Article 15.- Procediment

15.1 Davant de qualsevol comportament d’un soci o sòcia que es pugui considerar sancionable, d’acord amb els presents Estatuts i el Reglament de Règim Intern aplicable, el Consell Rector ha d’instruir un expedient sancionador.

15.2 Quan així ho consideri oportú, d’acord amb la complexitat o rellevància dels fets i, en tot cas, quan s’incoï expedient per falta molt greu, el Consell Rector ha de designar un instructor o instructora, que pot ser un soci o sòcia o una persona aliena al Consell Rector, independent i que compleixi els requisits d’honorabilitat i qualificació adequats a la seva funció.

15.3 L’expedient s’inicia amb un plec de càrrecs que el Consell Rector ha de comunicar, per escrit, a l’afectat. El soci o sòcia inculpat pot presentar al·legacions i proposar proves en descàrrec, mitjançant escrit dirigit al Consell Rector, dins el termini de deu dies naturals a comptar des de la data de recepció del plec de càrrecs. Transcorregut aquest termini, s’entén practicat el tràmit d’audiència.

15.4 L’instructor o instructora, si ha estat nomenada o, si no, directament el Consell Rector, ha d’acordar allò que sigui procedent sobre l’admissió i pràctica de les proves proposades. A continuació, si ha estat nomenada, l’instructor o instructora ha de presentar al Consell Rector, per escrit, una proposta de sanció motivada, preceptiva i no vinculant, i ha d’acompanyar les al·legacions i el resultat de les proves practicades, dins del termini dels quinze dies naturals següents a l’expiració del termini fixat per presentar al·legacions.

15.5 La facultat sancionadora és competència indelegable del Consell Rector, que ha de resoldre i notificar l’acord a l’interessat, dins dels quinze dies naturals següents a la recepció de l’informe de l’instructor o instructora, si no l’ha nomenat, dins dels quinze dies naturals següents a l’expiració del termini fixat per presentar al·legacions.

15.6 Es pot recórrer contra les sancions davant l’Assemblea General, en el termini d’un mes a comptar des de la data de la notificació de la sanció.

15.7 El recurs davant l’Assemblea General s’ha d’incloure com a primer punt en l’ordre del dia de la primera reunió que se celebri i s’ha de resoldre, prèvia audiència de l’interessat, mitjançant votació secreta. El termini màxim perquè l’Assemblea General resolgui el recurs és de sis mesos a comptar des de la data de la seva interposició.

15.8 Les sancions són executives des de la data de la ratificació de l’acord del Consell Rector por part de l’Assemblea General o, en tot cas, en expirar el termini per presentar-hi recurs.

 

Article 16.- Faltes molt greus

16.1. Són faltes molt greus:

16.1.a) L’ús per part d’un soci o una sòcia dels capitals comuns o de la signatura social per a negocis per compte propi.

16.1.b) Incomplir les obligacions socials, amb perjudici de la cooperativa o d’alguna entitat o persona sòcia. En particular, es produeix aquesta infracció en el cas que la persona associada no faci el pagament del capital social en el termini dels trenta dies naturals següents des que hagi estat requerida.

16.1.c) Dur a terme actuacions nocives per a la cooperativa, amb manifest perjudici d’aquesta o d’alguna entitat o persona sòcia.

16.1.d) Violar secrets de la cooperativa amb perjudici d’aquesta.

16.1.e) Faltes d’assistència reiterades d’un membre del Consell Rector als actes socials als quals sigui convocat.

16.1.f) La usurpació de funcions i l’abús de confiança.

16.1.g) Les operacions de competència, el frau en les operacions i l’ocultació de dades rellevants.

16.1.h) L’abús maliciós o l’ús fraudulent dels serveis de la cooperativa.

16.1.i) La falsificació de documents, signatures, segells o anàlegs, rellevants per a la relació de la cooperativa amb llurs socis i sòcies o amb tercers.

16.1.j) La reiteració en la comissió faltes greus, per les quals el soci o la sòcia hagi estat sancionat en anys anteriors.

 

Article 17.- Faltes greus

17.1 Són faltes greus:

17.1.a) La no assistència injustificada a les Assemblees Generals degudament convocades.

17.1.b) La violació de secrets de la cooperativa, quan no es pugui considerar falta molt greu sobre la base de l’article 16.1.d)

17.1.c) L’incompliment de les obligacions econòmiques amb la cooperativa i, en particular, la morositat en el desemborsament de les aportacions.

17.1.d) L’incompliment dels preceptes estatutaris o dur a terme una activitat, o deixar de dur-la a terme, quan aquesta acció no sigui constitutiva de falta molt greu, per no haver-hi perjudici o malícia.

17.1.e) Els comportaments que, d’alguna manera, alterin el bon clima que ha de presidir la relació entre els socis i les sòcies i altres persones vinculades a la cooperativa.

17.1.f) La reiteració en la comissió de faltes lleus, per les quals el soci o la sòcia hagi estat sancionat en els tres anys anteriors.

17.1.g) En referència específica a les persones sòcies de treball, la no assistència o l’abandonament del lloc de treball sense justificació o, en general, la no realització de les tasques assumides, o les faltes de puntualitat  reiterades, quan aquestes infraccions no siguin constitutives de falta lleu.

 

Article 18.- Faltes lleus

18.1 Es consideren faltes lleus:

18.1.a) La primera falta d’assistència no justificada a les sessions de l’Assemblea General a les que el soci o la sòcia hagi estat convocat en la forma deguda.

18.1.b) El retard en el pagament de les obligacions econòmiques amb la cooperativa.

18.1.c) Totes les altres accions que s’oposin lleument a la lletra i l’esperit dels Estatuts.

18.1.d) Referit a les persones sòcies de treball, les faltes poc importants en l’acompliment de tasques, i les faltes d’assistència no reiterada i les faltes de puntualitat no reiterades.

 

Article 19.- Sancions

Les sancions que a continuació es relacionen s’apliquen, si escau, sense perjudici de les accions civils o penals que corresponguin.

19.1 Per faltes lleus:

Amonestació verbal o per escrit i / o multa de fins a 150,25 €. Per a les persones sòcies de treball, la sanció econòmica consisteix en un descompte de bestretes laborals de dos dies com a màxim.

19.2 Per faltes greus:

19.2.a) Suspensió del dret de vot en qualsevol Assemblea a la qual pertanyi, i/o del dret a ostentar càrrecs en els òrgans socials, i/o del dret a beneficiar-se dels serveis de la cooperativa, per als supòsits en què el soci o la sòcia no estigui al corrent de les seves obligacions econòmiques o no participi amb la quantitat mínima obligatòria fixada pels Estatuts.

19.2.b) Multa de fins a 1.202,02 €. Per a les persones sòcies de treball, la sanció econòmica consisteix en un descompte de bestretes laborals de vint dies com a màxim.

19.3 Per faltes molt greus: expulsió de la cooperativa.