Coop57

Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la transformació social de la nostra economia i de la nostra societat.

La seva funció principal és el finançament de projectes d'economia social i solidària a través de la intermediació financera. Això significa, recollir i captar l'estalvi de la societat civil per poder canalitzar-ho cap al finançament d'entitats de l'economia social i solidària que promoguin l'ocupació, fomentin el cooperativisme, l'associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.

Coop57 és una organització democràtica i de base assembleària formada per persones i entitats de l'economia social i solidària. L'entitat és propietat de tots els seus socis i sòcies que s'autogestionen i s’organitzen per a la gestió de la cooperativa.

 

Poden estalviar en Coop57 totes aquelles persones o entitats que creguin en els principis de Coop57 i vulguin veure els seus estalvis vinculats al finançament de projectes d'economia social i solidària.

Poden rebre finançament de Coop57 totes aquelles entitats pertanyents a l'economia social i solidària que siguin socis de serveis de Coop57 i que aportin algun tipus de valor afegit per al seu entorn i per al conjunt de la societat.

L'origen 

Coop57 va iniciar la seva activitat a Catalunya a partir de la lluita dels treballadors de l'Editorial Bruguera per mantenir els seus llocs de treball. El 1986, enmig d'una forta crisi industrial de l'economia espanyola, la coneguda editorial Bruguera es va declarar inviable i va passar a les mans del Banc de Crèdit Industrial. Després d'intents fallits per reflotar l'empresa, reconvertir-la en cooperativa o buscar comprador, el banc va decidir liquidar l'empresa. A això es van acollir la majoria de les seves 775 treballadors que cansats del procés, van preferir liquidar els seus contractes. Aquest no va ser el cas de tots els treballadors, alguns dels quals van seguir, durant anys, una lluita judicial i, en últim terme, moral per aconseguir aquelles indemnitzacions que consideraven justes. Finalment, en 1995, aquest grup de treballadors va guanyar el judici pel qual portaven anys lluitant.

Bruguera en lucha!

Així, aquest grup d'antics treballadors va crear un fons amb part de les indemnitzacions que van rebre pel seu acomiadament per promoure projectes econòmics que perseguissin la creació de llocs de treball de qualitat, especialment aplicant models cooperatius.

Els inicis

Al 19 de juny de 1995, amb aquest fons, es va crear Coop57 sota la fórmula jurídica de cooperativa de serveis financers. En un inici, el seu desenvolupament va estar molt vinculat amb el cooperativisme de treball associat, però progressivament va ser ampliant la seva base social a altres tipus d'entitats de l'economia social i solidària. Paral·lelament, també va ser creixent la seva base de socis i sòcies col·laboradors.
 

L'evolució fins a l'actualitat

A partir de 2005,  Coop57 va posar en pràctica un model de creixement en xarxa arran de l'interès que havia despertat aquest experiment en altres territoris. Aquell any, una xarxa d'entitats d'economia social i solidària d'Aragó i Coop57, conjuntament, van decidir compartir el projecte. La idea va ser aprofitar el model, l'estructura jurídica i l'estructura tècnica de Coop57, però aplicant un model que permetés que cada territori s'autogestionés. Això va donar lloc a la creació de Coop57 Aragón sobre la base d'un plantejament de desenvolupament en xarxa.
 
D'acord amb aquests principis, posteriorment es van constituir Coop57 Madrid (2006), Coop57 Andalucía (2008), Coop57 Galiza (2009), Koop57 Euskal Herria (2015) i Coop57 Asturies (2019). En tots aquests casos, la clau de l'èxit en la constitució d'una secció territorial de Coop57 ha estat l'existència d'una xarxa d'economia social i solidària en el propi territori capaç de gestionar-la.

Coop57 és una cooperativa de serveis financers i, com a tal, realitza activitat financera. Recull estalvi popular de la ciutadania per canalitzar-ho cap al finançament de projectes d'economia social i solidària que aportin un valor afegit al conjunt de la societat. Però tot i realitzar una activitat financera, l'objectiu de Coop57 no és econòmic sinó social.

Al servei de la transformació social

L'objectiu principal de Coop57 és la transformació social en positiu de la nostra economia i de la nostra societat. Coop57 s'entén a sí mateixa com una eina al servei dels seus socis i sòcies i al servei d'aquesta transformació social. Coop57, per si sola, no podrà transformar la societat. Els diners per si sols, tampoc podran transformar la societat. Seran les entitats, grups, col·lectius i persones que treballen per a aquesta transformació social les que podran incidir a modificar la realitat i millorar la situació del conjunt de la societat treballant per la creació d'ocupació estable i de qualitat, impulsant projectes que persegueixin la sostenibilitat i la sobirania alimentària i energètica, treballant para tota forma d'inclusió i reforçant tant la cultura com els espais de socialització, entre d’altres.

 

Busquem promoure fórmules econòmiques i de desenvolupament col·lectiu que ajudin a transformar la societat en positiu.

Busquem convertir l'estalvi recollit en crèdit transformador per ajudar, des del punt de vista financer, a que aquells projectes que aporten un valor afegit a la nostra societat puguin seguir desenvolupant la seva tasca.

CAPÍTOL I. BASES SOCIALS

 

Article 1.- Denominació i règim general

COOP57, Societat Cooperativa Catalana de Responsabilitat Limitada, és una cooperativa de primer grau i de serveis que es va constituir el 14 de juliol de 1987, entitat sense afany de lucre, amb la plena capacitat jurídica i d’actuar que li dóna la voluntat de les seves entitats i persones sòcies, i que es regeix per la Llei de Cooperatives de Catalunya.

 

Article 2.- Principis

2.1 La Declaració sobre la Identitat Cooperativa de l’Aliança Cooperativa Internacional: adhesió voluntària, gestió democràtica, participació econòmica, autonomia, independència, educació, formació i informació, cooperació entre cooperatives i interès per la comunitat.

2.2 Impulsar la pràctica de finances ètiques i solidàries, basada en els principis de coherència implicació, compatibilitat, participació, solidaritat, cooperació, transparència, reflexió i innovació.

2.3 Col·laborar en la transformació del model econòmic, social i cultural, per tal d’assolir una societat en la què democràticament s’aconsegueixi eradicar l’explotació, sigui de la classe que sigui i amb independència de qui i d’on procedeixi, amb l’objectiu d’aconseguir en el conjunt de la societat la satisfacció completa de les necessitats materials i immaterials i la igualtat, la justícia, l’equitat i la fraternitat.

2.4 Garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre les dones i els homes que formen part de COOP57, així com el foment de la seva participació en els òrgans de la cooperativa de forma proporcional a la seva presència en l’entitat.

2.5 Promoure l’autoorganització de les cooperatives i de les altres entitats de l’economia social, amb estructura i gestió democràtica i participativa.

2.6 Garantir la nostra independència, respecte als partits polítics, els grups de pressió, les agrupacions empresarials i les confessions religioses.

2.7 Potenciar el cooperativisme i les entitats de l’economia social en el territori d’actuació de la cooperativa i en altres països o territoris, amb realitats més llunyanes però ideològicament properes, especialment en els països empobrits.

2.8 Cooperar amb entitats de caràcter cooperatiu i de finances ètiques i solidàries amb la finalitat de fer efectiu el dret al crèdit de les entitats de l’economia social i solidària, de l’economia feminista i de la ciutadania en general.

2.9 Participar activament en qualsevol altra entitat, pública o privada, que tingui com a finalitat l’ocupació efectiva, la formació i la promoció dels treballadors i treballadores i el foment de l’economia social.

2.10 Treballar en les alternatives que posin fi a la situació discriminatòria i il·legítima en què es troben les cooperatives i altres entitats de l’economia social quan es tracta de buscar i obtenir recursos econòmics i d’altre tipus, amb la finalitat que puguin complir amb el seu objecte social.

2.11 Fomentar activament la protecció i la millora del medi ambient, com a expressió de solidaritat amb les generacions futures.

2.12 Fomentar la incorporació dels criteris de l’economia feminista en l’economia social i solidària.

2.13 Respectar i fomentar les diverses realitats culturals i les seves formes d’expressió.

 

Article 3.- Objecte social

3.1 L’objecte social de la cooperativa és la prestació dels serveis següents, destinats a la millora econòmica i tècnica de les activitats dels socis i les sòcies:

3.2 Assessorar i donar suport tècnic i financer en les activitats econòmiques i/o professionals dels socis i les sòcies.

3.3 Gestionar i facilitar la cerca i obtenció de recursos financers destinats a les associades.

3.4 Gestionar i, si escau, participar en l’emissió i la subscripció d’obligacions i títols participatius emesos per qualsevol tipus de cooperativa.

3.5 Formar a les entitats i persones sòcies, i a les persones que prestin serveis en elles, en els principis i les tècniques cooperatives, empresarials, econòmiques, financeres i professionals.

3.6 Promoure les relacions intercooperatives i la difusió del cooperativisme.

3.7 Atendre els objectius d’incidència social i de lluita contra l’exclusió social.

3.8 Prendre part en projectes de finances ètiques, mitjançant la participació i la col·laboració en la promoció, l’estudi i la creació de sistemes de finances ètiques.

3.9 Les activitats esmentades i els serveis cooperatius es podran dur a terme amb terceres persones i entitats no sòcies, sense altres límits que els establerts en els Estatuts i en la legislació vigent.

 

Article 4.- Durada, àmbit d’actuació i domicili social

4.1 La cooperativa es funda amb una durada indefinida, mentre els socis i sòcies, en la forma regulada per a la modificació dels presents Estatuts, no decideixin una altra cosa.

4.2 El domicili social es troba a Barcelona, carrer de Premià, 13-15, baixos.

4.3 El Consell Rector pot decidir el canvi de domicili dins el mateix terme municipal. Qualsevol altre canvi de domicili ha de ser aprovat per l’Assemblea General, de conformitat amb els requisits necessaris per a la modificació dels presents Estatuts.

4.4 El Consell Rector pot establir altres seus, delegacions i sucursals.

4.5 L’àmbit d’actuació social és principalment a Catalunya. COOP57 també pot prestar els seus serveis a socis i sòcies amb domicilis fora de Catalunya i/o que duguin a terme la seva activitat fora de Catalunya.

4.6 Per a una major proximitat en la prestació dels serveis als socis i a les sòcies i amb la finalitat de facilitar l’exercici dels seus drets com a socis cooperativistes, COOP57 s’estructura en seccions d’àmbit territorial.

 

Article 5.- Responsabilitat

5.1 Els socis i les sòcies responen dels deutes socials, en forma mancomunada i simple, de manera limitada a les seves aportacions al capital subscrites, tant si han estat desemborsades com si no ho han estat.

5.2 Del compliment de les obligacions derivades de l’activitat cooperativitzada específicament duta a terme pes les seccions en responen, en primer lloc, els socis i les sòcies pertanyents a la secció corresponent, amb el règim de responsabilitat regulat en el paràgraf anterior, 5.1.

5.3 En cas que la cooperativa hagués de fer front a responsabilitats contractuals o extracontractuals derivades de l’actuació d’una secció, la cooperativa pot repetir contra els socis i les sòcies que integren la secció i exigir-los el desemborsament efectiu de les aportacions compromeses o de les garanties prestades. Quan es faci ús d’aquesta possibilitat, es farà constar expressament davant les terceres persones que la cooperativa hagi de contractar.

CAPÍTOL II. DELS SOCIS I LES SÒCIES

 

Article 6.- Persones i entitats que poden ser sòcies

6.1 Poden ser sòcies de serveis de la cooperativa les persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica dins del marc de l’economia social i solidària, que comparteixin els principis d’actuació de COOP57 i que realitzin la seva activitat de conformitat amb aquests principis, relacionats amb l’article 2 dels Estatuts.

6.2 No poden ser sòcies les organitzacions amb finalitats polítiques o que no puguin ser considerades com a entitats de l’economia social.

6.3 COOP57 pot tenir persones sòcies de treball, en un número que no ha de ser superior, en el moment de la incorporació, a una tercera part del total de les persones sòcies de serveis de la cooperativa.

6.4 Les persones sòcies de treball compleixen amb la regulació específica del Capítol VI d’aquests Estatuts. En tot allò que no estigui previst, se’ls hi ha d’aplicar el que s’estableix per als socis i les sòcies de serveis.

6.5 Les persones o entitats que desitgin ésser admeses com a sòcies han de sol·licitar-ho al Consell Rector per escrit, i han d’acceptar expressament aquests Estatuts i els Reglaments Interns de la cooperativa.

6.6 El Consell Rector ha de resoldre la seva admissió o la denegació com a sòcia en el termini de tres mesos a comptar des de la data d’entrada de la sol·licitud. Tant l’admissió com la denegació han de ser comunicades per escrit a la persona o l’entitat interessada i n’ha d’informar a l’Assemblea General. Transcorregut el termini de tres mesos al·ludit sense haver notificat la resolució a la persona o l’entitat interessada, la sol·licitud s’entén estimada.

6.7 L’acord d’admissió d’un soci pot ser impugnat, en el termini de trenta dies, des del moment en què s’hagi informat de la incorporació del nou soci a l’Assemblea General. La impugnació només pot ser presentada pel 10% dels components d’una secció territorial, sense que en aquest cas calgui superar els 50 socis. Si formulen la impugnació socis de diverses seccions territorials han de presentar-la un mínim de 50 socis.

6.8 La impugnació prevista a l’apartat anterior s’ha de resoldre en la primera Assemblea General que tingui lloc abans de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la impugnació amb la prèvia audiència preceptiva de la persona o entitat  sòcia. En el cas que no s’hagi notificat en l’esmentat termini a la persona o entitat afectada la resolució sobre la impugnació per part de l’Assemblea General, aquesta s’entén desestimada.

6.9 Un cop aprovada l’admissió pel Consell Rector, aquesta no és efectiva fins que la persona o entitat sòcia admesa no faci efectiva íntegrament la seva aportació obligatòria al capital social.

 

Article 7.- Socis i sòcies col·laboradors

7.1 La cooperativa pot tenir socis i sòcies col·laboradors, que poden ser persones físiques o jurídiques, les quals, sense realitzar directament l’activitat cooperativitzada principal, aporten la seva activitat de suport per a la consecució de l’objecte social de la cooperativa, com ara participar en les comissions i grups de treball, en la formació interna i externa, en la promoció i l’extensió de l’entitat, en la difusió dels principis de la cooperativa, i en altres activitats anàlogues que facilitin el desenvolupament de COOP57.

7.2 El soci o la sòcia col·laborador no pot ser baixa voluntària de la cooperativa fins després de transcorregut, com a mínim, un any des de la seva admissió com a tal.

7.3 Per adquirir la condició de soci o sòcia col·laborador, cal sol·licitar-ho per escrit al Consell Rector, qui ha de resoldre sobre l’admissió del soci o sòcia col·laborador, dins un termini no superior a trenta dies hàbils, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud.

7.4 Els socis i les sòcies col·laboradors tenen dret a assistir a les reunions de l’Assemblea Territorial de Secció, amb veu i amb dret de vot, d’acord amb la ponderació de vot establerta en els Estatuts.

 

Article 8.- Baixa voluntària d’un soci o una sòcia

8.1 Qualsevol soci o sòcia pot donar-se de baixa voluntàriament de la cooperativa, mitjançant un preavís per escrit adreçat al Consell Rector, amb una antelació mínima d’un mes, tret del cas que el soci tingués un crèdit vigent amb la cooperativa. En aquest supòsit, la sol·licitud de baixa s’ha d’acompanyar amb un pla de pagament i s’exigeix un preavís de tres mesos. La inobservança del preavís implica que la baixa sigui considerada com a no justificada, tret que per acord de l’Assemblea General i, ateses les circumstàncies del cas, es consideri la baixa com a justificada.

8.2 La baixa té efecte des del moment en què es compleix el preavís, sense perjudici dels efectes econòmics.

 

Article 9.- Baixa voluntària justificada i no justificada

9.1 Es considera la baixa justificada:

9.1.a) En cas de disconformitat amb l’acord de l’Assemblea General, que decideixi la fusió, transformació o escissió de la cooperativa, s’ha de sol·licitar la baixa per escrit a la presidència del Consell Rector dins dels terminis establerts en la Llei de Cooperatives de Catalunya.

9.1.b) Si l’Assemblea General adopta acords que incrementen les aportacions obligatòries de la persona o entitat sòcia, d’acord amb el que preveu la Llei.

9.1.c) Quan l’entitat o persona sòcia sol·liciti la baixa dins dels terminis de preavís i permanència en la cooperativa regulats en els Estatuts, i sempre que la persona o entitat sòcia que sol·licita la baixa no estigui afectada per un expedient disciplinari en curs de resolució o, ja resolt, i en fase d’execució.

9.1.d) La baixa dels socis i sòcies disconformes amb l’acord de transformació de les aportacions amb dret a reemborsament en cas de baixa en aportacions en què el reemborsament pugui ser rebutjat incondicionalment pel Consell Rector, o la transformació inversa. Aquests socis i sòcies disconformes han de votar en contra, i han de fer constar expressament en l’acta la seva oposició. També es considera com a justificada la baixa de les persones i entitats sòcies que no hagin assistit, per causa justificada, a l’Assemblea General i demanin la baixa per escrit adreçat al Consell Rector, en el termini d’un mes després de l’acord de transformació esmentat.

9.2 La decisió del Consell Rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa voluntària d’una persona o entitat sòcia pot ser recorreguda, dins d’un mes des de la seva notificació, davant l’Assemblea General.

9.3 Tots els altres casos de baixa dels socis i sòcies que no figuren en l’apartat primer d’aquest article, es consideren com a baixa no justificada.

 

Article 10.- Baixa obligatòria

10.1 És causa de baixa obligatòria la pèrdua dels requisits establerts per la Llei o pels presents Estatuts per ser socis o sòcies de la cooperativa.

10.2 La baixa obligatòria ha de ser acordada pel Consell Rector, prèvia audiència de la persona o de l’entitat sòcia, d’ofici, a petició de qualsevol persona o entitat sòcia o a petició de la mateixa entitat que hagi perdut les condicions per continuar sent sòcia.

10.3 Els efectes econòmics de la baixa obligatòria són els mateixos que els de la baixa voluntària justificada, excepte quan la pèrdua d’aquells requisits obeeixi a un deliberat propòsit dels socis de defugir responsabilitats o beneficiar-se indegudament. En aquest cas, la conseqüència econòmica de la baixa obligatòria és, per al soci o sòcia, la que correspongui a l’expulsió, sense perjudici de les altres accions que se’n puguin derivar.

 

Article 11.- Conseqüències econòmiques de la baixa

11.1 En tots els casos de pèrdua de la condició de soci o sòcia, aquest o els seus drethavents estan facultats per exigir el reemborsament de l’aportació al capital social, sens perjudici del que disposa l’article 52.3 en relació amb les aportacions el reemborsament de les quals pugui ser rebutjat incondicionalment pel Consell Rector.

11.2 Sobre la base dels resultats de l’exercici econòmic en què es produeix la baixa del soci o sòcia i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, s’ha de procedir, en el termini d’un mes a comptar des de l’aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici esmentat, a fixar l’import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El Consell Rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l’aprovació dels comptes i, si escau, en el cas de les aportacions reemborsables, pot autoritzar que es faci un reemborsament a compte del definitiu.

11.3. En el cas de baixa justificada no hi ha cap més deducció.

11.4 En els casos de baixa no justificada de l’import de les aportacions obligatòries després de realitzar, si és necessari, les deduccions a les quals fa referència el punt 2 d’aquest article, s’hi han d’aplicar les deduccions següents valorades pel Consell Rector:

11.4.1) En el cas de baixa voluntària no justificada el Consell Rector, valorant les raons de la separació del soci, pot aplicar una deducció de fins al 20%.

11.4.2) En el cas de baixa per expulsió el Consell Rector, valorant les raons de la sanció, pot aplicar una deducció de fins al 30%.

11.5 El pagament dels avançaments vençuts s’ha de fer efectiu immediatament, tret de pacte en contra.

11.6 El pagament de les aportacions socials s’ha de fer en el termini establert de comú acord, o bé en el termini fixat pel Consell Rector. En aquest cas s’ha de fer efectiu abans dels cincs anys des del moment en què s’hagi produït la baixa.

11.7 En el cas d’aportacions socials que hagin estat rebutjades incondicionalment pel Consell Rector, s’han de fer efectives des del moment en què el Consell Rector acordi el seu reemborsament, per ordre d’antiguitat de les sol·licituds de reemborsament i, si no consta aquesta data, per ordre d’antiguitat de la data de la baixa.

 

Article 12.- Dret dels socis i les sòcies

12.1 Les persones i entitats sòcies tenen un vot social. En qualsevol assemblea o consell, el total dels vots de les sòcies i els socis de serveis ha de ser, com a mínim, del 67% dels vots socials. Les sòcies col·laboradores han de tenir, com a màxim, el 30% dels vots socials. Les persones sòcies de treball han de tenir, com a màxim, el 3% dels vots socials.

12.2 Les persones i entitats sòcies tenen els mateixos drets econòmics, proporcionals a la seva aportació social, en la forma regulada en els Estatuts.

12.3 Les persones i entitats sòcies poden participar en la realització de l’objecte social de la cooperativa, sense cap mena de discriminació, en virtut de les normes establertes estatutàriament.

12.4 Les persones i entitats sòcies poden elegir i ser elegides per als càrrecs dels òrgans de la cooperativa, en els termes previstos en la normativa sobre cooperatives.

12.5 Les persones i entitats sòcies poden participar, amb veu i vot, en l’adopció de tots els debats i acords de l’Assemblea Territorial de Secció a què pertanyin i en els d’altres òrgans dels quals formin part, d’acord amb els mòduls d’equivalència previstos en els Estatuts.

12.6 Les persones i entitats sòcies poden sol·licitar informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableixen els Estatuts.

12.7 Les persones i entitats sòcies poden percebre el reemborsament de la seva aportació actualitzada en el cas de baixa o de liquidació o de transformació de la cooperativa segons el que disposa l’article 11.1. Aquest dret no queda afectat per una suspensió temporal dels drets a causa d’un expedient sancionador; sens perjudici del que disposa l’article 52.3 en relació amb les aportacions el reemborsament de les quals pugui ser rebutjat incondicionalment pel Consell Rector.

12.8 Les persones i entitats sòcies tenen dret a totes aquelles altres qüestions que resultin de les normes legals i estatutàries, així com els acords adoptats vàlidament pels òrgans de la cooperativa.

 

Article 13.- Dret d’informació: gestió i límits

13.1 L’exercici dels drets dels socis i les sòcies i l’acompliment de les seves obligacions s’ha de fonamentar en el millor coneixement possible del funcionament i la gestió de la cooperativa. A aquests efectes la cooperativa ha d’establir mitjans d’informació assequibles i clars per a tots els socis i les sòcies.

13.2 Per tal d’exercir i garantit l’efectiu dret d’informació, els socis i les sòcies disposen dels mitjans que estableix la Llei de Cooperatives de Catalunya.

13.3 El Consell Rector ha de lliurar una còpia dels Estatuts, i si n’hi ha, una còpia dels Reglaments de Règim Intern, a cada soci i sòcia en admetre’ls i, igualment, ha de notificar a cada soci i sòcia les modificacions que es produeixin i els acords dels òrgans de govern que els afectin.

13.4 Les persones i entitats sòcies poden examinar lliurement els llibres de la cooperativa i sol·licitar certificacions, tant dels acords que es reflecteixen en les actes de les assemblees, com de les inscripcions dels llibres corresponents.

13.5 Les persones i entitats sòcies tenen dret a rebre qualsevol informació o aclariment sobre el funcionament de la cooperativa sobre els seus drets econòmics i socials que sol·licitin per escrit al Consell Rector, que ha de respondre en el termini de quinze dies, des de la presentació de l’escrit. Si la persona sòcia estima que la resposta que se li ha donat no és correcta, pot reiterar per escrit la sol·licitud que, en aquest cas, ha de ser contestada públicament pel Consell Rector en la primera Assemblea General que se celebri.

13.6 El 3% dels socis i les sòcies, o un mínim de 100, si la cooperativa arriba a tenir-me més de 1.000, poden sol·licitar per escrit al Consell Rector la informació que considerin necessària sobre el funcionament de la cooperativa i aquest ha de respondre per escrit en el termini d’un mes. Si els socis i les sòcies peticionaris consideren que la resposta és insuficient, poden reiterar per escrit la sol·licitud que, en aquest cas ha de ser contestada públicament pel Consell Rector en la primera Assemblea General que se celebri.

13.7 Des del dia de la convocatòria de l’Assemblea General Ordinària en la qual s’hagi de deliberar i adoptar acords sobre els comptes de l’exercici econòmic, les persones i entitats sòcies han de poder examinar, en el domicili social, els documents que integren els comptes anuals i l’auditoria de comptes. Així mateix, tenen dret a rebre còpia dels documents i a rebre ampliada tota la informació que considerin necessària i que estigui relacionada amb els punts de l’ordre del dia, sempre que se sol·liciti per escrit i, com a mínim, cinc dies abans de la celebració de l’Assemblea General.

13.8 El dret de les persones i entitats sòcies regulat en l’apartat 7 d’aquest article és igualment d’aplicació en el cas de les assemblees extraordinàries en les quals s’hagi de deliberar i adoptar acords sobre qualsevol assumpte de naturalesa econòmica, en relació amb la documentació bàsica que reculli la qüestió econòmica.

13.9 Els socis i les sòcies poden demanar per escrit al Consell Rector, fins cinc dies abans de l’assemblea, els aclariments que consideren escaients sobre qualsevol punt de la documentació esmentada; en aquest cas, el Consell Rector ha de donar l’explicació corresponent durant la celebració de l’assemblea.

13.10 El Consell Rector no pot negar-se a facilitar les informacions sol·licitades per les persones i entitats sòcies, excepte en el cas que, motivadament, al·legui perjudici per als interessos socials o si la petició constitueix una obstrucció reiterada o un abús manifest per part de les sol·licitants. No obstant això, aquestes excepcions no procedeixen i, per tant, el Consell Rector ha de facilitar la informació si aquesta s’ha de proporcionar en assemblea, sol·licitada per més de la meitat de vots presents i representats, i, en la resta de supòsits, si així ho acorda el comitè de recursos o, si no, l’Assemblea General com a conseqüència del recurs interposat per les persones i entitats sòcies sol·licitants de la informació.

13.11 Enfront de l’acord denegatori de la informació, el soci o la sòcia disconforme pot recórrer davant la jurisdicció competent o bé, potestativament, davant l’Assemblea General, la qual ha de resoldre sobre aquest punt en la primera reunió que celebri. La decisió de l’Assemblea General pot ser impugnada legalment en la forma establerta en els Estatuts i la normativa legal.

 

Article 14.- Obligacions dels socis i les sòcies

14.1 Els socis i les sòcies estan obligats a:

14.1.a) Fer les aportacions compromeses.

14.1.b) Col·laborar plenament en l’assoliment dels objectius de la cooperativa.

14.1.c) Participar en les activitats i serveis cooperatius en els termes establerts en els Estatuts i en el Reglament Intern i/o en els derivats dels acords vàlids dels diferents òrgans de la cooperativa.

14.1.d) Mantenir en secret els assumptes i les dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.

14.1.e) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d’altres òrgans on es convoquin.

14.1.f) Acceptar els càrrecs socials, tret que hi hagi causa justificada, apreciada per l’Assemblea General, per no fer-ho.

14.1.g) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.

14.1.h) Facilitar la prestació adequada dels serveis cooperatius mitjançant un actitud permanent de transparència i bona fe.

14.1.i) Participar en les activitats de formació i intercooperació.

14.1.j) Fer el desemborsament del capital social i, en cas que existeixin, de les quotes aprovades per l’assemblea.

14.1.k) I, en general, complir amb tots els deures que resultin de la Llei, els Estatuts i el Reglament de Règim Intern.

14.2 Sense perjudici d’altres tipus de responsabilitats que els siguin imputables, els socis i les sòcies responen davant la cooperativa amb el seu patrimoni, present o futur, en cas d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions socials.

CAPÍTOL III. RÈGIM DISCIPLINARI

Article 15.- Procediment

15.1 Davant de qualsevol comportament d’un soci o sòcia que es pugui considerar sancionable, d’acord amb els presents Estatuts i el Reglament de Règim Intern aplicable, el Consell Rector ha d’instruir un expedient sancionador.

15.2 Quan així ho consideri oportú, d’acord amb la complexitat o rellevància dels fets i, en tot cas, quan s’incoï expedient per falta molt greu, el Consell Rector ha de designar un instructor o instructora, que pot ser un soci o sòcia o una persona aliena al Consell Rector, independent i que compleixi els requisits d’honorabilitat i qualificació adequats a la seva funció.

15.3 L’expedient s’inicia amb un plec de càrrecs que el Consell Rector ha de comunicar, per escrit, a l’afectat. El soci o sòcia inculpat pot presentar al·legacions i proposar proves en descàrrec, mitjançant escrit dirigit al Consell Rector, dins el termini de deu dies naturals a comptar des de la data de recepció del plec de càrrecs. Transcorregut aquest termini, s’entén practicat el tràmit d’audiència.

15.4 L’instructor o instructora, si ha estat nomenada o, si no, directament el Consell Rector, ha d’acordar allò que sigui procedent sobre l’admissió i pràctica de les proves proposades. A continuació, si ha estat nomenada, l’instructor o instructora ha de presentar al Consell Rector, per escrit, una proposta de sanció motivada, preceptiva i no vinculant, i ha d’acompanyar les al·legacions i el resultat de les proves practicades, dins del termini dels quinze dies naturals següents a l’expiració del termini fixat per presentar al·legacions.

15.5 La facultat sancionadora és competència indelegable del Consell Rector, que ha de resoldre i notificar l’acord a l’interessat, dins dels quinze dies naturals següents a la recepció de l’informe de l’instructor o instructora, si no l’ha nomenat, dins dels quinze dies naturals següents a l’expiració del termini fixat per presentar al·legacions.

15.6 Es pot recórrer contra les sancions davant l’Assemblea General, en el termini d’un mes a comptar des de la data de la notificació de la sanció.

15.7 El recurs davant l’Assemblea General s’ha d’incloure com a primer punt en l’ordre del dia de la primera reunió que se celebri i s’ha de resoldre, prèvia audiència de l’interessat, mitjançant votació secreta. El termini màxim perquè l’Assemblea General resolgui el recurs és de sis mesos a comptar des de la data de la seva interposició.

15.8 Les sancions són executives des de la data de la ratificació de l’acord del Consell Rector por part de l’Assemblea General o, en tot cas, en expirar el termini per presentar-hi recurs.

 

Article 16.- Faltes molt greus

16.1. Són faltes molt greus:

16.1.a) L’ús per part d’un soci o una sòcia dels capitals comuns o de la signatura social per a negocis per compte propi.

16.1.b) Incomplir les obligacions socials, amb perjudici de la cooperativa o d’alguna entitat o persona sòcia. En particular, es produeix aquesta infracció en el cas que la persona associada no faci el pagament del capital social en el termini dels trenta dies naturals següents des que hagi estat requerida.

16.1.c) Dur a terme actuacions nocives per a la cooperativa, amb manifest perjudici d’aquesta o d’alguna entitat o persona sòcia.

16.1.d) Violar secrets de la cooperativa amb perjudici d’aquesta.

16.1.e) Faltes d’assistència reiterades d’un membre del Consell Rector als actes socials als quals sigui convocat.

16.1.f) La usurpació de funcions i l’abús de confiança.

16.1.g) Les operacions de competència, el frau en les operacions i l’ocultació de dades rellevants.

16.1.h) L’abús maliciós o l’ús fraudulent dels serveis de la cooperativa.

16.1.i) La falsificació de documents, signatures, segells o anàlegs, rellevants per a la relació de la cooperativa amb llurs socis i sòcies o amb tercers.

16.1.j) La reiteració en la comissió faltes greus, per les quals el soci o la sòcia hagi estat sancionat en anys anteriors.

 

Article 17.- Faltes greus

17.1 Són faltes greus:

17.1.a) La no assistència injustificada a les Assemblees Generals degudament convocades.

17.1.b) La violació de secrets de la cooperativa, quan no es pugui considerar falta molt greu sobre la base de l’article 16.1.d)

17.1.c) L’incompliment de les obligacions econòmiques amb la cooperativa i, en particular, la morositat en el desemborsament de les aportacions.

17.1.d) L’incompliment dels preceptes estatutaris o dur a terme una activitat, o deixar de dur-la a terme, quan aquesta acció no sigui constitutiva de falta molt greu, per no haver-hi perjudici o malícia.

17.1.e) Els comportaments que, d’alguna manera, alterin el bon clima que ha de presidir la relació entre els socis i les sòcies i altres persones vinculades a la cooperativa.

17.1.f) La reiteració en la comissió de faltes lleus, per les quals el soci o la sòcia hagi estat sancionat en els tres anys anteriors.

17.1.g) En referència específica a les persones sòcies de treball, la no assistència o l’abandonament del lloc de treball sense justificació o, en general, la no realització de les tasques assumides, o les faltes de puntualitat  reiterades, quan aquestes infraccions no siguin constitutives de falta lleu.

 

Article 18.- Faltes lleus

18.1 Es consideren faltes lleus:

18.1.a) La primera falta d’assistència no justificada a les sessions de l’Assemblea General a les que el soci o la sòcia hagi estat convocat en la forma deguda.

18.1.b) El retard en el pagament de les obligacions econòmiques amb la cooperativa.

18.1.c) Totes les altres accions que s’oposin lleument a la lletra i l’esperit dels Estatuts.

18.1.d) Referit a les persones sòcies de treball, les faltes poc importants en l’acompliment de tasques, i les faltes d’assistència no reiterada i les faltes de puntualitat no reiterades.

 

Article 19.- Sancions

Les sancions que a continuació es relacionen s’apliquen, si escau, sense perjudici de les accions civils o penals que corresponguin.

19.1 Per faltes lleus:

Amonestació verbal o per escrit i / o multa de fins a 150,25 €. Per a les persones sòcies de treball, la sanció econòmica consisteix en un descompte de bestretes laborals de dos dies com a màxim.

19.2 Per faltes greus:

19.2.a) Suspensió del dret de vot en qualsevol Assemblea a la qual pertanyi, i/o del dret a ostentar càrrecs en els òrgans socials, i/o del dret a beneficiar-se dels serveis de la cooperativa, per als supòsits en què el soci o la sòcia no estigui al corrent de les seves obligacions econòmiques o no participi amb la quantitat mínima obligatòria fixada pels Estatuts.

19.2.b) Multa de fins a 1.202,02 €. Per a les persones sòcies de treball, la sanció econòmica consisteix en un descompte de bestretes laborals de vint dies com a màxim.

19.3 Per faltes molt greus: expulsió de la cooperativa.

CAPÍTOL IV. REPRESENTACIÓ I GESTIÓ DE LA COOPERATIVA

Article 20.- Òrgans de la cooperativa

 

20.1 Els òrgans de direcció i gestió de COOP57

20.1.a) Assemblea General.

20.1.b) Consell Rector.

20.1.c) Assemblees Territorials de les Seccions.

20.1.d) Consells de Secció de les seccions territorials.

20.2 Òrgans de suport de l’activitat de COOP57

20.2.a) Consell assessor.

20.2.b) Comissions tècniques.

20.2.c) Comissions socials.

20.2.d) Auditoria de gestió interna.

 

Article 21.- Normes comunes sobre les assemblees i consells

21.1 S’estableix una Assemblea General i un Consell Rector de COOP57.

21.2 La cooperativa s’organitza en seccions territorials. Cada secció té una Assemblea Territorial de Secció i un Consell de Secció.

21.3 Els acords de qualsevol òrgan de la cooperativa han de respectar la normativa vigent, els presents Estatuts, els Reglament de Règim Intern i els Acords de l’Assemblea General de la Cooperativa i del Consell Rector.

21.4 Les persones i entitats sòcies  de la cooperativa han de complir les obligacions que es derivin del marc normatiu d’aquesta. Dins d’aquest marc normatiu, els acords de les Assemblees Territorials de Secció vinculen els socis i les sòcies de la secció que els ha adoptat, en l’àmbit de competències pròpies de la Secció.

21.5 Les Assemblees Generals i els Consells Rectors es poden dur a terme en l’àmbit territorial de les seccions territorials existents o en l’àmbit territorial d’una nova secció territorial que es pretengui constituir. Les Assemblees Territorials de Secció i els Consells de Secció han de tenir lloc en l’àmbit territorial de cada secció.

21.6 El Consell Rector pot autoritzar l’assistència a l’Assemblea General, sense dret a vot, a qualsevol persona la presència de la qual es consideri d’interès per al bon funcionament de la cooperativa. En els mateixos termes, es pot autoritzar l’assistència al Consell Rector a qualsevol persona la presència de la qual sigui d’interès per al bon funcionament de la cooperativa. Igualment, els Consells de Secció poden autoritzar aquesta assistència a les Assemblees de Secció Territorials i a les seves reunions.

21.7 S’estableix el vot per representació amb un màxim de dos vots delegats a l’Assemblea General i a l’Assemblea Territorial de Secció. La representació s’ha de fer per escrit, per a una sessió concreta, i l’ha d’admetre o denegar la presidència, llevat dels supòsits que preveu la normativa cooperativa.

21.8 L’Assemblea General, les Assemblees Territorials de Secció, el Consell Rector i els Consells de Secció poden tenir lloc mitjançant videoconferència o un altre mitjà de comunicació. En qualsevol cas, ha de quedar garantida la identificació de les persones sòcies assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió de vot. S’entén que la reunió es duu a terme en el lloc on es troba la persona que la presideix.

21.9 En els òrgans de la cooperativa s’ha de poder emetre el vot de forma telemàtica. El Consell Rector ha de garantir la seguretat i el secret del vot, especialment davant tercers que no siguin membres de l’Assemblea General  o del Consell. Igualment, s’ha de poder acreditar de forma fefaent l’emissió del vot i la recepció del mateix per part de la presidència de la reunió.

21.10 L’Assemblea General ha de ser presidida per la presidència del Consell Rector i, en absència seva, per la persona que exerceix les seves funcions d’acord amb els Estatuts socials per la persona que la mateixa assemblea elegeixi.

 

Article 22.- Les assemblees de COOP57

 

S’estableixen tres classes d’assemblees:

22.1 L’Assemblea General de la cooperativa constituïda com a assemblea de segon grau i formada per persones i entitats sòcies elegides per les Assemblees Territorials de Secció.

22.2 Les Assemblees Territorials de Secció, prèvies a l’Assemblea General, que sempre han de ser convocades pel Consell Rector al mateix temps que convoca l’Assemblea General.

22.3. Les Assemblees Territorials de Secció que poden celebrar les seccions territorials, quan no tenen caràcter previ a l’Assemblea General.

 

Article 23.- Assemblea General de COOP57 i Assemblees prèvies de les Seccions Territorials

23.1 L’Assemblea General és una assemblea de segon grau: és l’òrgan d’expressió de la voluntat social. Pot debatre i decidir sobre qualsevol matèria que no tingui atribuïda un altre òrgan social de la cooperativa. Els seus acords són obligatoris per a les persones i entitats sòcies, i per a tots els òrgans de la cooperativa, sense perjudici de les facultats d’impugnació o dels recursos establerts estatutàriament o legalment.

23.2 L’Assemblea General està constituïda pels socis i les sòcies delegades de les seccions territorials. L’Assemblea General ha d’estar formada per tres delegats o delegades de cada Secció Territorial i per trenta delegades o delegats escollits entre les sòcies de serveis de totes les seccions territorials, persones sòcies col·laboradores i persones sòcies de treball.

23.3 De les tres persones sòcies delegades que correspon elegir com a mínim a cada secció territorial dues han de ser sòcies de serveis i la tercera pot ser sòcia de serveis, sòcia de treball o sòcia col·laboradora, a criteri de cada Assemblea Territorial de Secció.

23.4 De les trenta persones delegades que han de formar part de  l’Assemblea General, el Consell Rector ha d’establir el nombre de delegades que corresponen a cada secció, atribució que s’ha de fer de manera proporcional al nombre de sòcies de serveis, sòcies col·laboradores i sòcies de treball de cada Secció Territorial.

23.5 En cas de coeficients per fixar el nombre de delegades o delegats en les diferents seccions, quan no arribin al 0,50% s’ha d’arrodonir a 0. Si són iguals o superiors al 0,50%, s’ha d’arrodonir a 1.

23.6 En qualsevol cas, les Assemblees Territorials de Secció, en elegir els seus delegats i delegades han de respectar els mòduls d’equivalència establerts en els Estatuts.

23.7 Les delegades i els delegats elegits per les Assemblees Territorials de Secció han d’estar presents a les mateixes i acceptar el càrrec per al qual han estat designades.

23.8 L’acta de l’assemblea preparatòria de les diverses seccions ha d’enviar-se al Consell Rector mitjançant còpia signada per la presidència i la secretaria. Ha de ser cursada per mitjans digitals amb els mateixos requisits que els establerts sobre el vot telemàtic.

 

Article 24.- Evolució de la composició de l’Assemblea General

El nombre de delegacions que estableix l’article 23 dels presents Estatuts s’ha d’adequar periòdicament cada any de traspàs, de manera següent:

24.1 S’ha de mantenir el nombre mínim de tres persones sòcies delegades de cada Secció Territorial d’acord amb allò que s’estableix en els Estatuts.

24.2 El nombre màxim de 30 persones sòcies delegades per a l’Assemblea General a distribuir pel Consell Rector en la forma que preveuen els Estatuts s’ha d’incrementar o disminuir proporcionalment al nombre de persones sòcies fixat sobre el cens de 31 de desembre de l’any immediatament anterior a l’any de traspàs. S’ha de partir del cens base existent a 31 de desembre del 2015.

24.3 L’increment o disminució que es contempla en l’apartat anterior no pot excedir del 10% en nombre de persones. En cas de no resultar un nombre enter, la variació s’ha de fer arrodonint cap amunt

 

Article 25.- Forma de convocatòria i constitució de les Assemblees Generals i de les Assemblees Territorials de Secció prèvies a l’Assemblea General

25.1 El Consell Rector ha de convocar a la vegada l’Assemblea General i les Assemblees Territorials de Secció prèvies, amb una antelació mínima de 15 dies naturals i una antelació màxima de 30, a la data prevista de celebració de les Assemblees.

25.2. La convocatòria ha de ser única i ha de tenir els mateixos assumptes a tractar, sens perjudici que les Assemblees Territorials de Secció se celebrin en llocs diferents i en diverses dates sempre abans de l’Assemblea General de COOP57, respecte als terminis establerts en els Estatuts.

25.3 La convocatòria de totes les Assemblees ha d’especificar clarament els assumptes a tractar, el lloc, el dia i l’hora de la reunió —de la primera convocatòria i de la segona convocatòria—, amb un temps mínim entre ambdues de 15 minuts.

25.4 El Consell Rector ha de convocar l’Assemblea General Ordinària i les assemblees prèvies durant el primer semestre de l’any per tal de tractar i resoldre sobre la gestió social, l’aprovació dels comptes anuals, l’informe de gestió i la distribució de resultats.

25.5 La convocatòria s’ha de tramitar a totes les persones sòcies de la cooperativa, expressant el lloc, la data i l’hora de la convocatòria. Per enviar les convocatòries de les assemblees es poden emprar mitjans telemàtics i el web de la cooperativa. En cas que es faci mitjançat el web de la cooperativa, cal que estigui inscrit en el registre i estigui publicat d’acord a la normativa vigent, mitjançant sistemes d’alerta per a les persones sòcies en relació als anuncis de convocatòria inserits al web corporatiu.

25.6 L’Assemblea General s’ha de reunir en el domicili social o en el lloc previst en l’escrit de convocatòria, i l’ha de presidir la Presidència del Consell Rector actuant com a secretari o secretària de l’assemblea qui ostenti el càrrec de secretari del Consell Rector.

25.7 L’Assemblea General es considera constituïda vàlidament, en primera convocatòria, quan estan presents o representats la meitat dels vots socials i, en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de delegats i delegades assistents i el nombre de vots socials presents representats.

25.8 Les Assemblees Territorials de Secció es consideren constituïdes vàlidament sigui quin sigui el nombre de sòcies i socis presents o representats.

25.9 El Consell Rector ha de convocar l’Assemblea General, i les Assemblees Territorials de Secció per tal de resoldre sobre la creació o dissolució d’alguna Secció Territorial o augmentar o disminuir la seva composició.

25.10 A l’Assemblea General s’han d’elegir els vocals i els càrrecs del Consell Rector corresponents a la nova Secció Territorial, en cas de creació, i la revocació dels vocals de la Secció Territorial que sigui dissolta i, si escau, la cobertura de vacants en el dit Consell Rector.

25.11 El Consell Rector, a iniciativa pròpia, pot convocar reunions extraordinàries de l’Assemblea General. També poden sol·licitar al Consell Rector la convocatòria d’una Assemblea General les Assemblees Territorials de Secció i els Consells de Secció de les diferents seccions territorials o un grup de socis i sòcies que tingui com a mínim el 10% dels vots socials o un mínim de 100 socis (quan la cooperativa compti amb més de 1.000); 500 socis (si la cooperativa compta amb més de 10.000), i 1.000 socis (si la cooperativa compta amb més de 100.000). En aquest cas, el Consell Rector ha de respectar, en tots els seus punts, l’ordre del dia proposat pels convocants i ha de convocar l’Assemblea no abans de 15 dies naturals ni després de 30 dies naturals des de la data de recepció de la sol·licitud de convocatòria.

25.12 Les Assemblees Territorials de Secció han de ser presidides pel president o presidenta de la Secció, en qualitat de delegada pel Consell Rector, que ha d’informar dels punts a tractar. Les Assemblees Territorials de Secció han de tractar i resoldre el que entenguin oportú sobre els punts fixats per a l’Assemblea General. La persona que presideixi la reunió ha d’informar el Consell Rector, amb anterioritat a l’Assemblea General, dels aspectes rellevants i dels acords adoptats per l’Assemblea Territorial de Secció.

25.13 Les sòcies i els socis presents a l’Assemblea Territorial de Secció, han de designar, mitjançant elecció, a les delegades i delegats que han de representar-los en l’Assemblea General, sempre que hagin assistit a l’assemblea de secció i siguin sòcies de COOP57.

25.14 Es poden presentar candidatures individuals o conjuntes per part de qualsevol tipus de soci o sòcia.

25.15 Els Consells de Secció també poden proposar a l’Assemblea Territorial  de Secció els candidats i les candidates a delegats membres de la seva secció.

25.16 Totes les candidatures seran proposades mitjançant un escrit adreçat al Consell de Secció. Si no s’han presentat candidatures suficients per cobrir la totalitat de delegats i delegades per a l’Assemblea General seran elegibles totes les sòcies i socis que formin part de l’Assemblea Territorial de Secció  que assisteixin a aquesta.

25.17 Cada Assemblea Territorial de Secció ha d’elegir els delegats i delegades que assistiran a l’Assemblea General. Els delegats i les delegades hauran de ser socis o sòcies de serveis, socis o sòcies col·laboradors o persones sòcies de treball pertanyents a la secció.

25.18 El nomenament de delegats i delegades s’ha de fer per a totes les Assemblees Generals que se celebrin durant l’any en què siguin escollits i seran elegits en la primera Assemblea Territorial de Secció que es dugui a terme cada any. L’elecció dels delegats i delegades es fa per majoria simple dels assistents, resultant elegits els delegats i delegades amb major nombre de vots. La delegació finalitzarà un cop aprovades les actes de les Assemblees Generals de l’any en què hagin estat escollits.

25.19 L’Assemblea Territorial de Secció ha de decidir igualment si els seus delegats i delegades han d’atenir-se als acords de l’Assemblea que els hagi elegit, o poden decidir el seu vot en atenció als acords adoptats en les assemblees territorials d’altres seccions, així com de l’evolució dels debats en el si de l’Assemblea General. La decisió que s’adopti en cada cas s’ha de fer constar en l’acta de l’Assemblea Territorial de Secció.

25.20 L’acta de l’Assemblea Territorial de Secció ha de ser signada per qui hagi ocupat la presidència i la secretaria, i ha de fer constar el lloc i la data de les deliberacions, la llista d’assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions que hagin sol·licitat que constin en acta i els acords adoptats i els resultats de les votacions. I ha de ser remesa amb antelació a la celebració de l’Assemblea General.

 

Article 26.- Adopció d’acords

26.1 L’Assemblea General adoptarà els acords per majoria simple del nombre dels vots socials presents o representats, excepte en els casos en què legalment o estatutàriament s’estableixin les majories reforçades.

26.2 Els acords que fan referència a la fusió, l’escissió, la transformació, la dissolució, l’emissió d’obligacions i els títols participatius, o l’exigència de noves aportacions obligatòries al capital social i, en general, qualsevol acord que impliqui una modificació dels Estatuts socials, requereixen, com a mínim, el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de vots socials assistents o representats.

26.3 La transformació obligatòria de les aportacions amb dret de reemborsament en cas de baixa, en aportacions el reemborsament de les quals pugui ser rebutjat incondicionalment pel Consell Rector, o la transformació inversa, també requereixen, com a mínim, el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de vots socials assistents. No obstant això, els socis o sòcies disconformes amb l’acord de transformació que hagin votat en contra d’aquest i que hagin fet constar expressament en acta que s’hi oposen, i també les persones i entitats sòcies que, per causa justificada, no hagin assistit a l’Assemblea General, tenen dret a obtenir, si la demanen, mitjançant escrit dirigit al Consell Rector, en el termini d’un mes després de l’esmentat acord de transformació, la baixa per aquesta causa, que és qualificada de baixa justificada.

26.4 L’acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector i la revocació d’algun càrrec social requereixen de la votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un dels vots socials assistents o representats, si constava a l’ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més un de la totalitat dels vots socials, si no constava en l’ordre del dia.

26.5 En els supòsits d’acords sobre expedients sancionadors, de ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, i de l’exercici de l’acció de responsabilitat o cessament de membres d’òrgans socials, les persones afectades per aquestes decisions s’han d’abstenir de votar en la sessió de l’òrgan al qual pertanyen que hagi de prendre la decisió corresponent, si bé s’ha de tenir en compte la seva assistència per determinar la majoria exigida per prendre l’acord, el qual s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la meitat més un dels vots socials assistents.

26.6 Es consideren nuls tots els acords adoptats sobre temes que no figurin en l’ordre del dia, llevat de: els relatius a la convocatòria d’una nova Assemblea General; la censura de comptes pels membres de la cooperativa o per una persona externa; l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector, i la revocació d’algun càrrec social.

 

Article 27.- Competències de l’Assemblea General

27.1 L’Assemblea General pot debatre i decidir qualsevol matèria de la cooperativa que no hagi estat expressament atribuïda a un altre òrgan social. En tot cas, el seu acord és necessari en els supòsits següents:

27.1.a) Nomenament i revocació dels membres del Consell Rector, de l’auditoria externa, dels liquidadors o liquidadores i també, quan correspongui, de l’establiment de les bases de determinació de la quantia de les retribucions d’aquests càrrecs.

27.1.b) Ratificació del nomenament de les persones que duen a terme la coordinació general, gerència o direcció de la cooperativa, proposades pel Consell Rector.

27.1.c) Examen de la gestió social, aprovació dels comptes anuals i aplicació de resultats i aprovació del balanç social.

27.1.d) Examen i aprovació del pla de treball global de la cooperativa i del seu pressupost, amb el pla de treball i el pressupost de cada secció. El pla de treball anual ha d’incloure la definició dels serveis a prestar per la cooperativa i els percentatges de recursos propis a destinar a cada línia de serveis, a prestar per cada secció i per la cooperativa en el seu conjunt, així com els límits en la disponibilitat d’aquests recursos.

27.1.e) La transformació obligatòria de les aportacions amb dret de reemborsament en cas de baixa en aportacions en les quals el reemborsament pugui ser rebutjat incondicionalment pel Consell Rector, o la transformació inversa, l’aprovació de noves aportacions obligatòries al capital social; l’admissió d’aportacions dels socis col·laboradors; l’actualització del valor de les aportacions al capital social; la fixació de les aportacions dels nous socis; l’establiment de quotes d’ingrés o periòdiques, i també el tipus o la base de determinació de l’interès que s’ha d’abonar per les aportacions al capital social.

27.1.f) Les noves aportacions obligatòries al capital social, fixar i admetre aportacions voluntàries i actualitzar les aportacions de les sòcies i socis.

27.1.g) L’emissió d’obligacions, títols participatius o altres formes de finançament mitjançant emissions de valors negociables.

27.1.h) La creació i dissolució de seccions territorials, així com, l’aprovació de les normes de funcionament intern de les seccions.

27.1.i) La modificació dels Estatuts socials.

27.1.j) L’aprovació dels Reglaments de Règim Intern.

27.1.k) Aprovar el Reglament de Règim Intern que ha de regular el règim de les prestacions de les persones sòcies de treball i la seva classificació laboral, han de fixar les bestretes laborals, i han de desenvolupar les normes relatives al règim disciplinari d’aquests socis i sòcies. A falta d’aquest reglament, aquesta competència correspon a l’Assemblea General.

27.1.l) La fusió, transformació, escissió i dissolució de la cooperativa.

27.1.m) L’alienació o cessió, per qualsevol títol, de béns, drets o activitats la desaparició dels quals impedeixi la realització de l’objecte social.

27.1.n) La creació de cooperatives de segon o ulterior grau o de crèdit o adhesió a aquestes.

27.1.o) L’exercici de l’acció de responsabilitat dels membres del Consell Rector i dels interventors i liquidadors.

27.1.p) L’aprovació dels criteris tècnics i socials relatius a la prestació dels serveis als socis i sòcies, així com l’aprovació dels criteris de valoració a aplicar per la comissió tècnica i la comissió social.

27.1.q) Designar una auditoria externa, preferiblement coneixedora de l’economia social, per tal de verificar els comptes anuals, d’acord amb la normativa vigent en matèria d’auditories de comptes. L’auditoria no podrà examinar més de tres exercicis econòmics consecutius.

27.1.r) Acordar la creació o supressió del lloc web corporatiu d’acord amb les disposicions vigents.

27.1.s) Tots els altres casos en què així ho exigeixi la Llei o els presents Estatuts.

27.1.t) Les competències que corresponen a l’Assemblea General i sobre les quals preceptivament hagi de pronunciar-se són indelegables.

 

Article 28.- L’Assemblea Universal

28.1 L’Assemblea s’entén vàlidament constituïda, amb caràcter universal, quan tots els socis i sòcies estant presents o representats i cap d’ells no s’oposa a celebrar-la.

28.2 El còmput total de vots emesos ha de respectar el que estableixen aquests Estatuts sobre els mòduls d’equivalència entre les diferents classes de persones i entitats sòcies.

 

Article 29.- Acta

29.1 L’acta de la sessió, signada per la presidència i la secretaria, ha d’expressar el lloc i la data de les deliberacions, la llista d’assistents, si és en primera o en segona convocatòria, un resum dels assumptes tractats, les intervencions que s’hagi demanat que constin en acta, els acords presos i els resultats de les votacions.

29.2 L’acta de l’Assemblea General pot ésser aprovada per la mateixa assemblea a continuació d’haver-se fet aquesta o, en altre cas, dins el termini de quinze dies hàbils, per la presidència i la secretaria i per dos socis o sòcies interventors d’acta designats per l’Assemblea. L’acta aprovada s'ha d'incorporar al llibre d’actes signada per la secretaria i la presidència. Si no hi ha unanimitat en l’elecció de les persones interventores d’acta, els socis i sòcies discordants que arribin al deu per cent dels vots socials, han d’elegir una de les interventores.

29.3 Qualsevol soci o sòcia pot sol·licitar certificació dels acords adoptats i el Consell Rector la hi ha de donar, dins d’un termini no superior a vint dies naturals, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud.

 

Article. 30.- Impugnació dels acords socials

30.1 Els acords de l’Assemblea General que siguin contraris a la Llei, s’oposin als Estatuts o lesionin, en benefici d’un o de diversos socis i sòcies, col·laboradors o tercers, els interessos de la cooperativa, poden ser impugnats segons les normes i dins dels terminis que estableix la Llei. La impugnació d’un acord social no és procedent si s’ha deixat sense efecte o ha estat substituït vàlidament per un altre.

30.2 Els acords que siguin contraris a la Llei són nuls; els altres acords a què es refereix l’apartat anterior són anul·lables. La sentència que resol l’acció d’impugnació d’un acord social produeix efectes davant totes les persones i entitats sòcies però no afecta els drets adquirits de bona fe per tercers a conseqüència de l’acord impugnat, i comporta, si escau, la cancel·lació de la inscripció de l’acord en el Registre de Cooperatives.

30.3 Estan legitimats per exercir les accions d’impugnació dels acords nuls o anul·lables els delegats i les delegades assistents a l’Assemblea que hagin fet constar en acta la seva oposició al fet que aquesta se celebrés o hagin votat en contra de l’acord adoptat; els delegats i delegades que hagin estat il·legítimament privats del dret a emetre el seu vot; qualsevol soci o sòcia, inclosos els de treball i els col·laboradors, assistents a l’Assemblea de la Secció que hagi fet constar en acta la seva oposició a l’acord; qualsevol soci o sòcia que hagi estat absent de l’Assemblea Territorial de Secció o que hagi estat il·legítimament privat del dret a emetre el vot a l’Assemblea Territorial de  Secció i les terceres persones que acreditin un interès legítim. Per tal d’exercir les accions d’impugnació dels acords nuls estan legitimats, també, els delegats i delegades que hagin votat a favor de l’acord o que s’hagin abstingut en l’Assemblea General i tots els socis i sòcies, inclosos els de treball i els col·laboradors, en la mateixa situació a l’Assemblea de la seva secció. Els membres del Consell Rector i la intervenció de comptes tenen l’obligació d’exercir les accions d’impugnació contra els acords socials que siguin contraris a la Llei o s’oposin als Estatuts de la cooperativa.

30.4 Les accions d’impugnació dels acords nuls caduquen en el termini d’un any i les d’impugnació dels acords anul·lables al cap de quaranta dies, a comptar des de la data de l’acord o, en tot cas, des de la data de la inscripció en el Registre de Cooperatives, en cas que aquesta sigui obligatòria.

30.5 La interposició davant els òrgans socials dels recursos anteriors interromp els terminis de prescripció i de caducitat de les accions.

30.6 Els acords de les Assemblees Territorials de les seccions poden ser impugnats en els mateixos termes que els previstos per la Llei i els presents Estatuts per a la impugnació dels acords de l’Assemblea General, sense perjudici d’utilitzar els mitjans de resolució de conflictes que també preveuen els Estatuts.

CAPÍTOL V. EL CONSELL RECTOR

Article 31.- El Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan social de representació i govern de la cooperativa, i exerceix la gestió social i la direcció d’acord amb els mandats i les directrius de l’Assemblea General, amb les facultats que defineixen els presents Estatuts i la legislació vigent.

 

Article 32.- Composició del Consell RectoR

32.1 El Consell Rector ha de tenir com a mínim cinc membres, ampliable fins a trenta-un membres, per decisió expressa de l’Assemblea General, en funció del nombre de socis i sòcies de serveis, de treball i col·laboradors, així com, en funció del nombre de Seccions TerritoriaLs existents a la cooperativa.

32.2 El Consell Rector és un òrgan col·legiat. Entre els seus components ha d’haver-hi la presidència, la vicepresidència, la secretaria i, si escau, vocals. La distribució dels càrrecs entre els membres del Consell Rector s’ha d’acordar per l’Assemblea General que triï o renovi el Consell Rector.

32.3 L’Assemblea General ha de determinar el nombre total de vocals que l’han de compondre. Els vocals, amb un mínim de dues persones sòcies per Secció, seran fixats pel Consell Rector i atribuïts per coeficient proporcional al nombre dels diferents tipus de persones sòcies, amb els mateixos criteris fixats en els Estatuts sobre els mòduls d’equivalència i per a l’Assemblea General.

32.4 En cas que hi hagi alguna secció que no tingui el nombre suficient de sòcies col·laboradores per formar part del Consell Rector, s’ha d’elegir un vocal d’entre totes les Seccions que no tinguin sòcies col·laborades en el Consell Rector.

32.5 Igualment en el cas de que cap Secció tingui el nombre suficient de sòcies o socis de treball per formar part del Consell Rector, serà elegit un vocal d’entre totes la Seccions que no tinguin persones sòcies de treball en el Consell Rector.

32.6 Són candidats nats per a ser elegits membres del Consell Rector els socis i sòcies que siguin membres dels consells de Secció.

32.7 Les Assemblees Territorials de les Seccions poden proposar a l’Assemblea General els candidats i les candidates membres de la seva secció, sòcies de serveis, per formar part del Consell Rector, segons la composició establerta en aquest article.

32.8 També es poden presentar candidatures individuals o conjuntes per a qualsevol tipus de soci o sòcia.

32.9 Totes les candidatures seran proposades mitjançant escrit adreçat al Consell Rector i de conformitat amb el procediment previst en aquests Estatuts, llevat dels socis que formin els Consells de Secció en el moment de la convocatòria de les eleccions.

32.10 Els candidats nats poden renunciar a formar part dels elegibles per al Consell Rector mitjançant escrit adreçat a la presidència de la cooperativa abans de cinc dies naturals d’antelació al moment en què es duguin a terme les eleccions per al Consell Rector.

32.11. Si per renúncia expressa dels candidats nats o perquè no s’hagin presentat candidatures suficients per cobrir la totalitat de vacants al Consell Rector esdevenen elegibles totes les sòcies i socis que formin part de l’Assemblea General i tots els membres dels Consells de Secció, inclosos els candidats nats que hagin renunciat a formar part del Consell Rector.

 

Article 33.- Durada, renovació i gratuïtat del càrrec de conseller

33.1 Els càrrecs del Consell Rector tenen una durada de quatre anys.

33.2 Els càrrecs del Consell Rector poden ser elegits per a un primer mandat i reelegits dos mandats continuats més. En total tres mandats ininterromputs.

33.3 La renovació parcial dels càrrecs del Consell Rector es realitza per meitats cada dos anys, sense que coincideixin la presidència i la secretaria en la mateixa renovació i començant, en la primera renovació parcial, per la secretaria, juntament amb la meitat dels membres del Consell Rector per sorteig.

33.4 L’exercici dels càrrecs en els òrgans de decisió i gestió —assemblees i consells— i en els òrgans de suport —comissions, intervenció, auditoria interna i assessors— no dóna dret a retribució. Les despeses ocasionades en l’exercici d’aquests càrrecs es compensen per la cooperativa en els termes que estableixi l’Assemblea General.

33.5 Encara que hagi vençut el període per al qual van ser elegits, els membres del Consell Rector han de continuar exercint el càrrec provisionalment fins que l’Assemblea General aprovi la seva renovació.

33.6 Si es produeix alguna vacant, l’Assemblea General, a proposta de l’Assemblea de secció a la qual pertanyi la vacant, ha de triar la persona o persones que les hagin de cobrir. Tot i això, el període de quatre anys establert per a la renovació del Consell Rector, serà aplicable per a la totalitat dels seus membres i ha de comptar des de la data de l’elecció del membre del Consell Rector que se substitueix.

 

Article 34.- Elecció i revocació

34.1 L’elecció dels membres del Consell Rector correspon a l’Assemblea General, ordinària o extraordinària.

34.2 Han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut un major nombre de vots respecte al que estableix l’article 32 dels Estatuts sobre els diferents tipus de socis i els coeficients atribuïts a cada Secció Territorial.

 

Article 35.- Funcionament i acords

35.1 El Consell Rector s’ha de reunir tantes vegades com convingui, a sol·licitud de qualsevol dels seus membres i, com a mínim, un cop cada quatre mesos. Les reunions les ha de convocar la presidència amb cinc dies d’antelació. La convocatòria s’ha de fer per escrit, fent constar clarament l’ordre del dia, dirigit a tots els seus membres, i es pot cursar per via telemàtica o per altres mitjans de comunicació. Els membres del Consell Rector poden proposar punts a tractar en l’ordre del dia, que poden ser inclosos pel mateix Consell Rector quan tingui lloc la reunió.

35.2 El Consell Rector queda vàlidament constituït quan assisteixen a la reunió, com a mínim, la meitat més un dels seus components. Es poden subscriure reunions del Consell Rector per via telemàtica o per altres mitjans de comunicació.

35.3 En el Consell Rector li correspon un vot a cada membre. Per prendre qualsevol decisió és necessària la presència de la meitat més una de les persones i entitats que formen el Consell Rector. Els acords s’han de prendre per consens i, si fos necessària la votació, per majoria absoluta de vots entre els assistents a la reunió, amb respecte a la que estableix l’article 12.1 dels Estatuts.

35.4 Els acords del Consell Rector que siguin contraris a la Llei o als Estatuts socials, o que lesionin, en benefici d’un soci o sòcia, o més d’un, o de terceres persones, els interessos de la cooperativa, poden ser impugnats segons el procediment establert per a la impugnació dels acords de l’Assemblea General regulat per la Llei. Els acords contraris a la Llei són nuls i la resta d’acords són anul·lables.

35.5 Tots els socis i sòcies, inclosos els membres del Consell Rector, que hagin votat a favor de l’acord i els  que s’hagin abstingut, estan legitimats per exercir l’acció d’impugnació en el cas d’actes nuls. Quant als actes anul·lables, estan legitimats per a exercir l’acció d’impugnació un nombre mínim de persones sòcies del cinc per cent, els membres del Consell Rector absents de la reunió en què es va adoptar l’acord i els assistents a la reunió que hagin fet constar a l’acta el vot contrari, així com les persones que hagin estat privades de vot il·legítimament.

35.6 El termini per instar l’acció d’impugnació contra els acords del Consell Rector és de dos mesos des que s’ha conegut l’acord, sempre que no hagi transcorregut un any des de la data en què es va resoldre.

 

Article 36.- Delegació de facultats del Consell Rector

El Consell Rector pot delegar facultats en un o més dels seus membres, en els Consells de Secció, en les comissions i en les persones apoderades que consideri convenient, amb els límits i el procediment legalment previstos.

 

Article 37.- Funcions dels càrrecs

37.1 La Presidència assumeix, en nom de l’Assemblea General i el Consell Rector, la representació de la cooperativa i la presidència dels seus òrgans, les reunions dels quals convocarà. La presidència de les assemblees de les seccions territorials correspon al president o presidenta del Consell de Secció, qui ostenta per aquesta funció la delegació del Consell Rector.

37.2 La secretaria ha de custodiar els documents socials i ha de formalitzar els acords socials en les actes corresponents; amb la seva signatura i amb el vistiplau de la presidència, ha de certificar els actes socials i donar fe dels acords.

 

Article 38.- Facultats del Consell Rector

38.1 El Consell Rector té com a indelegables les facultats que li atorga l’Assemblea i les que li atorguen els presents Estatuts.

38.2 Són funcions indelegables del Consell Rector:

38.2.1) Donar i controlar les directrius de la gestió social i empresarial segons els mandats de l’Assemblea General.

38.2.2) Controlar permanentment la gestió de la cooperativa.

38.2.3) Vetllar pel bon funcionament de les seccions territorials. Establir els criteris de les seccions en procés de constitució i la secció responsable de les mateixes fins a la seva constitució definitiva.

38.2.4) Vetllar pel bon funcionament de les comissions i desenvolupar els criteris de l’avaluació tècnics i socials aprovats per l’Assemblea que hagin d’aplicar aquestes comissions.

38.2.5) Convocar les reunions de l’Assemblea General i les assemblees de les seccions territorials que precedeixin a les Assemblees Generals, d’acord amb el que preveu la Llei de Cooperatives de Catalunya.

38.2.6) Establir i, si escau, modificar els productes i serveis de la cooperativa, definir les seves característiques comunes i iguals per a totes les seccions i tots els socis i sòcies de COOP57.

38.2.7) Rebutjar incondicionalment el reemborsament de les aportacions obligatòries al capital social efectuades pels socis i sòcies, en els termes que preveu l’article 52.3 dels Estatuts.

38.2.8) Aprovar la incorporació de socis i sòcies, sempre que hi hagi proposta favorable de la secció territorial a la qual el nou soci o sòcia pertany, així com les baixes dels socis i sòcies en els diferents supòsits que preveuen els Estatuts i la normativa vigent.

38.2.9) Aprovar la proposta d’un o més Consells de Secció i amb informe favorable previ de la Comissió Tècnica:

38.2.10) Aprovar la prestació de serveis que afecten més d’una Secció Territorial.

38.2.11) Aprovar els serveis financers que superin els límits de disposició dels actius previstos per a cada secció.

38.2.12) La gestió dels préstecs participatius emesos per entitats sòcies de la cooperativa.

38.2.13) Qualsevol altre servei financer que no sigui competència de les seccions.

38.2.14) Acordar el traspàs de fons d’una secció a una altra per tal de fomentar la solidaritat entre les seccions i potenciar el desenvolupament de les mateixes i aprovar, si escau, les provisions necessàries per morositat.

38.2.15) Exercir la potestat sancionadora.

38.2.16) Nomenar càrrecs directius o de Coordinació general de la cooperativa i atorgar-los poders per a l’exercici de les funcions que se’ls hi deleguin. El nomenament de la persona que dugui a terme la Coordinació general, la gerència o la direcció ha de requerir la ratificació de l’Assemblea General. Per al nomenament de les altres comissions i l’atorgament de facultats a tots ells, inclosa la persona coordinadora, directora o gerent de la cooperativa, és suficient l’acord del Consell Rector.

38.2.17) Concedir, modificar o revocar delegacions i poders, generals o especials, que s’han d’inscriure en el Registre de Cooperatives i han de ser coneguts per l’Assemblea, a favor dels òrgans de gestió de les seccions territorials, de socis i sòcies o tercers, per a la gestió ordinària de la cooperativa, per a plets i per a les funcions de caràcter mercantil.

38.2.18) Presentar les memòries, informes, rendició de comptes i proposta d’assignació i imputació de resultats a l’Assemblea General ordinària i a qualsevol altra que es requereixi.

38.2.19) Autoritzar avals o fiances.

38.2.20) Garantir la seguretat del web corporatiu, la continuïtat de l’accés a la web, l’autenticitat dels documents que s’hi publiquen, l’accés gratuït a la mateixa amb la possibilitat de descarregar i imprimir tot el que s’hi ha inserit, així com al web corporatiu i la impressió de tot el que s’hi ha inserit, així com el compliment de la normativa cooperativa i la relativa a la protecció de dades personals.

38.2.21) La modificació i el trasllat del web corporatiu.

38.2.22) Designar i revocar lliurement els membres del Consell Assessor i al seu president o presidenta.

CAPÍTOL VI. LES SECCIONS TERRITORIALS. ASSEMBLEES TERRITORIALS DE SECCIÓ I CONSELLS DE SECCIÓ

Article 39.- Seccions territorials

39.1 La cooperativa s’organitza en seccions de caràcter territorial.

39.2 L’àmbit d’actuació de cadascuna de les seccions és el territori que decideixi l’Assemblea General que aprovi la constitució de la secció, on es troben domiciliats els socis i sòcies pertanyents a la secció.

39.3 Cada secció té una seu social que funciona com a delegació territorial de la cooperativa.

 

Article. 40.- Competència de les seccions territorials

40.1 Les seccions poden prestar els serveis enumerats en l’article tercer dels presents Estatuts als socis i sòcies pertanyents a la secció, amb autonomia de gestió i amb patrimonis separats afectes als serveis oferts en el territori de cada secció.

40.2 Cada secció porta una comptabilitat separada que s’integra en la del conjunt de la cooperativa.

40.3 La definició i les condicions dels serveis a prestar per la cooperativa i les seves seccions s’han d’aprovar anualment per l’Assemblea General de la cooperativa, prèvia proposta del Consell Rector.

40.4 Les seccions territorials gestionen de manera autònoma la prestació dels serveis oferts per COOP57, als socis i sòcies pertanyents a la secció.

40.5 Cada Consell de Secció nomena una comissió tècnica i una comissió social per a l’avaluació dels serveis a prestar als socis i sòcies pertanyents a la secció.

40.6 Les seccions poden realitzar accions de difusió i comunicació de l’activitat cooperativitzada per a la captació de nous socis i sòcies de serveis i la promoció dels serveis oferts, dins l’àmbit territorial i en el marc de l’estratègia comercial aprovada per l’Assemblea General.

40.7 Els recursos aportats pels socis i sòcies pertanyents a una secció estaran afectes a l’activitat de cada secció, sense perjudici de les facultats del Consell Rector que preveu l’article 38.2.14 dels Estatuts.

40.8 Cada secció ha de tenir un pressupost propi i realitzar el seu control pressupostari. Els pressupostos de les seccions han de ser aprovats per l’Assemblea de cada secció, comunicats al Consell Rector i integrats en el pressupost general de la cooperativa. El pressupost general de la cooperativa proposat pel Consell Rector ha de ser aprovat per l’Assemblea General.

40.9 Cada secció elabora el seu pla de treball. Els plans de treball de les seccions s’han de comunicar al Consell Rector i s’incorporen al pla de treball general de la cooperativa que ha de ser aprovat per l’Assemblea General. En el pla de treball de cada secció ha de constar la previsió dels fons necessaris per a les activitats de la cooperativa que integren a totes les seccions.

40.10 Cada secció elabora la seva memòria anual d’activitats, que ha de ser remesa al Consell Rector per tal de ser inclosa en la memòria anual d’activitats de la cooperativa i aprovada per l’Assemblea General.

40.11 La secció territorial és la responsable dels serveis que es presten als socis i sòcies de la secció, i respon de les possibles morositats en els termes previstos en els presents Estatuts.

 

Article 41.- Composició de les seccions territorials

41.1 Són membres de cadascuna de les seccions territorials:

41.1.a) Els socis i sòcies de serveis que estan domiciliats i que realitzin la seva activitat principal en el territori corresponent a l’àmbit d’actuació de la secció.

41.2.b) Els socis i sòcies col·laboradors que tinguin el seu domicili en el territori corresponent a l’àmbit d’actuació de la secció i les persones sòcies de treball que treballin en l’àmbit geogràfic de la secció, i que desenvolupen l’activitat de la secció. Els socis i sòcies de serveis, col·laboradors o de treball, domiciliats on no hi hagi una secció territorial de COOP57 formen part de la secció que proposin i que aprovi el Consell Rector.

 

Article 42.- Assemblees territorials de les seccions no prèvies a l’Assemblea General de la cooperativa

42.1 Els socis i sòcies pertanyents a cadascuna de les seccions es reuniran a l’Assemblea Territorial de Secció.

42.2 L’Assemblea de Secció és convocada pel Consell de Secció, en els mateixos termes establerts per a l’Assemblea General i utilitzant els mateixos mitjans de comunicació, previstos en aquests Estatuts.

42.3 L’Assemblea Territorial de Secció ha de tenir lloc a la seu de cadascuna de les seccions o en el lloc que acordi el Consell de Secció dins del seu àmbit territorial.

42.4 L’Assemblea Territorial de Secció és presidida per qui ostenta la presidència del Consell de Secció, qui ostenta la delegació del Consell Rector.

42.5 Actua com a secretari o secretària de l’Assemblea qui ostenta la secretaria del Consell de Secció.

42.6 Les majories necessàries per adoptar acords a l’Assemblea Territorial de Secció són les mateixes que les establertes per a l’Assemblea General.

42.7 De la reunió de l’Assemblea Territorial de Secció s’aixeca una acta que s’ha d’aprovar en el mateix acte o dins dels 15 dies següents a la data de la reunió signada per dos interventors o interventores d’acta escollits per l’Assemblea Territorial de la Secció entre els socis i les sòcies assistents, i per les persones que hagin ostentat la presidència i la secretaria de la reunió. La presidència ha d’informar el Consell Rector dels aspectes rellevants i dels acords de l’Assemblea Territorial de Secció.

42.8 Com a mínim, cada any natural, l’Assemblea Territorial de Secció ha de tractar i resoldre sobre les seves competències, fixades en l’article 40 dels Estatuts, i, en qualsevol cas, examinar i resoldre sobre la gestió social i econòmica de la secció.

42.9 En el no previst en relació a l’Assemblea Territorials de Secció de seguir el que s’estableix per a l’Assemblea General.

 

Article 43.- Consell de Secció

43.1 Cada secció ha de comptar amb un Consell de Secció, que té per finalitat impulsar i fomentar la participació dels socis i les sòcies de la secció i la coordinació de la secció amb la resta de la cooperativa.

43.2 El Consell de Secció és un òrgan col·legiat i ha d’estar integrat per un mínim de tres i un màxim de 31 socis i sòcies, de conformitat amb el que acordi l’Assemblea Territorial de Secció, respecte a la proporció establerta per a les diverses classes de persones sòcies en el Consell Rector.

43.3 El règim de constitució, elecció, renovació i durada dels mandats és el mateix que l’establert per al Consell Rector en els Estatuts.

43.4 El Consell de Secció es pot reunir tantes vegades com calgui, a sol·licitud de qualsevol dels seus membres i s’ha de reunir com a mínim un cop cada quatre mesos. Les reunions les ha de convocar el president o presidenta amb cinc dies d’antelació. La convocatòria s’ha de fer per escrit, fent constar clarament l’ordre del dia, adreçat a tots els seus membres, i podrà cursar-se per via telemàtica o per altres mitjans de comunicació. Els membres del Consell de Secció poden proposar punts a tractar en l’ordre del dia, que poden ser inclosos pel Consell de Secció quan tingui lloc la reunió.

43.5 En el no previst expressament per al Consell de Secció s’ha d’aplicar el que s’estableix per al Consell Rector en els Estatuts.

43.6 L’assemblea de Secció, en el moment de l’elecció dels seus membres, ha de nomenar entre ells els qui hagin de tenir la Presidència, la Vicepresidència i la Secretaria. Per prendre qualsevol decisió cal l’assistència de la meitat més un dels membres del Consell de Secció. Els acords es prenen per consens i, si cal votació, per majoria absoluta de vots entre els assistents a la reunió. El funcionament intern es regeix per les mateixes normes que les del Consell Rector de la cooperativa en allò que siguin aplicables, dins l’àmbit de la seva competència.

43.7 El Consell de Secció que acordi proposar l’alta o la baixa d’una nova persona sòcia ho ha de comunicar al Consell Rector en un termini de 48 hores.

 

Article 44.- Constitució de seccions territorials

44.1 Un mínim de 15 socis i sòcies de serveis, domiciliats a la mateixa comunitat autònoma, territori o àmbit geogràfic comú, poden sol·licitar al Consell Rector de la cooperativa la constitució d’una secció territorial. El Consell Rector ha de sotmetre l’aprovació de la constitució de la secció a la primera Assemblea General que tingui lloc.

44.2 Per a la constitució d’una secció cal l’acord de l’Assemblea General, adoptat amb el vot favorable de dues terceres parts dels vots socials dels assistents.

44.3 Mentre no es constitueixin en seccions territorials els socis i sòcies domiciliats i que realitzin la seva activitat principal fora de Catalunya han de ser membres de la secció territorial que acordi el Consell Rector de la cooperativa a proposta de les noves associades o en l’acord de la seva admissió com a sòcies .

 

Article 45.- Dissolució de seccions territorials

45.1 Les seccions es poden dissoldre per haver-se quedat amb menys de deu socis i sòcies de serveis, per decisió de la seva Assemblea Territorial de Secció amb ratificació de l’Assemblea General i a proposta motivada del Consell Rector per acord raonat de l’Assemblea General.

45.2 El Consell Rector pot proposar a l’Assemblea General la dissolució d’una secció quan la secció actuï fora del seu marc normatiu, en contra de la Llei, dels Estatuts, dels Reglaments de Règim Intern o dels acords dels òrgans socials de la cooperativa; quan la secció actuï en benefici d’un o més socis o sòcies o de tercers, en detriment dels interessos generals de la cooperativa; quan la secció actuï de manera negligent i posi en perill l’estabilitat econòmica i/o social de la cooperativa; quan la secció estigui integrada per menys de deu socis i sòcies de serveis o quan la secció es trobi en una situació d’inactivitat o impossibilitat de funcionament amb independència de quina sigui la causa de la inactivitat.

45.3 Un representant del Consell Rector exposa a l’Assemblea General les causes que motiven la dissolució de la secció. Seguidament, un delegat o delegada de la secció presenta les al·legacions que consideri convenients a l’Assemblea. La dissolució de la secció requereix del vot favorable de la meitat més un dels vots socials assistents. Els delegats i delegades de la secció que assisteixen a l’Assemblea General s’han d'abstindre de votar, tot i que els seus vots computaran per al càlcul del quòrum i la majoria requerits.

45.4 A proposta del Consell Rector, l’Assemblea General ha d’aprovar la destinació del patrimoni de la secció, l’assumpció de les operacions sectorials en curs, per una o més seccions i, si escau, la incorporació dels socis i sòcies de la secció dissolta a una o diverses seccions en actiu.

45.6 Quan la causa de la dissolució sigui imputable als socis i sòcies d’una  secció i pugui ser objecte de falta sancionable, el Consell Rector, amb independència de la proposta de dissolució de la secció, ha d’obrir i tramitar els expedients sancionadors que consideri necessaris contra els socis i les sòcies que consideri presumptament infractors, d’acord amb la Llei i els Estatuts vigents de la cooperativa.

CAPÍTOL VII. EL CONSELL ASSESSOR. L'AUDITORIA DE GESTIÓ INTERNA. LES COMISSIONS TÈCNIQUES I SOCIALS. L'AUDITORIA EXTERNA.

Article 46.- El Consell Assessor

46.1 El Consell Rector pot crear un òrgan consultiu que tingui per finalitat assessorar l’Assemblea, el Consell Rector o els òrgans de la cooperativa que designi el Consell Rector per tal de facilitar la seva activitat i presa de decisions. El Consell Rector ha d’informar a la primera Assemblea General  que tingui lloc des del moment de la seva posada en marxa.

46.2 Els seus membres i el president o presidenta del Consell Assessor són designats i revocats lliurement pel Consell Rector. Han de ser persones vinculades al món de l’economia solidària i coneixedors de les finalitats i les activitats de COOP57. En qualsevol cas, en formaran part una persona de la Comissió Tècnica i una persona de la Comissió Social.

 

Article 47.- Auditoria de gestió interna

47.1 El Consell Rector pot nomenar una persona o més que ha de fer la funció d’auditar la gestió interna.

47.2 La persona o persones nomenades auditores de gestió interna tenen la funció d’examinar els procediments i el funcionament de les seccions territorials, detectar possibles mancances i proposar millores. El seu àmbit d’actuació fa referència al compliment de la normativa, els Estatuts, els acords dels òrgans de la cooperativa i, de forma especial, la prevenció i detecció de riscos.

47.3 L’auditoria de gestió interna ha de presentar, com a mínim, anualment, un informe al Consell Rector. L’informe relatiu a l’any natural anterior ha de ser lliurat al Consell Rector dins el primer trimestre de l’any següent.

 

Article 48.- Comissions tècniques

48.1 El Consell de Secció ha de nomenar una Comissió Tècnica que és l’encarregada d’avaluar els serveis a prestar als socis i sòcies de la secció i la seva viabilitat econòmica i financera d’acord amb els criteris de valoració aprovats per l’Assemblea i desenvolupats pel Consell Rector.

48.2 Aquestes comissions han d’estar integrades per un mínim de 3 persones i un màxim de 17, nomenats entre ciutadans i ciutadanes de reconegut prestigi en el territori, amb experiència i coneixements en la gestió econòmica i financera, i que comparteixin els principis cooperatius, de les entitats de l’economia social i de les finances ètiques i solidàries.

 

Article 49.- Comissions Socials

49.1 El Consell de Secció ha de nomenar una Comissió Social que és l’encarregada d’avaluar les sol·licituds d’ingrés de nous socis de serveis, o de socis de ple dret, des del punt de vista social en els àmbits següents: l’activitat de l’entitat, els aspectes sociolaborals, la formació, la participació, la transparència, la cooperació, l’impacte social, el compromís amb l’entorn, la petjada ecològica, la visió de futur, i altres que determini l’Assemblea General de la cooperativa i desenvolupats pel Consell Rector.

 

Article 50.- Composició de les comissions socials i tècniques

50.1Les  comissions tècniques i socials han d’estar formades per un mínim de 5 membres per acord de les Assemblees Territorials de Secció nomenats entre persones de reconegut prestigi en el territori, amb experiència en projectes d’economia social o amb coneixement de l’àmbit de l’economia social i que comparteixin els principis cooperatius, de les entitats de l’economia social i de les finances ètiques i solidàries.

50.2 La composició, el funcionament i les funcions de les comissions tècniques i les comissions socials s’han de desenvolupar dins dels Reglaments de Règim Intern.

 

Article 51.- L’auditoria social

51.1 L’Assemblea General de la cooperativa ha de designar una auditoria externa per tal que siguin verificats els comptes anuals, d’acord amb la normativa vigent en matèria d’auditories de comptes. L’auditoria no podrà examinar més de tres exercicis econòmics consecutius.

CAPÍTOL VIII. RÈGIM ECONÒMIC DE LA COOPERATIVA

Article 52.- Capital Social

52.1 Es fixa un capital social mínim de 27.045.- €, íntegrament subscrit i desemborsat.

52.2 El capital social ha d’estar constituït per les aportacions obligatòries i voluntàries dels socis i les sòcies de serveis, dels socis i sòcies col·laboradors i, si escau, de les persones sòcies de treball.

52.3 Les aportacions obligatòries dels socis i les sòcies de serveis, dels socis i sòcies col·laboradors i de les persones sòcies de treball es consideren com aportacions el reemborsament de les quals podrà ser rebutjat incondicionalment pel Consell Rector.

52.4 Les aportacions voluntàries dels socis i sòcies de serveis, dels socis i sòcies col·laboradors i de les persones sòcies de treball es consideren com a aportacions amb dret a reemborsament en cas de baixa.

52.5 Les aportacions al capital dels socis i sòcies s’han d’acreditar mitjançant títols nominatius. Les dels socis i sòcies col·laboradors i, si escau, les de les persones sòcies de treball, s’acreditaran mitjançant títols nominatius especials. Tots els títols tindran un valor nominal equivalent al valor de l’aportació mínima obligatòria al capital social. Els títols corresponents a les aportacions voluntàries al capital social tindran el valor que els dóna l’acord social de la seva admissió.

52.6 Les aportacions al capital social, de les persones sòcies de serveis, dels socis i sòcies col·laboradors i de les persones sòcies de treball es comptabilitzaran separadament.

52.7 Les aportacions ho seran en la moneda en curs legal, però ho poden ser també en béns o drets amb la forma i requisits regulats per la Llei.

 

Article 53.- Aportacions obligatòries

53.1 L’aportació obligatòria al capital social per adquirir la condició de soci o sòcia de serveis es fixa en nou-cents un euros, amb 52 cèntims d’euro (901,52 €). En el moment de formalitzar la subscripció, els socis i sòcies de serveis han de desemborsar almenys un 25% de la seva aportació obligatòria i la resta en el termini màxim d’un any.

53.2 L’aportació obligatòria al capital social dels socis i sòcies col·laboradors es fixa en tres-cents euros (300 €), que ha de ser desemborsada en la seva totalitat en el moment de la subscripció.

53.3 L’aportació obligatòria al capital social de les persones sòcies de treball s’estableix en nou-cents un euro, amb 52 cèntims d’euro (901,52 €). En el moment de formalitzar la subscripció, els socis i sòcies de treball han de desemborsar almenys un 25% de la seva aportació obligatòria i la resta en el termini màxim de quatre anys.

53.4. L’Assemblea General, per majoria de les dues terceres parts de vots socials dels assistents, pot acordar l’exigència de noves aportacions obligatòries i fixar la seva quantia, termini i condicions. Els socis que anteriorment hagin fet aportacions voluntàries poden aplicar-les a atendre les noves aportacions obligatòries exigides

53.5 Els socis i sòcies que no efectuïn la seva respectiva aportació en el termini establert incorren automàticament en mora i no tenen dret a percebre el corresponent retorn. No obstant això, els socis disconformes amb l’acord d’exigència de noves aportacions obligatòries, que hagin votat en contra i hagin fet constar expressament en acta la seva oposició, així com els socis que, per causa justificada, no han assistit a l’assemblea general, tenen dret a obtenir, si ho sol·liciten en el termini d’un mes des de l’acord a què es refereix l’apartat 3, la baixa per aquesta causa, que és qualificada de baixa voluntària justificada. En aquest cas no se’ls exigeix efectuar les noves aportacions aprovades.

53.6 Les aportacions obligatòries no produeixen interessos. Podran ser regularitzades anualment d’acord amb el que preveu la normativa cooperativa i els Estatuts.

53.7 L’Assemblea general estableix anualment la quantia de les aportacions obligatòries dels nous socis tenint en compte els límits següents:

53.7.a) La quantia de les aportacions no pot excedir la de les aportacions obligatòries inicials i successives dels socis de més antiguitat, actualitzades segons l’índex de preus al consum i, si escau, incrementades de resultes de regularitzacions de balanços.

53.7.b) La quantia de les aportacions no pot ser inferior a l’import mínim escripturat per a les aportacions obligatòries al capital social.

 

Article 54.- Aportacions voluntàries

54.1 L’Assemblea General, per majoria simple, pot aprovar la subscripció d’aportacions de capital, en forma voluntària, per part dels socis i les sòcies, sempre que es faci la subscripció en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de l’acord, i el seu desemborsament en el moment de la subscripció.

54.2 Les aportacions voluntàries al capital social poden produir interessos, amb els límits legals, sempre que ho estableixi l’acord d’emissió, sense que en cap cas, l’interès meritat per les aportacions voluntàries pugui superar l’interès legal dels diners aplicable en cada moment.

 

Article 55.- Transmissió de les aportacions

55.1 Les aportacions només es poden transmetre:

55.1.a) Per actes entre vius, entre socis i sòcies, previ oferiment de transmissió publicat al tauler d’anuncis del domicili social amb una antelació mínima de 15 dies i donant avís al Consell Rector en el termini màxim de 20 dies des de la data de la transmissió. El soci o sòcia transmissor ha de conservar, com a mínim, l’aportació obligatòria al capital social.

55.1.b) Per successió per causa de mort, segons que preveu la Llei.

 

Article 56.- Prestacions i finançament que no formen part del capital social

56.1 Per a les persones sòcies de treball l’assemblea general pot establir quotes d’ingrés i quotes periòdiques, així com decidir la seva quantia. Aquestes quotes en cap cas han d’integrar el capital social i no són reintegrables. A partir de l’aprovació per l’Assemblea de l’establiment de les quotes d’ingrés, la seva quantia no pot ser superior a les aportades pels socis antics, llevat d’acord exprés de l’Assemblea General acordant el seu augment  causat per un increment substancial del valor de la cooperativa apreciat per l’Assemblea General i previ informe de l’auditoria de comptes dels exercicis anteriors al debat i resolució sobre l’increment de les quotes d’ingrés No obstant això, en qualsevol cas les quotes d’ingrés seran actualitzades en funció de l’evolució de l’índex de preus de consum i en cas de regularització de balanços.

56.2 Els pagaments per a l’obtenció dels serveis cooperativitzats i, en general, les contraprestacions derivades dels esmentats serveis, no integren el capital social i estan subjectes a les condicions fixades o contractades amb la societat cooperativa.

56.3 L’Assemblea General pot acordar l’admissió de finançament voluntari dels socis i les sòcies, sigui quina sigui la seva modalitat jurídica i en el termini i condicions que s’estableixin en el mateix acord. Aquest finançament no integra el capital social.

56.4 La cooperativa, previ acord de l’Assemblea General, pot emetre obligacions, amb els requisits establerts per la Llei.

 

Article 57.- Altres formes de finançament extern

L’Assemblea General pot acordar l’emissió de títols participatius de conformitat amb allò establert en la legislació vigent i amb les condicions que estableixi l’acord d’emissió.

 

Article 58.- La Secció de Crèdit

58.1 L’Assemblea General pot constituir una Secció de Crèdit de la cooperativa, amb els límits, requisits i formalitats legals.

58.2 Les normes de funcionament de la secció de crèdit han de ser establertes per l’Assemblea General, mitjançant l’aprovació d’un reglament específic.

 

Article 59.- Exercici econòmic i comptabilitat

59.1 L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural.

59.2 Per a cada exercici es confecciona l’inventari, el balanç, el compte de resultats i la memòria.

59.3 El balanç i el compte de resultats han de reflectir amb claredat i exactitud la situació patrimonial de la cooperativa i els excessos de percepció que hi hagi hagut durant l’exercici o la pèrdua soferta.

59.4 Les partides del balanç es valoren d’acord amb criteris objectius que garanteixen els interessos de tercers i seguint els principis que exigeixen una gestió econòmica de la cooperativa ordenada i prudent. S’ha de mantenir una continuïtat en els criteris de valoració, que no es poden canviar sense causa raonada.

59.5 Els comptes anuals auditats, juntament amb l’informe de la intervenció de comptes, es dipositaran al Registre de Cooperatives, dins els dos mesos següents a la data en què hagin estat aprovats per l’Assemblea General, d’acord amb la normativa vigent.

 

Article 60.- Determinació dels resultats de l’exercici econòmic

60.1 El balanç de les cooperatives pot ser regularitzat en els mateixos termes i amb els mateixos beneficis que s’estableixin per a les societats mercantils.

60.2 La determinació dels resultats de l’exercici econòmic s’ha de fer d’acord amb la normativa general comptable, tenint en compte que es consideren deduccions específiques per fixar l’excedent net de l’exercici econòmic, les següents:

60.2.a) L’import dels béns lliurats pels socis i sòcies per a la gestió i el funcionament de la cooperativa.

60.2.b) L’import de les bestretes laborals de les persones sòcies de treball.

60.2.c) Els interessos que es deuen als socis i sòcies per les seves aportacions al capital social voluntari.

60.3 Per determinar els resultats extracooperatius, s’han d’imputar als ingressos derivats d’aquestes operacions, a més de les despeses específiques necessàries per obtenir-los, la part que, segons criteris d’imputació fonamentats, correspon a les despeses generals de la cooperativa.

 

Article 61.- Aplicació dels excedents

61.1 Els excedents comptabilitzats del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d’exercicis anteriors, i abans de la consideració de l’impost de societats, s’han d’aplicar de la següent forma:

61.1.a) El 30% al fons de reserva obligatori i el 10% al fons d’educació i promoció cooperatives.

61.1.b) El 50% dels excedents procedents de la regularització de balanços, al fons de reserva obligatori.

61.1.c) El 100% dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l’alienació dels elements de l’immobilitzat material o de l’immobilitzat intangible, d’acord amb la normativa vigent, al fons de reserva obligatori, amb la limitació del resultat cooperatiu procedent de les plusvàlues de l’exercici.

61.2 Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d’exercicis anteriors i abans de la consideració de l’impost sobre societats, s’ha de destinar almenys un 50% al fons de reserva obligatori.

61.3 En cas d’optar per comptabilitzar conjuntament els resultats de la cooperativa, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d’exercicis anteriors, i abans de la consideració de l’impost de societats, s’ha de destinar sempre el percentatge previst per als fons obligatoris en els percentatges que preveuen els Estatuts.

61.4 Un cop efectuades les dotacions a què es refereixen els apartats anteriors, la quantitat restant, un cop satisfets els impostos exigibles, es destinarà a una reserva estatutària no repartible dedicada a les activitats pròpies de la cooperativa.

 

Article 62.- Imputació de les pèrdues

62.1 Les pèrdues s’imputen en primer lloc al fons de reserva no repartible procedents dels excedents de lliure disposició.

62.2 En segon lloc fins al 50% de les pèrdues s’imputen al fons de reserva obligatori.

62.3 En tercer lloc s’imputen a un compte especial, en cas que hagi estat creat a l’efecte, amb càrrec a futurs resultats positius, dins el termini màxim que permeti la Llei.

62.4 En quart lloc s’imputen als fons de reserva voluntaris.

62.5 La quantia no compensada amb els fons i comptes esmentats anteriorment s’imputa als socis de serveis en proporció a les operacions, serveis o activitats realitzats per cadascun d’aquests amb la cooperativa. Si aquests serveis o operacions fossin inferiors als que, com a mínim, està obligat a efectuar cada soci, de conformitat amb l’article 53.1, la imputació de les pèrdues ha de ser proporcional a l’activitat cooperativitzada mínima obligatòria.

62.6 Les pèrdues imputades a cada soci s’han de satisfer directament, en l’exercici econòmic posterior a l’exercici en què s’hagin produït, mitjançant deduccions en les aportacions al capital social.

62.7 Les pèrdues que, transcorregut el termini a què es refereix l’apartat anterior, quedin sense compensar han de satisfer-se directament per la persona o entitat sòcia fins al límit a les aportacions al capital social subscrites, tant si han estat desemborsades com si no ho han estat, en el termini d’un mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no s’insta al concurs de la cooperativa o s’acorda l’increment d’aportacions socials, i sense perjudici de les responsabilitats previstes legalment.

 

Article 63.- Fons de reserva obligatori

63.1 El fons de reserva obligatori no és repartible entre els socis i sòcies, i té la finalitat de consolidar econòmicament la cooperativa.

63.2 El fons de reserva obligatori és constituït pels conceptes i percentatges que preveu l’article 61 dels Estatuts.

 

Article 64.- Fons d’educació i promoció cooperatives

64.1 El fons d’educació i promoció cooperativa es destina a:

64.1.a) La formació dels socis i les sòcies de treball i de les persones treballadores en els principis i les tècniques cooperatius, empresarials, econòmics i professionals.

64.1.b) La promoció de les relacions intercooperatives i la difusió del cooperativisme.

64.1.c) L’atenció a objectius d’incidència social i de lluita contra l’exclusió social.

64.1.d) El pagament de les quotes de la federació a la qual pertany, en aquest cas, la cooperativa.

64.2 La dotació del fons d’educació i promoció cooperatives, previ acord de l’Assemblea General al respecte, pot ser aportada sota qualsevol títol, totalment o parcialment, a una federació de cooperatives, a cooperatives de segon grau i a entitats públiques o privades que tinguin per objecte la realització de fins propis d’aquesta reserva.

64.3 El fons d’educació i promoció cooperatives, que no és repartible entre els socis i és inembargable, es constitueix amb:

64.3.a) Els percentatges sobre els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius.

64.3.b) Les sancions de caràcter econòmic que per via disciplinària la cooperativa imposi als socis i les sòcies.

64.3.c) Les subvencions, les donacions i tota mena d’ajut rebut dels socis i les sòcies o de terceres persones per al compliment dels fins propis d’aquest fons.

64.4 L’Assemblea General ha d’establir les línies bàsiques d’aplicació del fons d’educació i promoció cooperatives, les dotacions han de figurar en el passiu del balanç separadament d’altres partides.

CAPÍTOL IX. DEL RÈGIM DELS SOCIS I SÒCIES DE TREBALL

Article 65.- Règim dels socis i sòcies de treball

65.1 Els socis i les sòcies de treball són aquelles persones físiques que, en la seva qualitat de socis i sòcies, aporten a la cooperativa el seu treball personal.

65.2 El seu règim està regulat pels presents Estatuts en allò que els sigui aplicable, pel Reglament de Règim Intern, pels acords de l’Assemblea General, per les normes legals relatives als socis i sòcies de treball de les cooperatives i, subsidiàriament, per la normativa relativa als socis i sòcies treballadors de les Cooperatives de Treball Associat.

65.3 El Reglament de Règim Intern i, si no, els acords de l’Assemblea General, regulen el règim de les prestacions de les persones sòcies de treball i la seva classificació laboral, fixen les bestretes laborals, i desenvolupen les normes relatives al règim disciplinari d’aquests socis i sòcies.

65.4 Els socis i sòcies de treball no reben retorns cooperatius.

 

Article 66.- Alta de socis i sòcies de treball

66.1 Qualsevol treballador o treballadora que porta a terme activitats de caràcter indefinit, amb una jornada mínima de 30 hores setmanals i amb una antiguitat mínima de sis mesos podrà sol·licitar l’alta com a soci o sòcia de treball, dirigint un escrit motivat al Consell Rector. Les treballadores i treballadors que reuneixin les circumstàncies anteriors i tinguin jornada reduïda temporalment per causa legal podran igualment sol·licitar l’alta com a sòcia o soci de treball.

66.2 Excepcionalment, el Consell Rector podrà admetre socis o sòcies de treball a treballadors o treballadores de la cooperativa amb jornada habitual inferior a 30 hores setmanals sempre que duguin a terme tasques de caràcter indefinit i tinguin una antiguitat mínima de sis mesos.

66.3 Els treballadors o treballadores que deixin de treballar a la cooperativa perdran automàticament la condició de socis o sòcies, amb dret a devolució del capital social aportat en igualtat de condicions que la resta d’associades, en els termes que preveu l’article 52.3 dels Estatuts.

 

Article 67.- Retribucions mínimes i màximes

La bestreta laboral de les persones sòcies de treball serà, com a mínim, igual al 70% de les retribucions satisfetes en l’àmbit territorial de la cooperativa per igual treball i, en tot cas, no inferior a l’import del salari mínim interprofessional, ni podran superar el 150% de la retribució establerta per conveni col·lectiu per a les persones treballadores per compte d’altri en el sector d’activitat de la cooperativa, en funció de la categoria professional i circumstàncies de treball.

 

Article 68.- Règim d’afiliació a la Seguretat Social

Les persones sòcies de treball estan afiliats al règim general de la Seguretat Social.

CAPÍTOL X. MODIFICACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 69.- Modificació, fusió, escissió i transformació de la cooperativa

69.1 Per modificar els Estatuts o aprovar la fusió, escissió o transformació, en una altra forma societària, de la cooperativa, cal el vot favorable de dues terceres parts dels vots socials assistents a l’Assemblea General extraordinària, especialment convocada a l’efecte.

69.2 En relació amb la modificació dels Estatuts, el Consell Rector ha de fer arribar a tots els socis i sòcies, juntament amb la convocatòria de l’assemblea, el redactat vigent i el nou redactat dels articles, la modificació se sotmet a la votació de l’assemblea.

69.3 El Consell Rector exposarà en una memòria, que ha de facilitar a tots els socis i sòcies juntament amb la convocatòria de l’assemblea, la necessitat econòmica i social de prendre els acords de fusió, escissió o transformació, les característiques de la mateixa i la situació resultant per a la cooperativa i els socis i sòcies, en relació amb els seus drets i obligacions davant la mateixa.

 

Article 70.- Dissolució i liquidació

70.1 Són causes de dissolució de la cooperativa:

     70.1.a) La consecució de l’objecte social, o la impossibilitat de realitzar-lo. S’entén que hi ha impossibilitat de realitzar l’objecte social de la cooperativa si es produeix la paralització o la inactivitat, durant dos anys consecutius, dels òrgans socials o la interrupció, sense causa justificada, de l’activitat cooperativa.

     70.1.b) La voluntat dels socis i sòcies, manifestada mitjançant un acord de l’Assemblea General adoptat pel vot favorable de dos terços dels assistents.

     70.1.c) La reducció del nombre de socis i sòcies per sota del mínim legalment necessari per constituir la cooperativa, si es manté durant més d’un any.

     70.1.d) La reducció de la xifra del capital social per sota del mínim establert legalment o estatutàriament, si es manté durant més de sis mesos.

     70.1.e) La fusió, l’escissió o la transformació de la cooperativa.

     70.1.f) El concurs o la fallida, segons correspongui, de la cooperativa, sempre que ho acordi l’Assemblea General, com a conseqüència de la resolució judicial que la declari.

     70.1.g) Qualsevol altra causa legal o estatutària.

70.2 La societat cooperativa dissolta conserva la personalitat jurídica mentre es fa la liquidació. Durant aquest període s’ha d’afegir a la denominació social l’expressió "en liquidació".

70.3 L’acord de la dissolució de la cooperativa, o la resolució judicial que així ho disposi, si s’escau, a més d’inscriure en el Registre de Cooperatives, s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un diari de gran difusió a Catalunya. L’acord publicat ha d’incloure el nomenament del liquidador o liquidadora o dels liquidadors de la societat.

 

Article 71.- Nomenament de les persones liquidadores

71.1 Amb l’adopció de l’acord de dissolució d’una cooperativa s’ha d’obrir el període de liquidació, i el Consell Rector, la intervenció de comptes i la gerència, si n’hi ha, cessen en les funcions respectives.

71.2 L’assemblea que acordi la dissolució ha de nomenar una o tres persones liquidadores, preferentment, entre els socis i les sòcies. En cas que es nomenin tres, l’assemblea ha de decidir si seran solidàries o mancomunades. Si cap soci o sòcia volgués acceptar el càrrec, s’han de nomenar entre persones físiques o jurídiques que no siguin sòcies.

71.3 En el cas que l’assemblea no nomeni persones liquidadores, d’acord amb el que estableix l’apartat 2 anterior del present article, els membres del Consell Rector adquireixen automàticament aquesta condició.

71.4 Si es produeix alguna de les causes de dissolució i l’Assemblea General no acorda la dissolució de la cooperativa, els membres del Consell Rector, qualsevol soci o sòcia o qualsevol altra persona, que tingui la consideració d’interessada, poden sol·licitar la dissolució judicial i el nomenament de les persones liquidadores, càrrec que pot recaure en persones que no siguin sòcies.

71.5 En el període de liquidació han de ser observades les disposicions legals i estatutàries aplicables al règim de les assemblees generals, en les quals les persones liquidadores nomenades han de donar compte de la liquidació i el balanç corresponents, perquè els aprovin, si escau. Els liquidadors, en l’exercici de les seves funcions, estan sotmesos al mateix règim de responsabilitat que la Llei estableix per als membres del Consell Rector.

 

Article 72.- Atribucions de les persones liquidadores

72.1 Són competències de les persones liquidadores:

     72.1.a) Subscriure, juntament amb el Consell Rector, l’inventari i el balanç de la cooperativa en el moment d’iniciar les seves funcions, referits al dia en què s’inicia la liquidació.

     72.1.b) Portar i custodiar els llibres i la correspondència de la societat i vetllar per la integritat del patrimoni d’aquesta.

     72.1.c) Dur a terme les operacions comercials pendents i totes les que siguin necessàries per a la liquidació de la cooperativa.

     72.1.d) Alienar els béns socials.

     72.1.e) Reclamar i percebre els crèdits i els dividends passius a l’inici de la liquidació.

     72.1.f) Concertar les transaccions i els compromisos que convinguin als interessos de la liquidació.

     72.1.g) Pagar als creditors i els deutes amb els socis i sòcies de serveis, de treball i col·laboradors, si n’hi ha, d’acord amb el que estableix la Llei.

     72.1.h) Representar la cooperativa per al compliment dels fins als quals es refereix aquest article.

72.2 En tot cas, les persones liquidadores han de respectar les competències indelegables de l’Assemblea General i, pel que fa a la seva gestió, estan sotmeses al control i la fiscalització de l’Assemblea.

 

Article 73.- Adjudicació de l’haver social

73.1. Per adjudicar l’haver social es respecta íntegrament el fons d’educació i promoció cooperatives i es procedeix segons l’ordre següent:

     73.1.a) Saldar els deutes socials.

     73.1.b) Reintegrar als socis i sòcies les seves aportacions al capital social, actualitzades quan s’escaigui.

     73.1.c) Aplicar el sobrant, si n’hi ha, al fons d’educació i promoció cooperatives, perquè sigui transferit a l’entitat federativa a la qual la cooperativa estigui associada. Si no ho està, l’Assemblea General ha de decidir a quines entitats federatives de cooperatives, d’entre les que hi ha a Catalunya, s’ha de destinar l’import d’aquest fons, sempre que sigui utilitzat amb les finalitats esmentades. Si l’Assemblea General no ho decideix, el fons es destinarà a la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

     73.1.d) Mentre no es reemborsin les aportacions previstes a l’article 52.3 dels Estatuts, els titulars que hagin causat baixa i sol·licitat el reemborsament han de participar en l’adjudicació de l’haver social un cop satisfet l’import del fons d’educació i promoció i abans del reintegrament de les restants aportacions als socis i sòcies.

 

Article 74.- Operacions finals

74.1 Un cop acabada la liquidació, les persones liquidadores faran el balanç final i el sotmetran a l’aprovació de l’Assemblea General.

74.2 Un cop aprovat el balanç final, les persones liquidadores han de facilitar l’adjudicació de l’haver social, i sol·licitar, en el termini de quinze dies, la cancel·lació dels assentaments referents a la societat liquidada, al Registre de Cooperatives, dipositant els llibres i els documents relatius al tràfic de la cooperativa.

74.3 La liquidació es farà en el termini màxim de tres anys, tret que alguna causa de força major justificada ho impedeixi. Transcorregut aquest termini sense que el balanç final s’hagi sotmès a l’aprovació de l’Assemblea General, qualsevol soci o sòcia pot sol·licitar al jutge o jutgessa de primera instància del domicili social de la cooperativa en liquidació, la separació del càrrec de les persones liquidadores de la cooperativa i presentar una proposta de nous nomenaments, que poden recaure en persones que no siguin sòcies.

CAPÍTOL XI. CRITERIS PER A DETERMINAR EL COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ INTERCOOPERATIVA I DE FOMENT DE LA FORMACIÓ

Article. 75.- Participació intercooperativa i de foment de la formació

75.1 La cooperativa d’establir vincles de col·laboració en matèria de participació intercooperativa i de foment de la formació amb la Federació de Cooperatives en la qual la cooperativa estigui integrada i amb altres cooperatives, entitats o federacions afins, amb els objectius d’afavorir les finalitats dels socis, consolidar i desenvolupar la col·laboració entre cooperatives i aplicar el Fons d’Educació i Promoció cooperativa en benefici de l’entorn social de la cooperativa.

CAPÍTOL XII. LLEI APLICABLE I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Article 76.- Llei aplicable

76.1 La cooperativa es regeix pels presents Estatuts, i en tot allò que aquests no preveuen, per la Llei del Parlament de Catalunya 12/2015 de 9 de juliol, de cooperatives i la normativa especialment aplicable. Totes les mencions de la normativa cooperativa en els presents Estatuts, s’entenen fetes a l’esmentada Llei de Cooperatives de Catalunya. Els principis de la identitat cooperativa proclamats per l’Aliança Cooperativa Internacional seran font de dret aplicable a COOP57 i han de servir per interpretar els seus acords i pactes.

 

Article 77.- Mediació i arbitratge del Consell Superior de la Cooperació

77.1 Els conflictes entre la cooperativa i els seus socis o sòcies o entre la cooperativa i la Federació a la qual pertanyi, derivats de l’aplicació o interpretació de qualsevol norma legal, pacte de qualsevol naturalesa, dels presents Estatuts, dels acords adoptats pels òrgans socials i les altres normes socials, han de ser resolts mitjançant conciliació, mediació o arbitratge. L’acceptació de la condició de soci o sòcia implica l’acceptació de la resolució de conflictes mitjançant la conciliació, la mediació o l’arbitratge.

77.2 La conciliació davant el Consell Superior de la Cooperació de Catalunya ha de ser requisit previ al procediment judicial. La solució conciliada del conflicte serà de compliment obligat de les parts. El procediment és el que preveu el Reglament de conciliació del Consell Superior de la Cooperació.

77.3 S’exceptuen de la present submissió totes les qüestions que no siguin de lliure disposició.

Per descarregar-te els estatuts de Coop57 fes clic aquí