Préstamos de Investimento

Ferramenta tradicional de financiamento. Emprestitos de investimento de inmobilizado.

Son créditos para financiar proxectos e/ou investimentos en inmobilizado. Trátase de préstamos que a entidade receptora necesita para acometer calquera tipo de investimento ou mellora na súa entidade. Sería o crédito estándar tal e como o entendemos.

Importe e prazos para operación:

 • Importe máximo: 500.000 €. Pode ampliarse nos casos en que a cantidade que supere os 500.000 € está avalada por unha terceira entidade.
 • Prazo: mínimo 1 ano, máximo 10 anos.
 • Posibilidade de carencia (12 meses máximo).
 • Posibilidade de reembolso anticipado.

Condicións e garantías:

Custo financeiro e Comisións:

 • 5,25% anual - Posibilidade de redución do custo financeiro, dependendo das garantías que se poidan establecer.
 • Sen comisións de apertura nin de estudo.
 • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outros tipos de gastos.

Pólizas de Crédito e Préstamos de tesouraría

Pensados para resolver tensións de tesouraría de entidades socias

Produtos de financiamento de circulante orientados a facilitar operacións a curto prazo para resolver necesidades de liquidez. Articúlase en formato de póliza de crédito ou de préstamo de tesouraría.

Pólizas de Crédito:

Importe e prazos:

 • Vixencia máxima da póliza: 12 meses.
 • Importe máximo: 500.000 euros.

Custo financeiro e comisións:

 • 5,25% anual. Liquídase mensualmente.
 • O custo financeiro só se aplica sobre o capital disposto e polo tempo no que está disposto. Se non se dispón non ten ningún custo.
 • Achega ao Fondo de Garantía de Préstamos
 • Sen comisións de apertura nin de estudo.
 • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outros tipos de gastos.

Garantías:

 • Avais mancomunados da totalidade (ou a parte convida) do importe solicitado.
 • Un pagare de "garantía" polo importe solicitado (un pagaré é un cheque cun vencemento futuro e o asinante do mesmo obrígase a si mesmo a pagar unha cantidade ao vencemento. Recoñécese a débeda, pero non se inmobiliza o diñeiro do banco. Non debe ter custo).
 • Posibilidade de articular outros mecanismos de garantía, a concretar coa Comisión Técnica.

 

Préstamos de tesouraría:

Importe e prazos por operación:

 • Importe máximo: 500.000 €.
 • Prazo: mínimo 1 ano, máximo 5 anos.
 • Posibilidade de carencia (12 meses máximo).
 • Posibilidade de reembolso anticipado.

Condicións e garantías:

Custo financeiro e Comisións:

 • 5,25% anual - Posibilidade de redución do custo financeiro, dependendo das garantías que se poidan establecer.
 • Sen comisións de apertura nin de estudo.
 • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outros tipos de gastos.

Anticipo de subvencións, convenios e facturas

Fronte á demora do pagamento de subvencións xa aprobadas por parte da administración pública ou facturas pendentes de cobro

Son créditos para avanzar o importe de subvencións ou convenios de entidades socias de Coop57 e organismos públicos, así como facturas pendentes de cobro por prestación de servizos a administracións públicas. Sempre se fai en base a subvencións ou convenios xa concedidos onde o pago aínda non se efectuou ou facturas pendentes de cobro.

Importe e prazos para operación:

 • Importe máximo: 500.000 euros
 • Financiamento entre o 80% e 90% das subvencións, convenios ou facturas (dependendo do caso).
 • Retorno do importe no momento do cobro da subvención (máximo 12 meses).
 • Posibilidade de reembolso anticipado.

Custo financeiro e comisións:

 • 5,25% anual. 3,95% con cesión de crédito.
 • Sen comisións de apertura nin de estudo.
 • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outros tipos de gastos.

Condicións e garantías

 • Pago dos intereses ao vencemento ou por cotas mensuais.
 • Avais mancomunados. Cantidade a determinar no proceso de avaliación da solicitude.
 • Pagaré de garantía para a totalidade do importe que se solicita.
 • Achega a o Fondo de Garantía de Préstamos.

 

Cesión de crédito da administración pública:

Trátase de ceder os dereitos de cobro da subvención en favor de Coop57. Desta maneira, no momento en que a administración efectúa o pago pendente, ingrésase directamente a Coop57. Unha vez Coop57 recibe o pago por parte da administración, desconta a cantidade anticipada, os intereses xerados e ingresa á entidade solicitante o resto da cantidade da subvención.

Condicións e garantías:

 • Custo financeiro: 3,95%.
 • Pagaré de garantía para a totalidade do importe que se solicita.
 • Coop57 paga a diferenza entre o cobrado e o avanzado nun prazo máximo de 5 días.

Documentación específica:

 • Tramitación da cesión de crédito e toma de razón por parte da administración
 • Cesión de crédito asinada pola administración pública

Préstamos de vivenda

Produto para a promoción, compra ou rehabilitación de cooperativas de vivenda en réxime de cesión de uso

Coop57 aposta polo desenvolvemento dunha "nova cultura da vivenda" baseada na satisfacción das necesidades residenciais das persoas e que non entenda a vivenda como un produto de mercado e especulativo. Para iso as accións de financiamento de proxectos de vivenda desenvolvidas por Coop57 deben guiarse polos seguintes principios:  

 • Propiedade colectiva
 • Promoción e Xestión: Cooperativa
 • Fomento da Intercooperación
 • Distribución sobre a base de necesidades e criterios públicos e/ou comunitarios
 • Satisfacer primeira necesidade (vivenda habitual)

Importe e prazos para operación:

 • Importe máximo: 2.000.000 euros.
 • Prazo máximo: 25 anos.
 • Posibilidade de carencia (24 meses máximo).
 • Posibilidade de reembolso  anticipado.

Condicións e garantías:

 • Financiamento ata o 80% do total. Financiamento con fondos propio mínimo dun 20% do custo total dos proxectos.
 • Achega a o Fondo de Garantía de préstamos.
 • Garantías da operación a definir por parte da Comisión Técnica na análise do préstamo.

Custo Financeiro e Comisións:

 • 3,35% anual.
 • Sen comisións de apertura nin estudo.
 • Sen penalizacións para a amortización anticipada nin outro tipo de gastos.

Préstamos para locais de entidades

Produto para a adquisición ou posta en funcionamento de locais sociais propios de entidades socias de servizos de Coop57

Trátase de facilitar o acceso das entidades a un local que permita desenvolver a súa tarefa. Só se financiarían locais directamente vinculados coa actividade principal da entidade.

 

Defínense dúas tipoloxías de financiamento:

Adquisición: Produto para a adquisición ou posta en funcionamento de locais sociais propios de entidades socias de servizos de Coop57.

Importe máximo: 1.000.000 euros.

Investimento: Produto para facer investimentos en locais en propiedade, cesión ou alugueiro de entidades socias de servizos de Coop57.

 

Importe e prazos por operación:

 • Importe máximo: 600.000 euros.
 • Prazo máximo: 15 anos.
 • Posibilidade de carencia (12 meses máximo).
 • Posibilidade de reembolso anticipado.

Condicións e garantías:

 • Financiamento ata o 80% do total. Financiamento con fondos propio mínimo dun 20% do custo total do proxecto.
 • Achega ao Fondo de Garantía de préstamos.
 • Garantías da operación a convir coa Comisión Técnica na análise do préstamo.

Custo Financeiro e Comisións:

 • Entre un 3,65% e un 4,65% anual (adquisición) e 4,25% (investimento) por determinar en función das garantías que se poidan establecer.
 • Sen comisións de apertura nin estudo.
 • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outro tipo de gastos.

Préstamos de enerxía

Préstamos de investimento para proxectos relacionados coa enerxía

Son créditos para financiar proxectos e/ou investimentos a longo prazo relacionados coas enerxías renovables, a eficiencia enerxética e, en xeral, con proxectos que fomenten un cambio de modelo enerxético pola sustentabilidade e a democratización na produción, comercialización e consumo da enerxía.

Importe e prazos por operación:

 • Importe máximo de 500.000 euros. Pode ampliarse nos casos en que a cantidade que supere os 500.000 euros estea avalada por unha terceira entidade.
 • Prazo: máximo 10 anos.
 • Posibilidade de carencia (12 meses máximo).
 • Posibilidade de reembolso anticipado.

Condicións e garantías:

Custo financeiro e Comisións:

 • Entre 3,45% e 4,45% a determinar segundo o caso
 • Sen comisións de apertura nin estudo.
 • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outros gastos.

Préstamos para a capitalización de cooperativas e sociedades laborais

Para fortalecer a solidez financeira das entidades socias

Produto para financiar o desembolso das achegas ao capital social dos socios e socias de cooperativas e sociedades laborais, co obxectivo de aumentar os seus fondos propios.

Importe e prazos para a operación:

 • Importe mínimo: 2.000 euros.
 • Importe máximo: 10.000 euros
 • Prazo devolución: máximo 5 anos.
 • Posibilidade de reembolso anticipado.
 • Sen posibilidade de carencia.

Custo financeiro e Comisións:

 • 3,80% anual.
 • Sen comisións de apertura nin estudo.
 • Sen penalizacións para amortización anticipada nin outros tipos de gastos.

Outras consideracións:

 • O préstamo concédese á persoa socia que é quen capitaliza a súa entidade
 • Coop57 non financiará o desembolso inicial da achega obrigatoria, esixido por lei para constituír a cooperativa.
 • As achegas financiadas non son esixibles para a persoa socia subscritora, durante a vixencia do préstamo.
 • A persoa/entidade socia e a cooperativa son solidariamente responsables do importe do préstamo e da súa devolución a Coop57.