Préstamos de Investimento

Ferramenta tradicional de financiamento. Emprestitos de investimento de inmobilizado.

Son créditos para financiar proxectos e/ou investimentos en inmobilizado. Trátase de préstamos que a entidade receptora necesita para acometer calquera tipo de investimento ou mellora na súa entidade. Sería o crédito estándar tal e como o entendemos.

Importe e prazos para operación:

 • Importe máximo: 500.000 €. Pode ampliarse nos casos en que a cantidade que supere os 500.000 € está avalada por unha terceira entidade.
 • Prazo: mínimo 1 ano, máximo 10 anos.
 • Posibilidade de carencia (12 meses máximo).
 • Posibilidade de reembolso anticipado.

Condicións e garantías:

Custo financeiro e Comisións:

 • 4,75% anual (para 2021) - Posibilidade de redución do custo financeiro, dependendo das garantías que se poidan establecer.
 • Sen comisións de apertura nin de estudo.
 • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outros tipos de gastos.

Pólizas de Crédito e Préstamos de tesouraría

Pensados para resolver tensións de tesouraría de entidades socias

Produtos de financiamento de circulante orientados a facilitar operacións a curto prazo para resolver necesidades de liquidez. Articúlase en formato de póliza de crédito ou de préstamo de tesouraría.

Pólizas de Crédito:

Importe e prazos:

 • Vixencia máxima da póliza: 12 meses.
 • Importe máximo: 500.000 euros.

Custo financeiro e comisións:

 • 4,75% anual (ano 2021). Liquídase mensualmente.
 • O custo financeiro só se aplica sobre o capital disposto e polo tempo no que está disposto. Se non se dispón non ten ningún custo.
 • Achega ao Fondo de Garantía de Préstamos
 • Sen comisións de apertura nin de estudo.
 • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outros tipos de gastos.

Garantías:

 • Avais mancomunados da totalidade (ou a parte convida) do importe solicitado.
 • Un pagare de "garantía" polo importe solicitado (un pagaré é un cheque cun vencemento futuro e o asinante do mesmo obrígase a si mesmo a pagar unha cantidade ao vencemento. Recoñécese a débeda, pero non se inmobiliza o diñeiro do banco. Non debe ter custo).
 • Posibilidade de articular outros mecanismos de garantía, a concretar coa Comisión Técnica.

 

Préstamos de tesouraría:

Importe e prazos por operación:

 • Importe máximo: 500.000 €.
 • Prazo: mínimo 1 ano, máximo 5 anos.
 • Posibilidade de carencia (12 meses máximo).
 • Posibilidade de reembolso anticipado.

Condicións e garantías:

Custo financeiro e Comisións:

 • 4,75% anual (para 2021) - Posibilidade de redución do custo financeiro, dependendo das garantías que se poidan establecer.
 • Sen comisións de apertura nin de estudo.
 • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outros tipos de gastos.

Anticipo de subvencións e Endoso de Facturas

Fronte á demora do pagamento de subvencións xa aprobadas por parte da administración pública ou facturas pendentes de cobro

Son créditos para avanzar o importe de subvencións ou convenios de entidades socias de Coop57 e organismos públicos, así como facturas pendentes de cobro por prestación de servizos a administracións públicas. Sempre se fai en base a subvencións ou convenios xa concedidos onde o pago aínda non se efectuou ou facturas pendentes de cobro.

Importe e prazos para operación:

 • Importe máximo: 500.000 euros
 • Financiamento entre o 80% e 90% das subvencións, convenios ou facturas (dependendo do caso).
 • Retorno do importe no momento do cobro da subvención (máximo 12 meses).
 • Posibilidade de reembolso anticipado.

Custo financeiro e comisións:

 • Pago dos intereses ao vencemento ou por cotas mensuais.
 • Avais mancomunados polo 50%  importe solicitado.
 • Sen penalizacións por amortización  anticipada nin outros tipos de gastos.

Comisións:

 • 4,75% anual (para 2021).
 • Sen comisións de apertura nin de estudo.
 • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outros tipos de gastos.

Condicións e garantías

 • Pago dos intereses ao vencemento ou por cotas mensuais.
 • Avais mancomunados. Cantidade a determinar no proceso de avaliación da solicitude.
 • Pagaré de garantía para a totalidade do importe que se solicita.
 • Achega a o Fondo de Garantía de Préstamos.

 

Cesión de crédito da administración pública:

Trátase de ceder os dereitos de cobro da subvención en favor de Coop57. Desta maneira, no momento en que a administración efectúa o pago pendente, ingrésase directamente a Coop57. Unha vez Coop57 recibe o pago por parte da administración, desconta a cantidade anticipada, os intereses xerados e ingresa á entidade solicitante o resto da cantidade da subvención.

Condicións e garantías:

 • Custo financeiro: 3,75% (ano 2021)
 • Pagaré de garantía para a totalidade do importe que se solicita.
 • Coop57 paga a diferenza entre o cobrado e o avanzado nun prazo máximo de 5 días.

Documentación específica:

 • Tramitación da cesión de crédito e toma de razón por parte da administración
 • Cesión de crédito asinada pola administración pública

Préstamos de vivenda

Trátase dun financiamento relacionado con proxectos de vivenda cooperativa en réxime de cesión de uso.

Coop57 aposta polo desenvolvemento dunha "nova cultura da vivenda" baseada na satisfacción das necesidades residenciais das persoas e que non entenda a vivenda como un produto de mercado e especulativo. Para iso as accións de financiamento de proxectos de vivenda desenvolvidas por Coop57 deben guiarse polos seguintes principios:  

 • Propiedade colectiva.
 • Promoción e Xestión: Cooperativa - Intercooperación.
 • Distribución: En base a criterios públicos e/ou comunitarios.
 • Consumo: Satisfacer primeira necesidade (vivenda habitual).

Importe e prazos para operación:

 • Posibilidade de carencia de 12 meses máximo.
 • Posibilidade de reembolso anticipado.

Comisións:

 • Sen comisións de apertura nin de estudo.
 • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outros tipos de gastos.

Custo financeiro:

 • 2,75% anual (ano 2021).

Préstamos para locais de entidades

Produto para a adquisición ou posta en funcionamento de locais sociais propios de entidades socias de servizos de Coop57

Se trata de facilitar el acceso de las entidades a un local que permita desarrollar su tarea. Sólo se fianciarían locales directamente vinculados con la actividad principal de la entidad.

Importe e prazos por operación:

 • Importe máximo: 1.250.000 euros.
 • Prazo máximo: 15 anos.
 • Posibilidade de carencia (24 meses máximo).
 • Posibilidade de reembolso  anticipado.

Condicións e garantías:

 • Financiamento ata o 80% do total. Financiamento con fondos propio mínimo dun 20% do custo total do proxecto.
 • Achega ao Fondo de Garantía de préstamos.
 • Garantías da operación a convir coa Comisión Técnica na análise do préstamo.

Custo Financeiro e Comisións:

 • 2,75% anual (ano 2021)
 • Sen comisións de apertura nin estudo.
 • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outro tipo de gastos.

Préstamos de enerxía

Préstamos de investimento para proxectos relacionados coa enerxía

Son créditos para financiar proxectos e/ou investimentos a longo prazo relacionados coas enerxías renovables, a eficiencia enerxética e, en xeral, con proxectos que fomenten un cambio de modelo enerxético pola sustentabilidade e a democratización na produción, comercialización e consumo da enerxía.

Importe e prazos por operación:

 • Importe máximo de 500.000 euros. Pode ampliarse nos casos en que a cantidade que supere os 500.000 euros estea avalada por unha terceira entidade.
 • Prazo: máximo 10 anos.
 • Posibilidade de carencia (12 meses máximo).
 • Posibilidade de reembolso anticipado.

Condicións e garantías:

Custo financeiro e Comisións:

 • 3% anual (ano 2021)
 • Sen comisións de apertura nin estudo.
 • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outros gastos.

Préstamos para a capitalización de cooperativas e sociedades laborais

Para fortalecer a solidez financeira das entidades socias

Produto para financiar o desembolso das achegas ao capital social dos socios e socias de cooperativas e sociedades laborais, co obxectivo de aumentar os seus fondos propios.

Importe e prazos para a operación:

 • Importe mínimo: 2.000 euros.
 • Importe máximo: 10.000 euros
 • Prazo devolución: máximo 5 anos.
 • Posibilidade de reembolso anticipado.
 • Sen posibilidade de carencia.

Custo financeiro e Comisións:

 • 3,60% anual (para 2021).
 • Sen comisións de apertura nin estudo.
 • Sen penalizacións para amortización anticipada nin outros tipos de gastos.

Outras consideracións:

 • O préstamo concédese á persoa socia que é quen capitaliza a súa entidade
 • Coop57 non financiará o desembolso inicial da achega obrigatoria, esixido por lei para constituír a cooperativa.
 • As achegas financiadas non son esixibles para a persoa socia subscritora, durante a vixencia do préstamo.
 • A persoa/entidade socia e a cooperativa son solidariamente responsables do importe do préstamo e da súa devolución a Coop57.