Per enfortir la solidesa financera de les entitats sòcies

Producte per finançar el desemborsament de les aportacions al capital social dels socis i sòcies de cooperatives i societats laborals, amb l'objectiu d'augmentar els seus fons propis.

Import i terminis per a operació:

 • Import mínim: 2.000 euros.
 • Import màxim: 10.000 euros
 • Termini devolució: màxim 5 anys.
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.
 • Sense possibilitat de carència.

Cost financer i Comissions:

 • 3,80% anual.
 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.

Altres consideracions:

 • El préstec es concedeix a la persona sòcia que és qui capitalitza la seva entitat.
 • Coop57 no finançarà el desemborsament inicial de l'aportació obligatòria , exigit per llei per constituir la cooperativa
 • Les aportacions finançades no són exigibles per la persona sòcia subscriptora, durant la vigència del préstec.
 • La persona / entitat sòcia i la cooperativa són solidàriament responsables de l'import del préstec i de la seva devolució a Coop57.