Article 6.- Persones i entitats que poden ser sòcies

6.1 Poden ser sòcies de serveis de la cooperativa les persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica dins del marc de l’economia social i solidària, que comparteixin els principis d’actuació de COOP57 i que realitzin la seva activitat de conformitat amb aquests principis, relacionats amb l’article 2 dels Estatuts.

6.2 No poden ser sòcies les organitzacions amb finalitats polítiques o que no puguin ser considerades com a entitats de l’economia social.

6.3 COOP57 pot tenir persones sòcies de treball, en un número que no ha de ser superior, en el moment de la incorporació, a una tercera part del total de les persones sòcies de serveis de la cooperativa.

6.4 Les persones sòcies de treball compleixen amb la regulació específica del Capítol VI d’aquests Estatuts. En tot allò que no estigui previst, se’ls hi ha d’aplicar el que s’estableix per als socis i les sòcies de serveis.

6.5 Les persones o entitats que desitgin ésser admeses com a sòcies han de sol·licitar-ho al Consell Rector per escrit, i han d’acceptar expressament aquests Estatuts i els Reglaments Interns de la cooperativa.

6.6 El Consell Rector ha de resoldre la seva admissió o la denegació com a sòcia en el termini de tres mesos a comptar des de la data d’entrada de la sol·licitud. Tant l’admissió com la denegació han de ser comunicades per escrit a la persona o l’entitat interessada i n’ha d’informar a l’Assemblea General. Transcorregut el termini de tres mesos al·ludit sense haver notificat la resolució a la persona o l’entitat interessada, la sol·licitud s’entén estimada.

6.7 L’acord d’admissió d’un soci pot ser impugnat, en el termini de trenta dies, des del moment en què s’hagi informat de la incorporació del nou soci a l’Assemblea General. La impugnació només pot ser presentada pel 10% dels components d’una secció territorial, sense que en aquest cas calgui superar els 50 socis. Si formulen la impugnació socis de diverses seccions territorials han de presentar-la un mínim de 50 socis.

6.8 La impugnació prevista a l’apartat anterior s’ha de resoldre en la primera Assemblea General que tingui lloc abans de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la impugnació amb la prèvia audiència preceptiva de la persona o entitat  sòcia. En el cas que no s’hagi notificat en l’esmentat termini a la persona o entitat afectada la resolució sobre la impugnació per part de l’Assemblea General, aquesta s’entén desestimada.

6.9 Un cop aprovada l’admissió pel Consell Rector, aquesta no és efectiva fins que la persona o entitat sòcia admesa no faci efectiva íntegrament la seva aportació obligatòria al capital social.

 

Article 7.- Socis i sòcies col·laboradors

7.1 La cooperativa pot tenir socis i sòcies col·laboradors, que poden ser persones físiques o jurídiques, les quals, sense realitzar directament l’activitat cooperativitzada principal, aporten la seva activitat de suport per a la consecució de l’objecte social de la cooperativa, com ara participar en les comissions i grups de treball, en la formació interna i externa, en la promoció i l’extensió de l’entitat, en la difusió dels principis de la cooperativa, i en altres activitats anàlogues que facilitin el desenvolupament de COOP57.

7.2 El soci o la sòcia col·laborador no pot ser baixa voluntària de la cooperativa fins després de transcorregut, com a mínim, un any des de la seva admissió com a tal.

7.3 Per adquirir la condició de soci o sòcia col·laborador, cal sol·licitar-ho per escrit al Consell Rector, qui ha de resoldre sobre l’admissió del soci o sòcia col·laborador, dins un termini no superior a trenta dies hàbils, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud.

7.4 Els socis i les sòcies col·laboradors tenen dret a assistir a les reunions de l’Assemblea Territorial de Secció, amb veu i amb dret de vot, d’acord amb la ponderació de vot establerta en els Estatuts.

 

Article 8.- Baixa voluntària d’un soci o una sòcia

8.1 Qualsevol soci o sòcia pot donar-se de baixa voluntàriament de la cooperativa, mitjançant un preavís per escrit adreçat al Consell Rector, amb una antelació mínima d’un mes, tret del cas que el soci tingués un crèdit vigent amb la cooperativa. En aquest supòsit, la sol·licitud de baixa s’ha d’acompanyar amb un pla de pagament i s’exigeix un preavís de tres mesos. La inobservança del preavís implica que la baixa sigui considerada com a no justificada, tret que per acord de l’Assemblea General i, ateses les circumstàncies del cas, es consideri la baixa com a justificada.

8.2 La baixa té efecte des del moment en què es compleix el preavís, sense perjudici dels efectes econòmics.

 

Article 9.- Baixa voluntària justificada i no justificada

9.1 Es considera la baixa justificada:

9.1.a) En cas de disconformitat amb l’acord de l’Assemblea General, que decideixi la fusió, transformació o escissió de la cooperativa, s’ha de sol·licitar la baixa per escrit a la presidència del Consell Rector dins dels terminis establerts en la Llei de Cooperatives de Catalunya.

9.1.b) Si l’Assemblea General adopta acords que incrementen les aportacions obligatòries de la persona o entitat sòcia, d’acord amb el que preveu la Llei.

9.1.c) Quan l’entitat o persona sòcia sol·liciti la baixa dins dels terminis de preavís i permanència en la cooperativa regulats en els Estatuts, i sempre que la persona o entitat sòcia que sol·licita la baixa no estigui afectada per un expedient disciplinari en curs de resolució o, ja resolt, i en fase d’execució.

9.1.d) La baixa dels socis i sòcies disconformes amb l’acord de transformació de les aportacions amb dret a reemborsament en cas de baixa en aportacions en què el reemborsament pugui ser rebutjat incondicionalment pel Consell Rector, o la transformació inversa. Aquests socis i sòcies disconformes han de votar en contra, i han de fer constar expressament en l’acta la seva oposició. També es considera com a justificada la baixa de les persones i entitats sòcies que no hagin assistit, per causa justificada, a l’Assemblea General i demanin la baixa per escrit adreçat al Consell Rector, en el termini d’un mes després de l’acord de transformació esmentat.

9.2 La decisió del Consell Rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa voluntària d’una persona o entitat sòcia pot ser recorreguda, dins d’un mes des de la seva notificació, davant l’Assemblea General.

9.3 Tots els altres casos de baixa dels socis i sòcies que no figuren en l’apartat primer d’aquest article, es consideren com a baixa no justificada.

 

Article 10.- Baixa obligatòria

10.1 És causa de baixa obligatòria la pèrdua dels requisits establerts per la Llei o pels presents Estatuts per ser socis o sòcies de la cooperativa.

10.2 La baixa obligatòria ha de ser acordada pel Consell Rector, prèvia audiència de la persona o de l’entitat sòcia, d’ofici, a petició de qualsevol persona o entitat sòcia o a petició de la mateixa entitat que hagi perdut les condicions per continuar sent sòcia.

10.3 Els efectes econòmics de la baixa obligatòria són els mateixos que els de la baixa voluntària justificada, excepte quan la pèrdua d’aquells requisits obeeixi a un deliberat propòsit dels socis de defugir responsabilitats o beneficiar-se indegudament. En aquest cas, la conseqüència econòmica de la baixa obligatòria és, per al soci o sòcia, la que correspongui a l’expulsió, sense perjudici de les altres accions que se’n puguin derivar.

 

Article 11.- Conseqüències econòmiques de la baixa

11.1 En tots els casos de pèrdua de la condició de soci o sòcia, aquest o els seus drethavents estan facultats per exigir el reemborsament de l’aportació al capital social, sens perjudici del que disposa l’article 52.3 en relació amb les aportacions el reemborsament de les quals pugui ser rebutjat incondicionalment pel Consell Rector.

11.2 Sobre la base dels resultats de l’exercici econòmic en què es produeix la baixa del soci o sòcia i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, s’ha de procedir, en el termini d’un mes a comptar des de l’aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici esmentat, a fixar l’import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El Consell Rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l’aprovació dels comptes i, si escau, en el cas de les aportacions reemborsables, pot autoritzar que es faci un reemborsament a compte del definitiu.

11.3. En el cas de baixa justificada no hi ha cap més deducció.

11.4 En els casos de baixa no justificada de l’import de les aportacions obligatòries després de realitzar, si és necessari, les deduccions a les quals fa referència el punt 2 d’aquest article, s’hi han d’aplicar les deduccions següents valorades pel Consell Rector:

11.4.1) En el cas de baixa voluntària no justificada el Consell Rector, valorant les raons de la separació del soci, pot aplicar una deducció de fins al 20%.

11.4.2) En el cas de baixa per expulsió el Consell Rector, valorant les raons de la sanció, pot aplicar una deducció de fins al 30%.

11.5 El pagament dels avançaments vençuts s’ha de fer efectiu immediatament, tret de pacte en contra.

11.6 El pagament de les aportacions socials s’ha de fer en el termini establert de comú acord, o bé en el termini fixat pel Consell Rector. En aquest cas s’ha de fer efectiu abans dels cincs anys des del moment en què s’hagi produït la baixa.

11.7 En el cas d’aportacions socials que hagin estat rebutjades incondicionalment pel Consell Rector, s’han de fer efectives des del moment en què el Consell Rector acordi el seu reemborsament, per ordre d’antiguitat de les sol·licituds de reemborsament i, si no consta aquesta data, per ordre d’antiguitat de la data de la baixa.

 

Article 12.- Dret dels socis i les sòcies

12.1 Les persones i entitats sòcies tenen un vot social. En qualsevol assemblea o consell, el total dels vots de les sòcies i els socis de serveis ha de ser, com a mínim, del 67% dels vots socials. Les sòcies col·laboradores han de tenir, com a màxim, el 30% dels vots socials. Les persones sòcies de treball han de tenir, com a màxim, el 3% dels vots socials.

12.2 Les persones i entitats sòcies tenen els mateixos drets econòmics, proporcionals a la seva aportació social, en la forma regulada en els Estatuts.

12.3 Les persones i entitats sòcies poden participar en la realització de l’objecte social de la cooperativa, sense cap mena de discriminació, en virtut de les normes establertes estatutàriament.

12.4 Les persones i entitats sòcies poden elegir i ser elegides per als càrrecs dels òrgans de la cooperativa, en els termes previstos en la normativa sobre cooperatives.

12.5 Les persones i entitats sòcies poden participar, amb veu i vot, en l’adopció de tots els debats i acords de l’Assemblea Territorial de Secció a què pertanyin i en els d’altres òrgans dels quals formin part, d’acord amb els mòduls d’equivalència previstos en els Estatuts.

12.6 Les persones i entitats sòcies poden sol·licitar informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableixen els Estatuts.

12.7 Les persones i entitats sòcies poden percebre el reemborsament de la seva aportació actualitzada en el cas de baixa o de liquidació o de transformació de la cooperativa segons el que disposa l’article 11.1. Aquest dret no queda afectat per una suspensió temporal dels drets a causa d’un expedient sancionador; sens perjudici del que disposa l’article 52.3 en relació amb les aportacions el reemborsament de les quals pugui ser rebutjat incondicionalment pel Consell Rector.

12.8 Les persones i entitats sòcies tenen dret a totes aquelles altres qüestions que resultin de les normes legals i estatutàries, així com els acords adoptats vàlidament pels òrgans de la cooperativa.

 

Article 13.- Dret d’informació: gestió i límits

13.1 L’exercici dels drets dels socis i les sòcies i l’acompliment de les seves obligacions s’ha de fonamentar en el millor coneixement possible del funcionament i la gestió de la cooperativa. A aquests efectes la cooperativa ha d’establir mitjans d’informació assequibles i clars per a tots els socis i les sòcies.

13.2 Per tal d’exercir i garantit l’efectiu dret d’informació, els socis i les sòcies disposen dels mitjans que estableix la Llei de Cooperatives de Catalunya.

13.3 El Consell Rector ha de lliurar una còpia dels Estatuts, i si n’hi ha, una còpia dels Reglaments de Règim Intern, a cada soci i sòcia en admetre’ls i, igualment, ha de notificar a cada soci i sòcia les modificacions que es produeixin i els acords dels òrgans de govern que els afectin.

13.4 Les persones i entitats sòcies poden examinar lliurement els llibres de la cooperativa i sol·licitar certificacions, tant dels acords que es reflecteixen en les actes de les assemblees, com de les inscripcions dels llibres corresponents.

13.5 Les persones i entitats sòcies tenen dret a rebre qualsevol informació o aclariment sobre el funcionament de la cooperativa sobre els seus drets econòmics i socials que sol·licitin per escrit al Consell Rector, que ha de respondre en el termini de quinze dies, des de la presentació de l’escrit. Si la persona sòcia estima que la resposta que se li ha donat no és correcta, pot reiterar per escrit la sol·licitud que, en aquest cas, ha de ser contestada públicament pel Consell Rector en la primera Assemblea General que se celebri.

13.6 El 3% dels socis i les sòcies, o un mínim de 100, si la cooperativa arriba a tenir-me més de 1.000, poden sol·licitar per escrit al Consell Rector la informació que considerin necessària sobre el funcionament de la cooperativa i aquest ha de respondre per escrit en el termini d’un mes. Si els socis i les sòcies peticionaris consideren que la resposta és insuficient, poden reiterar per escrit la sol·licitud que, en aquest cas ha de ser contestada públicament pel Consell Rector en la primera Assemblea General que se celebri.

13.7 Des del dia de la convocatòria de l’Assemblea General Ordinària en la qual s’hagi de deliberar i adoptar acords sobre els comptes de l’exercici econòmic, les persones i entitats sòcies han de poder examinar, en el domicili social, els documents que integren els comptes anuals i l’auditoria de comptes. Així mateix, tenen dret a rebre còpia dels documents i a rebre ampliada tota la informació que considerin necessària i que estigui relacionada amb els punts de l’ordre del dia, sempre que se sol·liciti per escrit i, com a mínim, cinc dies abans de la celebració de l’Assemblea General.

13.8 El dret de les persones i entitats sòcies regulat en l’apartat 7 d’aquest article és igualment d’aplicació en el cas de les assemblees extraordinàries en les quals s’hagi de deliberar i adoptar acords sobre qualsevol assumpte de naturalesa econòmica, en relació amb la documentació bàsica que reculli la qüestió econòmica.

13.9 Els socis i les sòcies poden demanar per escrit al Consell Rector, fins cinc dies abans de l’assemblea, els aclariments que consideren escaients sobre qualsevol punt de la documentació esmentada; en aquest cas, el Consell Rector ha de donar l’explicació corresponent durant la celebració de l’assemblea.

13.10 El Consell Rector no pot negar-se a facilitar les informacions sol·licitades per les persones i entitats sòcies, excepte en el cas que, motivadament, al·legui perjudici per als interessos socials o si la petició constitueix una obstrucció reiterada o un abús manifest per part de les sol·licitants. No obstant això, aquestes excepcions no procedeixen i, per tant, el Consell Rector ha de facilitar la informació si aquesta s’ha de proporcionar en assemblea, sol·licitada per més de la meitat de vots presents i representats, i, en la resta de supòsits, si així ho acorda el comitè de recursos o, si no, l’Assemblea General com a conseqüència del recurs interposat per les persones i entitats sòcies sol·licitants de la informació.

13.11 Enfront de l’acord denegatori de la informació, el soci o la sòcia disconforme pot recórrer davant la jurisdicció competent o bé, potestativament, davant l’Assemblea General, la qual ha de resoldre sobre aquest punt en la primera reunió que celebri. La decisió de l’Assemblea General pot ser impugnada legalment en la forma establerta en els Estatuts i la normativa legal.

 

Article 14.- Obligacions dels socis i les sòcies

14.1 Els socis i les sòcies estan obligats a:

14.1.a) Fer les aportacions compromeses.

14.1.b) Col·laborar plenament en l’assoliment dels objectius de la cooperativa.

14.1.c) Participar en les activitats i serveis cooperatius en els termes establerts en els Estatuts i en el Reglament Intern i/o en els derivats dels acords vàlids dels diferents òrgans de la cooperativa.

14.1.d) Mantenir en secret els assumptes i les dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials.

14.1.e) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d’altres òrgans on es convoquin.

14.1.f) Acceptar els càrrecs socials, tret que hi hagi causa justificada, apreciada per l’Assemblea General, per no fer-ho.

14.1.g) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.

14.1.h) Facilitar la prestació adequada dels serveis cooperatius mitjançant un actitud permanent de transparència i bona fe.

14.1.i) Participar en les activitats de formació i intercooperació.

14.1.j) Fer el desemborsament del capital social i, en cas que existeixin, de les quotes aprovades per l’assemblea.

14.1.k) I, en general, complir amb tots els deures que resultin de la Llei, els Estatuts i el Reglament de Règim Intern.

14.2 Sense perjudici d’altres tipus de responsabilitats que els siguin imputables, els socis i les sòcies responen davant la cooperativa amb el seu patrimoni, present o futur, en cas d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions socials.