Coop57 duu a terme una activitat financera entre les seves sòcies com a cooperativa de serveis. No és un banc i no està sotmesa a regulació bancària i, per tant, no disposa de la cobertura del fons de garantia de dipòsits del Banc d’Espanya.  

Llavors, com garantim el teu estalvi?

La primera i millor garantia, encara que pugui semblar obvi, és que el projecte estigui ben gestionat, amb processos transparents i de rigor financer. Amb més de 27 anys d’història, mai cap soci o sòcia ha perdut ni un cèntim de les seves aportacions. El nostre percentatge d’impagaments és molt baix (inferior al 2%) i, fins ara, cada exercici econòmic s’ha pogut tancar amb un excedent que ha permès anar enfortint la solvència del projecte.

Addicionalment, al llarg dels anys, s’han articulat diversos mecanismes interns per garantir, el màxim possible, les aportacions dels socis i sòcies:

  • Anualment es doten, el màxim possible, les provisions (aquells diners que reserves per fer front a possibles eventualitats) per a possibles impagats.
  • Destina el 100% dels beneficis a reserves.
  • Es treballen les millors garanties possibles als préstecs concedits per minimitzar els impagaments, des de la implicació col·lectiva i el sosteniment col·lectiu del risc.
  • Exigeix a les entitats que reben finançament que facin aportacions addicionals per nodrir un fons solidari anomenat Fons de Garantia de Préstecs, per fer front a possibles impagaments.
  • Acota el límit màxim de préstec que pot rebre una entitat sòcia i, així, es limita i es distribueix el risc.
  • Transparència i informació: els socis i sòcies podeu conèixer adequadament i en tot moment la situació econòmica de la cooperativa.

Fins a dia d’avui, amb les provisions que cada any s’han anat dotant, s’han pogut absorbir els impagaments que s’han anat succeint. Per tant, la resta de mesures són coixins de seguretat que mai s’han hagut d’utilitzar i que es farien servir, si fes falta, per evitar que les aportacions d’estalvi es veiessin afectades.

Totes aquestes mesures van encaminades a poder garantir, al màxim possible, les aportacions dels socis i sòcies de Coop57.