Article 52.- Capital Social

52.1 Es fixa un capital social mínim de 27.045.- €, íntegrament subscrit i desemborsat.

52.2 El capital social ha d’estar constituït per les aportacions obligatòries i voluntàries dels socis i les sòcies de serveis, dels socis i sòcies col·laboradors i, si escau, de les persones sòcies de treball.

52.3 Les aportacions obligatòries dels socis i les sòcies de serveis, dels socis i sòcies col·laboradors i de les persones sòcies de treball es consideren com aportacions el reemborsament de les quals podrà ser rebutjat incondicionalment pel Consell Rector.

52.4 Les aportacions voluntàries dels socis i sòcies de serveis, dels socis i sòcies col·laboradors i de les persones sòcies de treball es consideren com a aportacions amb dret a reemborsament en cas de baixa.

52.5 Les aportacions al capital dels socis i sòcies s’han d’acreditar mitjançant títols nominatius. Les dels socis i sòcies col·laboradors i, si escau, les de les persones sòcies de treball, s’acreditaran mitjançant títols nominatius especials. Tots els títols tindran un valor nominal equivalent al valor de l’aportació mínima obligatòria al capital social. Els títols corresponents a les aportacions voluntàries al capital social tindran el valor que els dóna l’acord social de la seva admissió.

52.6 Les aportacions al capital social, de les persones sòcies de serveis, dels socis i sòcies col·laboradors i de les persones sòcies de treball es comptabilitzaran separadament.

52.7 Les aportacions ho seran en la moneda en curs legal, però ho poden ser també en béns o drets amb la forma i requisits regulats per la Llei.

 

Article 53.- Aportacions obligatòries

53.1 L’aportació obligatòria al capital social per adquirir la condició de soci o sòcia de serveis es fixa en nou-cents un euros, amb 52 cèntims d’euro (901,52 €). En el moment de formalitzar la subscripció, els socis i sòcies de serveis han de desemborsar almenys un 25% de la seva aportació obligatòria i la resta en el termini màxim d’un any.

53.2 L’aportació obligatòria al capital social dels socis i sòcies col·laboradors es fixa en tres-cents euros (300 €), que ha de ser desemborsada en la seva totalitat en el moment de la subscripció.

53.3 L’aportació obligatòria al capital social de les persones sòcies de treball s’estableix en nou-cents un euro, amb 52 cèntims d’euro (901,52 €). En el moment de formalitzar la subscripció, els socis i sòcies de treball han de desemborsar almenys un 25% de la seva aportació obligatòria i la resta en el termini màxim de quatre anys.

53.4. L’Assemblea General, per majoria de les dues terceres parts de vots socials dels assistents, pot acordar l’exigència de noves aportacions obligatòries i fixar la seva quantia, termini i condicions. Els socis que anteriorment hagin fet aportacions voluntàries poden aplicar-les a atendre les noves aportacions obligatòries exigides

53.5 Els socis i sòcies que no efectuïn la seva respectiva aportació en el termini establert incorren automàticament en mora i no tenen dret a percebre el corresponent retorn. No obstant això, els socis disconformes amb l’acord d’exigència de noves aportacions obligatòries, que hagin votat en contra i hagin fet constar expressament en acta la seva oposició, així com els socis que, per causa justificada, no han assistit a l’assemblea general, tenen dret a obtenir, si ho sol·liciten en el termini d’un mes des de l’acord a què es refereix l’apartat 3, la baixa per aquesta causa, que és qualificada de baixa voluntària justificada. En aquest cas no se’ls exigeix efectuar les noves aportacions aprovades.

53.6 Les aportacions obligatòries no produeixen interessos. Podran ser regularitzades anualment d’acord amb el que preveu la normativa cooperativa i els Estatuts.

53.7 L’Assemblea general estableix anualment la quantia de les aportacions obligatòries dels nous socis tenint en compte els límits següents:

53.7.a) La quantia de les aportacions no pot excedir la de les aportacions obligatòries inicials i successives dels socis de més antiguitat, actualitzades segons l’índex de preus al consum i, si escau, incrementades de resultes de regularitzacions de balanços.

53.7.b) La quantia de les aportacions no pot ser inferior a l’import mínim escripturat per a les aportacions obligatòries al capital social.

 

Article 54.- Aportacions voluntàries

54.1 L’Assemblea General, per majoria simple, pot aprovar la subscripció d’aportacions de capital, en forma voluntària, per part dels socis i les sòcies, sempre que es faci la subscripció en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de l’acord, i el seu desemborsament en el moment de la subscripció.

54.2 Les aportacions voluntàries al capital social poden produir interessos, amb els límits legals, sempre que ho estableixi l’acord d’emissió, sense que en cap cas, l’interès meritat per les aportacions voluntàries pugui superar l’interès legal dels diners aplicable en cada moment.

 

Article 55.- Transmissió de les aportacions

55.1 Les aportacions només es poden transmetre:

55.1.a) Per actes entre vius, entre socis i sòcies, previ oferiment de transmissió publicat al tauler d’anuncis del domicili social amb una antelació mínima de 15 dies i donant avís al Consell Rector en el termini màxim de 20 dies des de la data de la transmissió. El soci o sòcia transmissor ha de conservar, com a mínim, l’aportació obligatòria al capital social.

55.1.b) Per successió per causa de mort, segons que preveu la Llei.

 

Article 56.- Prestacions i finançament que no formen part del capital social

56.1 Per a les persones sòcies de treball l’assemblea general pot establir quotes d’ingrés i quotes periòdiques, així com decidir la seva quantia. Aquestes quotes en cap cas han d’integrar el capital social i no són reintegrables. A partir de l’aprovació per l’Assemblea de l’establiment de les quotes d’ingrés, la seva quantia no pot ser superior a les aportades pels socis antics, llevat d’acord exprés de l’Assemblea General acordant el seu augment  causat per un increment substancial del valor de la cooperativa apreciat per l’Assemblea General i previ informe de l’auditoria de comptes dels exercicis anteriors al debat i resolució sobre l’increment de les quotes d’ingrés No obstant això, en qualsevol cas les quotes d’ingrés seran actualitzades en funció de l’evolució de l’índex de preus de consum i en cas de regularització de balanços.

56.2 Els pagaments per a l’obtenció dels serveis cooperativitzats i, en general, les contraprestacions derivades dels esmentats serveis, no integren el capital social i estan subjectes a les condicions fixades o contractades amb la societat cooperativa.

56.3 L’Assemblea General pot acordar l’admissió de finançament voluntari dels socis i les sòcies, sigui quina sigui la seva modalitat jurídica i en el termini i condicions que s’estableixin en el mateix acord. Aquest finançament no integra el capital social.

56.4 La cooperativa, previ acord de l’Assemblea General, pot emetre obligacions, amb els requisits establerts per la Llei.

 

Article 57.- Altres formes de finançament extern

L’Assemblea General pot acordar l’emissió de títols participatius de conformitat amb allò establert en la legislació vigent i amb les condicions que estableixi l’acord d’emissió.

 

Article 58.- La Secció de Crèdit

58.1 L’Assemblea General pot constituir una Secció de Crèdit de la cooperativa, amb els límits, requisits i formalitats legals.

58.2 Les normes de funcionament de la secció de crèdit han de ser establertes per l’Assemblea General, mitjançant l’aprovació d’un reglament específic.

 

Article 59.- Exercici econòmic i comptabilitat

59.1 L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural.

59.2 Per a cada exercici es confecciona l’inventari, el balanç, el compte de resultats i la memòria.

59.3 El balanç i el compte de resultats han de reflectir amb claredat i exactitud la situació patrimonial de la cooperativa i els excessos de percepció que hi hagi hagut durant l’exercici o la pèrdua soferta.

59.4 Les partides del balanç es valoren d’acord amb criteris objectius que garanteixen els interessos de tercers i seguint els principis que exigeixen una gestió econòmica de la cooperativa ordenada i prudent. S’ha de mantenir una continuïtat en els criteris de valoració, que no es poden canviar sense causa raonada.

59.5 Els comptes anuals auditats, juntament amb l’informe de la intervenció de comptes, es dipositaran al Registre de Cooperatives, dins els dos mesos següents a la data en què hagin estat aprovats per l’Assemblea General, d’acord amb la normativa vigent.

 

Article 60.- Determinació dels resultats de l’exercici econòmic

60.1 El balanç de les cooperatives pot ser regularitzat en els mateixos termes i amb els mateixos beneficis que s’estableixin per a les societats mercantils.

60.2 La determinació dels resultats de l’exercici econòmic s’ha de fer d’acord amb la normativa general comptable, tenint en compte que es consideren deduccions específiques per fixar l’excedent net de l’exercici econòmic, les següents:

60.2.a) L’import dels béns lliurats pels socis i sòcies per a la gestió i el funcionament de la cooperativa.

60.2.b) L’import de les bestretes laborals de les persones sòcies de treball.

60.2.c) Els interessos que es deuen als socis i sòcies per les seves aportacions al capital social voluntari.

60.3 Per determinar els resultats extracooperatius, s’han d’imputar als ingressos derivats d’aquestes operacions, a més de les despeses específiques necessàries per obtenir-los, la part que, segons criteris d’imputació fonamentats, correspon a les despeses generals de la cooperativa.

 

Article 61.- Aplicació dels excedents

61.1 Els excedents comptabilitzats del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d’exercicis anteriors, i abans de la consideració de l’impost de societats, s’han d’aplicar de la següent forma:

61.1.a) El 30% al fons de reserva obligatori i el 10% al fons d’educació i promoció cooperatives.

61.1.b) El 50% dels excedents procedents de la regularització de balanços, al fons de reserva obligatori.

61.1.c) El 100% dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l’alienació dels elements de l’immobilitzat material o de l’immobilitzat intangible, d’acord amb la normativa vigent, al fons de reserva obligatori, amb la limitació del resultat cooperatiu procedent de les plusvàlues de l’exercici.

61.2 Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d’exercicis anteriors i abans de la consideració de l’impost sobre societats, s’ha de destinar almenys un 50% al fons de reserva obligatori.

61.3 En cas d’optar per comptabilitzar conjuntament els resultats de la cooperativa, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d’exercicis anteriors, i abans de la consideració de l’impost de societats, s’ha de destinar sempre el percentatge previst per als fons obligatoris en els percentatges que preveuen els Estatuts.

61.4 Un cop efectuades les dotacions a què es refereixen els apartats anteriors, la quantitat restant, un cop satisfets els impostos exigibles, es destinarà a una reserva estatutària no repartible dedicada a les activitats pròpies de la cooperativa.

 

Article 62.- Imputació de les pèrdues

62.1 Les pèrdues s’imputen en primer lloc al fons de reserva no repartible procedents dels excedents de lliure disposició.

62.2 En segon lloc fins al 50% de les pèrdues s’imputen al fons de reserva obligatori.

62.3 En tercer lloc s’imputen a un compte especial, en cas que hagi estat creat a l’efecte, amb càrrec a futurs resultats positius, dins el termini màxim que permeti la Llei.

62.4 En quart lloc s’imputen als fons de reserva voluntaris.

62.5 La quantia no compensada amb els fons i comptes esmentats anteriorment s’imputa als socis de serveis en proporció a les operacions, serveis o activitats realitzats per cadascun d’aquests amb la cooperativa. Si aquests serveis o operacions fossin inferiors als que, com a mínim, està obligat a efectuar cada soci, de conformitat amb l’article 53.1, la imputació de les pèrdues ha de ser proporcional a l’activitat cooperativitzada mínima obligatòria.

62.6 Les pèrdues imputades a cada soci s’han de satisfer directament, en l’exercici econòmic posterior a l’exercici en què s’hagin produït, mitjançant deduccions en les aportacions al capital social.

62.7 Les pèrdues que, transcorregut el termini a què es refereix l’apartat anterior, quedin sense compensar han de satisfer-se directament per la persona o entitat sòcia fins al límit a les aportacions al capital social subscrites, tant si han estat desemborsades com si no ho han estat, en el termini d’un mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no s’insta al concurs de la cooperativa o s’acorda l’increment d’aportacions socials, i sense perjudici de les responsabilitats previstes legalment.

 

Article 63.- Fons de reserva obligatori

63.1 El fons de reserva obligatori no és repartible entre els socis i sòcies, i té la finalitat de consolidar econòmicament la cooperativa.

63.2 El fons de reserva obligatori és constituït pels conceptes i percentatges que preveu l’article 61 dels Estatuts.

 

Article 64.- Fons d’educació i promoció cooperatives

64.1 El fons d’educació i promoció cooperativa es destina a:

64.1.a) La formació dels socis i les sòcies de treball i de les persones treballadores en els principis i les tècniques cooperatius, empresarials, econòmics i professionals.

64.1.b) La promoció de les relacions intercooperatives i la difusió del cooperativisme.

64.1.c) L’atenció a objectius d’incidència social i de lluita contra l’exclusió social.

64.1.d) El pagament de les quotes de la federació a la qual pertany, en aquest cas, la cooperativa.

64.2 La dotació del fons d’educació i promoció cooperatives, previ acord de l’Assemblea General al respecte, pot ser aportada sota qualsevol títol, totalment o parcialment, a una federació de cooperatives, a cooperatives de segon grau i a entitats públiques o privades que tinguin per objecte la realització de fins propis d’aquesta reserva.

64.3 El fons d’educació i promoció cooperatives, que no és repartible entre els socis i és inembargable, es constitueix amb:

64.3.a) Els percentatges sobre els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius.

64.3.b) Les sancions de caràcter econòmic que per via disciplinària la cooperativa imposi als socis i les sòcies.

64.3.c) Les subvencions, les donacions i tota mena d’ajut rebut dels socis i les sòcies o de terceres persones per al compliment dels fins propis d’aquest fons.

64.4 L’Assemblea General ha d’establir les línies bàsiques d’aplicació del fons d’educació i promoció cooperatives, les dotacions han de figurar en el passiu del balanç separadament d’altres partides.