios de valoración.
 • A capacidade de cada territorio de  autogestionar a súa base social e a súa actividade: admisión de socias, valoración de proxectos, concesión de préstamos...
 • Todas as persoas e entidades socias participan directamente e de forma universal na asemblea da súa sección territorial. De cada asemblea territorial, en función do número de socios e socias, emanan unhas persoas e entidades representantes. Son encargadas de trasladar os acordos tomados desde cada unha das asembleas de sección ata a asemblea xeral. Confórmase así un modelo de toma de decisións de baixo cara arriba.
 • Os recursos económicos que se captan en cada territorio destínanse, prioritariamente, a financiar proxectos do mesmo territorio. Establécese, pero, solidariedade interterritorial: no caso de que un territorio teña peticións de préstamos que superen os seus recursos, pode pedir a solidariedade outros territorios que dispoñan de diñeiro en excedente.
 • Compártense os servizos comúns de Coop57, situados en Barcelona.
Coop57 é unha cooperativa e por tanto as súas decisións tómanse de forma colectiva e democrática. Organízase por seccións territoriais e existen órganos de decisión a dúas escalas: no ámbito xeral e no ámbito da sección territorial.
 
Ámbito xeral:
 
A Asemblea Xeral é o órgano de decisión máximo da cooperativa. Entre outras funcións, escolle o Consello Reitor, aproba as contas e o plan de traballo, e decide as liñas estratéxicas da cooperativa, os criterios éticos e os prezos. Está conformada por unha delegación de socias que emanan de todas as seccións territoriais.
 
O Consello Reitor é o órgano social de representación e goberno da cooperativa. É o órgano encargado da aplicación do plan de traballo aprobado en asemblea e aproba a incorporación de novas socias de Coop57, entre outras tarefas.
 
Ámbito de sección territorial: 
 
A asemblea de sección é o órgano soberano de cada sección e nomea o seu Consello de Sección. É o espazo de participación directa de todas as persoas e entidades socias da cooperativa. As súas deliberacións e decisións trasládanse á Asemblea Xeral.
 
O Consello de Sección é o órgano de representación, goberno e xestión da sección territorial. É escollido por todas as persoas e entidades socias da súa sección territorial. Entre outras tarefas, aproba a concesión de novos préstamos e propón ao Consello Reitor a incorporación de novas socias.

Podedes ver a cifra de socias e a súa distribución territorial aquí: https://coop57.coop/gl/informacion/coop57-en-cifras

Podes ver o volume de recursos económicos xestionados por Coop57 seguindo a ligazón: https://coop57.coop/gl/informacion/cifras-econ%C3%B3micas

Si. Para facer consultas ou operacións existe unha oficina virtual: https:// coop57.net/ 
 
A oficina virtual é un servizo ao dispor das socias de Coop57 onde facer consultas e operacións. O obxectivo é axilizar e facilitar os diferentes procesos e operativa para todas as socias.
 
Na oficina virtual pódese: 
 
 • Consultar o estado da conta
 • Consultar o histórico de movementos
 • Facer novas achegas
 • Solicitar devolucións
 • Tramitar o alta e/ou baixa de achegas periódicas
 • Actualizar datos de contacto
 • Consultar a información fiscal sobre as remuneracións ás achegas
 • Facer outras consultas