Article 76.- Llei aplicable

76.1 La cooperativa es regeix pels presents Estatuts, i en tot allò que aquests no preveuen, per la Llei del Parlament de Catalunya 12/2015 de 9 de juliol, de cooperatives i la normativa especialment aplicable. Totes les mencions de la normativa cooperativa en els presents Estatuts, s’entenen fetes a l’esmentada Llei de Cooperatives de Catalunya. Els principis de la identitat cooperativa proclamats per l’Aliança Cooperativa Internacional seran font de dret aplicable a COOP57 i han de servir per interpretar els seus acords i pactes.

 

Article 77.- Mediació i arbitratge del Consell Superior de la Cooperació

77.1 Els conflictes entre la cooperativa i els seus socis o sòcies o entre la cooperativa i la Federació a la qual pertanyi, derivats de l’aplicació o interpretació de qualsevol norma legal, pacte de qualsevol naturalesa, dels presents Estatuts, dels acords adoptats pels òrgans socials i les altres normes socials, han de ser resolts mitjançant conciliació, mediació o arbitratge. L’acceptació de la condició de soci o sòcia implica l’acceptació de la resolució de conflictes mitjançant la conciliació, la mediació o l’arbitratge.

77.2 La conciliació davant el Consell Superior de la Cooperació de Catalunya ha de ser requisit previ al procediment judicial. La solució conciliada del conflicte serà de compliment obligat de les parts. El procediment és el que preveu el Reglament de conciliació del Consell Superior de la Cooperació.

77.3 S’exceptuen de la present submissió totes les qüestions que no siguin de lliure disposició.