Produto para a promoción, compra ou rehabilitación de cooperativas de vivenda en réxime de cesión de uso

Coop57 aposta polo desenvolvemento dunha "nova cultura da vivenda" baseada na satisfacción das necesidades residenciais das persoas e que non entenda a vivenda como un produto de mercado e especulativo. Para iso as accións de financiamento de proxectos de vivenda desenvolvidas por Coop57 deben guiarse polos seguintes principios:  

 • Propiedade colectiva
 • Promoción e Xestión: Cooperativa
 • Fomento da Intercooperación
 • Distribución sobre a base de necesidades e criterios públicos e/ou comunitarios
 • Satisfacer primeira necesidade (vivenda habitual)

Importe e prazos para operación:

 • Importe máximo: 2.000.000 euros.
 • Prazo máximo: 25 anos.
 • Posibilidade de carencia (24 meses máximo).
 • Posibilidade de reembolso  anticipado.

Condicións e garantías:

 • Financiamento ata o 80% do total. Financiamento con fondos propio mínimo dun 20% do custo total dos proxectos.
 • Achega a o Fondo de Garantía de préstamos.
 • Garantías da operación a definir por parte da Comisión Técnica na análise do préstamo.

Custo Financeiro e Comisións:

 • 3,35% anual.
 • Sen comisións de apertura nin estudo.
 • Sen penalizacións para a amortización anticipada nin outro tipo de gastos.