Préstecs d'inversió

Eina tradicional de finançament. Préstecs d'inversió d'immobilitzat.

Són crèdits per finançar projectes i/o inversions en immobilitzat a mig i llarg termini. Es tracta de préstecs que l'entitat receptora necessita per portar a terme qualsevol tipus d'inversió o millora en la seva entitat.

Import i terminis per a operació:

 • Import màxim de 500.000 euros. Pot ampliar-se en els casos en que la quantitat que superi els 500.000 euros estigui avalada per una tercera entitat.
 • Termini: mínim 1 any, màxim 10 anys.
 • Possibilitat de carència (12 mesos màxim).
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.

Condicions i garanties:

Cost financer i Comissions:

 • 5,25% anual - Possibilitat de reducció del cost financer, depenent de les garanties que es puguin establir.
 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.

Pòlisses de Crèdit i Préstecs de tresoreria

Pensats per resoldre tensions de tresoreria d'entitats sòcies

Productes de finançament de circulant orientats a facilitar operacions a curt termini per resoldre necessitats de liquiditat. S'articula en format de pòlissa de crèdit o préstec de tresoreria.

Pòlisses de Crèdit:

Import i terminis:

 • Vigència màxima de la pòlissa: 12 mesos.
 • Import màxim: 500.000 euros.

Cost financer i Comissions:

 • 5,25% anual. Es liquida mensualment.
 • El cost financer només s'aplica sobre el capital disposat i pel temps en el que està disposat. Si no es disposa no té cap cost.
 • Aportació al Fons de Garantia de Préstecs (0,5% sobre el límit anual).
 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.

Garanties:

 • Avals mancomunats per la totalitat (o la part convinguda) de l'import sol·licitat.
 • Un pagaré de "garantia" de l'import sol·licitat (un pagaré és un xec amb un venciment futur i el firmant del mateix s’obliga a sí mateix a pagar una quantitat a aquell venciment. Es reconeix el deute, però no t’immobilitzen els diners del banc. No ha de tenir cost.
 • Possibilitat d'articular altres mecanismes de garantia, a concretar amb la Comissió Tècnica.

 

Préstecs de tresoreria:

Import i terminis per a operació:

 • Import màxim de 500.000 euros.
 • Termini: mínim 1 any, màxim 5 anys.
 • Possibilitat de carència (12 mesos màxim).
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.

Condicions i garanties:

Cost financer i Comissions:

 • 5,25% anual - Possibilitat de reducció del cost financer, depenent de les garanties que es puguin establir.
 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.

Avançament de subvencions, convenis i factures

Davant el retard en el pagament de subvencions ja aprovades per part de l'administració pública o factures pendents de cobrament

Són crèdits per avançar l'import de subvencions o convenis d'entitats sòcies de Coop57 i organismes públics, així com factures pendents de cobrament per prestació de serveis a administracions públiques. Sempre es fa sobre la base de subvencions o convenis ja concedits o factures ja emeses on el pagament encara no s'ha efectuat.

Import i terminis per a operació:

 • Import màxim: 500.000 euros
 • Finançament entre el 80% i 90% de les subvencions, convenis o factures (depenent del cas).
 • Devolució de l'import en el moment del cobrament de la subvenció (màxim 12 mesos).
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.

Cost financer i Comissions:

 • 5,25% anual. 3,95% amb cessió de crèdit
 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.

Condicions i garanties:

 • Pagament dels interessos al venciment o per quotes mensuals.
 • Avals mancomunats. Quantitat a determinar en el procés d''avaluació de la sol·licitud.
 • Pagaré de garantia per a la totalitat de l'import que se sol·licita.
 • Aportació al  Fons de Garantia de Préstecs (0,5% sobre el límit anual).

 

Cessió de crèdit de l'administració pública:

Es tracta de cedir els drets de cobrament de la subvenció a favor de Coop57. Aquesta cessió exerceix de garantia. D'aquesta manera, al moment en què l'administració efectua el pagament pendent, s'ingressa directament a Coop57. Una vegada Coop57 rep el pagament per part de l'administració, descompta la quantitat anticipada, els interessos generats i ingressa a l'entitat sol·licitant la resta de la quantitat de la subvenció.

Condicions i garanties:

 • Cost financer: 3,95%.
 • Pagaré de "garantia" per a la totalitat de l'import que se sol·licita.
 • Coop57 paga la diferència entre el cobrat i l'avançat en un termini màxim de 5 dies.

Documentació especifica:

 • Tramitació de la cessió de crèdit i presa de raó per part de l'administració.
 • Cessió de crèdit signada per l'administració pública.

Préstecs d'habitatge

Producte per a la promoció, compra o rehabilitació de cooperatives d'habitatge en règim de cessió d'ús 

Coop57 aposta pel desenvolupament d'una "nova cultura de l'habitatge" basada en la satisfacció de les necessitats residencials de les persones i que no entengui l'habitatge com un producte de mercat i especulatiu. Per a això les accions de finançament de projectes d'habitatge desenvolupades per Coop57 han de guiar-se pels següents principis:  

 • Propietat col·lectiva
 • Promoció i Gestió cooperativa
 • Foment de la Intercooperació
 • Distribució sobre la base de necessitats i criteris comunitaris i/o públics.
 • Satisfer primera necessitat (habitatge habitual)

Import i terminis per a operació:

 • Import màxim: 2.000.000 euros.
 • Termini màxim: 25 anys.
 • Possibilitat de carència (24 mesos màxim).
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.

Condicions i garanties:

 • Finançament fins al 80% del total. Finançament amb fons propis mínim d'un 20% del cost total del projecte.
 • Aportació al Fons de Garantia de préstecs.
 • Garanties de l'operació a convenir amb la Comissió Tècnica en l'anàlisi del préstec.

Cost Financer i Comissions:

 • 3,35% anual.
 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.

Préstecs per locals d'entitats

Producte per l'adquisició o posada en funcionament de locals socials propis d'entitats sòcies de serveis de Coop57

Es tracta de facilitar l'accés de les entitats a un local que permeti desenvolupar la seva tasca. Només es fianciaria per locals directament vinculats amb l'activitat principal de l'entitat.

 

Es defineixen dues tipologies de finançament:

Adquisició: Producte per l’adquisició o posada en funcionament de locals socials propis d’entitats sòcies de serveis de Coop57.

Import màxim: 1.000.000 euros.

Inversió: Producte per realitzar inversions en locals de propietat, cessió o lloguer d’entitats sòcies de serveis de Coop57.

Import i terminis per a operació:

 • Import màxim: 600.000 euros.
 • Termini màxim: 15 anys.
 • Possibilitat de carència (12 mesos màxim).
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.

Condicions i garanties:

 • Finançament fins al 80% del total. Finançament amb fons propis mínim d'un 20% del cost total del projecte.
 • Aportació al Fons de Garantia de préstecs.
 • Garanties de l'operació a convenir amb la Comissió Tècnica en l'anàlisi ddel préstec.

Cost Financer i Comissions:

 • Entre el 3,65% i 4,65% anual (adquisició) i 4,25% (inversió) a determinar en funció de les garanties que es puguin establir.
 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.

Préstecs d'energia

Préstecs d'inversió per projectes relacionats amb l'energia

Són crèdits per finançar projectes i/o inversions a llarg termini relacionades amb les energies renovables, l'eficiència energètica i, en general, amb projectes que fomentin un canvi de model energètic per la sostenibilitat i la democratització en la producció, comercialització i consum de l'energia.

Import i terminis per a operació:

 • Import màxim de 500.000 euros. Pot ampliar-se en els casos en que la quantitat que superi els 500.000 euros estigui avalada per una tercera entitat.
 • Termini: mínim 1 any, màxim 10 anys.
 • Possibilitat de carència (12 mesos màxim).
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.

Condicions i garanties:

 • Finançament fins al 80% del total. Finançament amb fons propis mínim d'un 20% del cost total del projecte.
 • Avals mancomunats de la totalitat (o la part convinguda) de l'import sol·licitat.
 • Aportació al Fons de Garantia de préstecs.
 • Altres garanties, si fos necessari, a convenir amb la comissió tècnica

Cost financer i Comissions:

 • Entre el 3,45% i el 4,45% a determinar segons el cas
 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.

Préstecs per la capitalització de cooperatives i societats laborals

Per enfortir la solidesa financera de les entitats sòcies

Producte per finançar el desemborsament de les aportacions al capital social dels socis i sòcies de cooperatives i societats laborals, amb l'objectiu d'augmentar els seus fons propis.

Import i terminis per a operació:

 • Import mínim: 2.000 euros.
 • Import màxim: 10.000 euros
 • Termini devolució: màxim 5 anys.
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.
 • Sense possibilitat de carència.

Cost financer i Comissions:

 • 3,80% anual.
 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.

Altres consideracions:

 • El préstec es concedeix a la persona sòcia que és qui capitalitza la seva entitat.
 • Coop57 no finançarà el desemborsament inicial de l'aportació obligatòria , exigit per llei per constituir la cooperativa
 • Les aportacions finançades no són exigibles per la persona sòcia subscriptora, durant la vigència del préstec.
 • La persona / entitat sòcia i la cooperativa són solidàriament responsables de l'import del préstec i de la seva devolució a Coop57.