Producte per l'adquisició o posada en funcionament de locals socials propis d'entitats sòcies de serveis de Coop57

Es tracta de facilitar l'accés de les entitats a un local que permeti desenvolupar la seva tasca. Només es fianciaria per locals directament vinculats amb l'activitat principal de l'entitat.

 

Es defineixen dues tipologies de finançament:

Adquisició: Producte per l’adquisició o posada en funcionament de locals socials propis d’entitats sòcies de serveis de Coop57.

Import màxim: 1.000.000 euros.

Inversió: Producte per realitzar inversions en locals de propietat, cessió o lloguer d’entitats sòcies de serveis de Coop57.

Import i terminis per a operació:

  • Import màxim: 600.000 euros.
  • Termini màxim: 15 anys.
  • Possibilitat de carència (12 mesos màxim).
  • Possibilitat de reemborsament anticipat.

Condicions i garanties:

  • Finançament fins al 80% del total. Finançament amb fons propis mínim d'un 20% del cost total del projecte.
  • Aportació al Fons de Garantia de préstecs.
  • Garanties de l'operació a convenir amb la Comissió Tècnica en l'anàlisi ddel préstec.

Cost Financer i Comissions:

  • Entre el 3,65% i 4,65% anual (adquisició) i 4,25% (inversió) a determinar en funció de les garanties que es puguin establir.
  • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
  • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.