Poden aforrar en Coop57 todas aquelas persoas ou entidades que crean nos principios de Coop57 e queiran ver os seus aforros vinculados ao financiamento de proxectos de economía social e solidaria.

Poden aforrar en Coop57 persoas físicas en forma de socios ou socias colaboradoras e persoas xurídicas en forma de entidades socias colaboradoras ou entidades socias de servizos.

Os aforros que se depositan a Coop57 servirán, exclusivamente, para conceder préstamos ás entidades socias de servizos de Coop57. Estas entidades son proxectos baseados nos principios da economía social e solidaria e que para converterse en socias de servizos de Coop57 superaron unha rigorosa avaliación ética e social que analiza que sexan proxectos que acheguen algún tipo de valor engadido ao conxunto da sociedade.

Unha vez a entidade é socia de servizos da cooperativa é cando pode acceder a financiamento. No caso de que a entidade así o solicite farase, entón, unha avaliación técnica e financeira da viabilidade do proxecto para conceder aquel financiamento.

Os proxectos financiados oriéntanse á xeración de postos de traballo estables e de calidade en modelos cooperativos, iniciativas de inserción sociolaboral, proxectos dos movementos sociais, atención ás persoas e a colectivos vulnerables, sustentabilidade e medio ambiente,  agroecología, comercialización xusta, desenvolvemento comunitario, cultura e educación, modelos que fomentan unha profundización democrática e participativa ou o asociacionismo de base, entre moitos outros.

En definitiva, proxectos que empuxen a nosa economía e a nosa sociedade cara a realidades máis xustas, equitativas e, sobre todo, máis humanas.

Coop57 ten os seus recursos en dous grandes bloques:

O primeiro bloque confórmase polo diñeiro concedido, en forma de préstamos, ás entidades socias.

O segundo bloque é o diñeiro que non se ten concedido en forma de préstamos.

Dada a súa condición xurídica, Coop57 só pode depositar os seus recursos en institucións financeiras reguladas. Segundo os nosos acordos internos, os excedentes de recursos só poden estar depositados en produtos sinxelos (contas correntes e depósitos a curto prazo) a entidades financeiras cooperativas. En concreto a Laboral  Kutxa, Caixa de Enxeñeiros,  Bantierra, Caixa Rural  Galega,  Caixa de Guissona e diferentes caixas rurais locais. Tamén traballamos coas entidades financeiras éticas cooperativas da nosa contorna, tales como Oikocredit e Fiare Banca Ética.

Coop57 leva a cabo unha actividade financeira entre sus personas socias como cooperativa de servizos. Non é un banco e, por tanto, non dispón da cobertura do fondo de garantía de depósitos do Banco de España. O diñeiro achegado por parte dos socios e socias, incluídos os colaboradores, o son en concepto de capital social e, por tanto, responden da boa marcha da cooperativa. 

Por tanto non está sometida a regulación bancaria. O que se fai, no canto disto, é autoregularse, de maneira colectiva e democrática, seguindo os criterios propios que se consideran máis adecuados. Neste sentido, as achegas, que non están garantidas, están suxeitas a unha batería de medidas para poder garantir estas achegas dos socios e socias colaboradoras.

Para fortalecer a súa solvencia Coop57 adopta varias medidas internas:

  • Destina os seus excedentes a reservas. Non se reparten beneficios senón que se destinan todas a reforzar a solvencia do proxecto
  • Esixe ás entidades que reciben financiamento que fagan achegas adicionais no capital social para nutrir un fondo solidario para garantir os préstamos.
  • Dota o máximo posible para provisións (aquel diñeiro reservado para facer fronte a posibles eventualidades) para posibles impagados.
  • Acouta o límite máximo de préstamo que pode recibir unha entidade socia e, así, distribúe o risco (como máximo, unha entidade non pode recibir en préstamos máis do 2% dos recursos de que dispón  Coop57).

A nosa porcentaxe de falta de pagamentos é moi baixo (ao redor do 2%) e coas provisións que cada ano vanse dotando é suficiente para facerlle fronte. Por tanto, hai unha serie de garantías que, ata agora, non se utilizaron, como as reservas voluntarias, as obrigatorias, o fondo de garantía de préstamos, o fondo fundacional, fondos propios, etc.

Todas estas medidas van encamiñadas a poder garantir ao máximo as achegas dos socios e socias de Coop57.

Coop57 non é un banco e como tal non ofrece servizos bancarios (tarxetas, contas correntes, domiciliacións, etc). O aforro en Coop57 canalízase en forma de achegas ao capital social da cooperativa, outorgando así, a condición de socia da cooperativa.

Achegas obrigatorias no capital social: Para converterse en socia colaboradora débese facer unha achega mínima obrigatoria de 300 euros ao capital social de Coop57.

Achegas voluntarias no capital social: Se se queren achegar máis de 300 euros, o resto da achega é considerada achega voluntaria ao capital social de Coop57. As achegas voluntarias, a diferenza das obrigatorias, son as que se destinan á concesión de préstamos e teñen unha remuneración económica asociada que anualmente se decide en asemblea.

Todas as achegas (a voluntaria e a obrigatoria) están a nome da entidade ou persoa socia e pódense recuperar no momento que se necesiten.

Existe unha achega mínima obrigatoria que se pide en todas as persoas ou entidades que queren aforrar a Coop57 de 300 euros. Esta achega mínima pertence ao capital social obrigatorio e, por tanto, forma parte dos fondos propios de Coop57. Non se trata de ningunha cota, nin de ningún gasto, ou unha cantidade a fondo perdido, senón que é un saldo mínimo que se pide a todo o mundo para poder ser socia da cooperativa. É dicir, todas as persoas ou entidades socias colaboradoras, teñen como mínimo 300 euros depositados en  Coop57.

Ademais, hai persoas que queren achegar máis de 300 euros. A achega que vai máis aló destes primeiros 300 euros, son achegas ao capital social voluntario de Coop57. O importe máximo, actualmente, é de 300.000 euros.

 

 

As achegas das persoas socias colaboradoras divídense entre a achega mínima obrigatoria (300 euros) e o resto da achega, que ten carácter voluntario.

O prazo das achegas é de tipo indefinido ata que se manifeste o contrario. A achega obrigatoria forma parte dos fondos propios de Coop57 e por tanto non estarán suxeitos a remuneración e a súa devolución debe ser aprobada polo consello reitor. O resto da achega, no caso de que a haxa, forma parte do capital social voluntario e por tanto estará suxeita á remuneración establecida e a súa devolución será de carácter inmediato.

A cantidade da remuneración se que fixa cada ano na Asemblea Xeral de maneira democrática e colectiva.

Para saber a porcentaxe de remuneración vixente, consulta as condicións en nesta páxina.

Para recuperar a achega de Coop57 débese solicitar poñéndose en contacto coa súa sección territorial. Non existe ningún tipo de período mínimo de permanencia para as achegas de diñeiro que se facen a Coop57. Pódense recuperar en calquera momento sen ningún tipo de custo, comisión ou penalización.

Aínda así, hai unha diferenza de procedemento entre a parte voluntaria e a parte obrigatoria, se se desexa recuperar a totalidade da achega.

Para explicalo usemos un exemplo: unha persoa ten unha achega de 2.000 euros a Coop57. Destes 2.000 euros, hai 300 euros que son a achega mínima obrigatoria e 1.700 euros que se consideran achega voluntaria.

A persoa socia desexa unha devolución parcial da súa achega: Neste caso pídese a devolución de 500 euros. A súa devolución tería carácter inmediato e a persoa socia seguiría sendo socia cunha achega de 1.500 euros (300 euros de achega obrigatoria e 1.200 euros de achega voluntaria).

A persoa socia desexa unha devolución total da súa achega: Dos 2.000 euros, 1.700 euros devólvense con carácter inmediato. Os 300 restantes, por mor de que a súa devolución implica causar baixa como socia da cooperativa e este capital é considerado achega obrigatoria, a súa devolución ten que ser aprobada e autorizada por parte do consello reitor que se reúne mensualmente. Deste xeito, e dependendo da data de reunión do consello reitor pode tardar algúns días, nunca excedendo o prazo dun mes para recuperar os 300 euros da achega obrigatoria.

Si. Como socia de Coop57 pódense facer novas achegas e/ou solicitar devolucións sempre que se queira. Agora ben, débese ter en conta que, sen que exista unha limitación na cantidade de movementos, Coop57 é un espazo de aforro e non un lugar para ter unha operativa cotiá. Por tanto, non debe ter este uso.

Non. Coop57 é unha cooperativa de servizos financeiros éticos e solidarios e como tal, non é un banco. Non temos ficha bancaria nin estamos regulados polo banco central. Isto implica que non podemos ofrecer servizos de banca comercial e por tanto, non podemos ofrecer contas correntes, domiciliacións, transferencias a terceiros, tarxetas de crédito/débito, etc. En definitiva, non podemos ofrecer operativa bancaria.

O que facemos en Coop57 é captar recursos económicos para poder financiar a economía social e solidaria co obxectivo de fomentar unha transformación social en positivo. Por tanto, as persoas que teñen diñeiro en Coop57 fano en forma de achega ao capital social da cooperativa e, a pesar de que se poden facer novas achegas e/ou solicitar devolucións sempre que se queira, tense que interpretar máis ben como un espazo "de aforro" e non para ter unha operativa cotiá.

Si. Coop57 é unha cooperativa e como tal opera, exclusivamente, coas súas persoas socias. A figura do cliente, nun sentido estrito, non existe en Coop57 e así, todo o mundo que se relaciona coa cooperativa faio desde a posición de socio ou socia. Por tanto, para poder aforrar en Coop57 débese que ser socia colaboradora de Coop57.

Pero este feito, lonxe de consideralo unha limitación considérase unha riqueza e unha oportunidade para crear ferramentas comunitarias que permitan profundizar en modelos solidarios de democracia económica e propiedade colectiva.

Ser socio ou socia de Coop57 significa pertencer nunha rede de persoas e entidades que traballa, colectivamente, para fomentar outros modelos económicos e sociais. Significa exercer a soberanía económica e poñer en práctica modelos financeiros que teñan en conta as persoas, a contorna e o territorio no canto da  maximización de beneficios.

Para convertirse en socio o socia colaboradora de Coop57 débese encher un formulario para solicitar a alta:

Formulario de alta como socio o socia colaboradora

Unha vez recibido o formulario e feito o pago, enviarémoslle o contrato ao seu domicilio.

Tamén se pode solicitar o alta por correo electrónico ou dirixíndose, fisicamente, ás sedes de Coop57. Para consultar os datos de contacto ir aquí.