Article 69.- Modificació, fusió, escissió i transformació de la cooperativa

69.1 Per modificar els Estatuts o aprovar la fusió, escissió o transformació, en una altra forma societària, de la cooperativa, cal el vot favorable de dues terceres parts dels vots socials assistents a l’Assemblea General extraordinària, especialment convocada a l’efecte.

69.2 En relació amb la modificació dels Estatuts, el Consell Rector ha de fer arribar a tots els socis i sòcies, juntament amb la convocatòria de l’assemblea, el redactat vigent i el nou redactat dels articles, la modificació se sotmet a la votació de l’assemblea.

69.3 El Consell Rector exposarà en una memòria, que ha de facilitar a tots els socis i sòcies juntament amb la convocatòria de l’assemblea, la necessitat econòmica i social de prendre els acords de fusió, escissió o transformació, les característiques de la mateixa i la situació resultant per a la cooperativa i els socis i sòcies, en relació amb els seus drets i obligacions davant la mateixa.

 

Article 70.- Dissolució i liquidació

70.1 Són causes de dissolució de la cooperativa:

     70.1.a) La consecució de l’objecte social, o la impossibilitat de realitzar-lo. S’entén que hi ha impossibilitat de realitzar l’objecte social de la cooperativa si es produeix la paralització o la inactivitat, durant dos anys consecutius, dels òrgans socials o la interrupció, sense causa justificada, de l’activitat cooperativa.

     70.1.b) La voluntat dels socis i sòcies, manifestada mitjançant un acord de l’Assemblea General adoptat pel vot favorable de dos terços dels assistents.

     70.1.c) La reducció del nombre de socis i sòcies per sota del mínim legalment necessari per constituir la cooperativa, si es manté durant més d’un any.

     70.1.d) La reducció de la xifra del capital social per sota del mínim establert legalment o estatutàriament, si es manté durant més de sis mesos.

     70.1.e) La fusió, l’escissió o la transformació de la cooperativa.

     70.1.f) El concurs o la fallida, segons correspongui, de la cooperativa, sempre que ho acordi l’Assemblea General, com a conseqüència de la resolució judicial que la declari.

     70.1.g) Qualsevol altra causa legal o estatutària.

70.2 La societat cooperativa dissolta conserva la personalitat jurídica mentre es fa la liquidació. Durant aquest període s’ha d’afegir a la denominació social l’expressió "en liquidació".

70.3 L’acord de la dissolució de la cooperativa, o la resolució judicial que així ho disposi, si s’escau, a més d’inscriure en el Registre de Cooperatives, s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un diari de gran difusió a Catalunya. L’acord publicat ha d’incloure el nomenament del liquidador o liquidadora o dels liquidadors de la societat.

 

Article 71.- Nomenament de les persones liquidadores

71.1 Amb l’adopció de l’acord de dissolució d’una cooperativa s’ha d’obrir el període de liquidació, i el Consell Rector, la intervenció de comptes i la gerència, si n’hi ha, cessen en les funcions respectives.

71.2 L’assemblea que acordi la dissolució ha de nomenar una o tres persones liquidadores, preferentment, entre els socis i les sòcies. En cas que es nomenin tres, l’assemblea ha de decidir si seran solidàries o mancomunades. Si cap soci o sòcia volgués acceptar el càrrec, s’han de nomenar entre persones físiques o jurídiques que no siguin sòcies.

71.3 En el cas que l’assemblea no nomeni persones liquidadores, d’acord amb el que estableix l’apartat 2 anterior del present article, els membres del Consell Rector adquireixen automàticament aquesta condició.

71.4 Si es produeix alguna de les causes de dissolució i l’Assemblea General no acorda la dissolució de la cooperativa, els membres del Consell Rector, qualsevol soci o sòcia o qualsevol altra persona, que tingui la consideració d’interessada, poden sol·licitar la dissolució judicial i el nomenament de les persones liquidadores, càrrec que pot recaure en persones que no siguin sòcies.

71.5 En el període de liquidació han de ser observades les disposicions legals i estatutàries aplicables al règim de les assemblees generals, en les quals les persones liquidadores nomenades han de donar compte de la liquidació i el balanç corresponents, perquè els aprovin, si escau. Els liquidadors, en l’exercici de les seves funcions, estan sotmesos al mateix règim de responsabilitat que la Llei estableix per als membres del Consell Rector.

 

Article 72.- Atribucions de les persones liquidadores

72.1 Són competències de les persones liquidadores:

     72.1.a) Subscriure, juntament amb el Consell Rector, l’inventari i el balanç de la cooperativa en el moment d’iniciar les seves funcions, referits al dia en què s’inicia la liquidació.

     72.1.b) Portar i custodiar els llibres i la correspondència de la societat i vetllar per la integritat del patrimoni d’aquesta.

     72.1.c) Dur a terme les operacions comercials pendents i totes les que siguin necessàries per a la liquidació de la cooperativa.

     72.1.d) Alienar els béns socials.

     72.1.e) Reclamar i percebre els crèdits i els dividends passius a l’inici de la liquidació.

     72.1.f) Concertar les transaccions i els compromisos que convinguin als interessos de la liquidació.

     72.1.g) Pagar als creditors i els deutes amb els socis i sòcies de serveis, de treball i col·laboradors, si n’hi ha, d’acord amb el que estableix la Llei.

     72.1.h) Representar la cooperativa per al compliment dels fins als quals es refereix aquest article.

72.2 En tot cas, les persones liquidadores han de respectar les competències indelegables de l’Assemblea General i, pel que fa a la seva gestió, estan sotmeses al control i la fiscalització de l’Assemblea.

 

Article 73.- Adjudicació de l’haver social

73.1. Per adjudicar l’haver social es respecta íntegrament el fons d’educació i promoció cooperatives i es procedeix segons l’ordre següent:

     73.1.a) Saldar els deutes socials.

     73.1.b) Reintegrar als socis i sòcies les seves aportacions al capital social, actualitzades quan s’escaigui.

     73.1.c) Aplicar el sobrant, si n’hi ha, al fons d’educació i promoció cooperatives, perquè sigui transferit a l’entitat federativa a la qual la cooperativa estigui associada. Si no ho està, l’Assemblea General ha de decidir a quines entitats federatives de cooperatives, d’entre les que hi ha a Catalunya, s’ha de destinar l’import d’aquest fons, sempre que sigui utilitzat amb les finalitats esmentades. Si l’Assemblea General no ho decideix, el fons es destinarà a la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

     73.1.d) Mentre no es reemborsin les aportacions previstes a l’article 52.3 dels Estatuts, els titulars que hagin causat baixa i sol·licitat el reemborsament han de participar en l’adjudicació de l’haver social un cop satisfet l’import del fons d’educació i promoció i abans del reintegrament de les restants aportacions als socis i sòcies.

 

Article 74.- Operacions finals

74.1 Un cop acabada la liquidació, les persones liquidadores faran el balanç final i el sotmetran a l’aprovació de l’Assemblea General.

74.2 Un cop aprovat el balanç final, les persones liquidadores han de facilitar l’adjudicació de l’haver social, i sol·licitar, en el termini de quinze dies, la cancel·lació dels assentaments referents a la societat liquidada, al Registre de Cooperatives, dipositant els llibres i els documents relatius al tràfic de la cooperativa.

74.3 La liquidació es farà en el termini màxim de tres anys, tret que alguna causa de força major justificada ho impedeixi. Transcorregut aquest termini sense que el balanç final s’hagi sotmès a l’aprovació de l’Assemblea General, qualsevol soci o sòcia pot sol·licitar al jutge o jutgessa de primera instància del domicili social de la cooperativa en liquidació, la separació del càrrec de les persones liquidadores de la cooperativa i presentar una proposta de nous nomenaments, que poden recaure en persones que no siguin sòcies.