Davant el retard en el pagament de subvencions ja aprovades per part de l'administració pública o factures pendents de cobrament

Són crèdits per avançar l'import de subvencions o convenis d'entitats sòcies de Coop57 i organismes públics, així com factures pendents de cobrament per prestació de serveis a administracions públiques. Sempre es fa sobre la base de subvencions o convenis ja concedits o factures ja emeses on el pagament encara no s'ha efectuat.

Import i terminis per a operació:

 • Import màxim: 500.000 euros
 • Finançament entre el 80% i 90% de les subvencions, convenis o factures (depenent del cas).
 • Devolució de l'import en el moment del cobrament de la subvenció (màxim 12 mesos).
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.

Cost financer i Comissions:

 • 5,25% anual. 3,95% amb cessió de crèdit
 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.

Condicions i garanties:

 • Pagament dels interessos al venciment o per quotes mensuals.
 • Avals mancomunats. Quantitat a determinar en el procés d''avaluació de la sol·licitud.
 • Pagaré de garantia per a la totalitat de l'import que se sol·licita.
 • Aportació al  Fons de Garantia de Préstecs (0,5% sobre el límit anual).

 

Cessió de crèdit de l'administració pública:

Es tracta de cedir els drets de cobrament de la subvenció a favor de Coop57. Aquesta cessió exerceix de garantia. D'aquesta manera, al moment en què l'administració efectua el pagament pendent, s'ingressa directament a Coop57. Una vegada Coop57 rep el pagament per part de l'administració, descompta la quantitat anticipada, els interessos generats i ingressa a l'entitat sol·licitant la resta de la quantitat de la subvenció.

Condicions i garanties:

 • Cost financer: 3,95%.
 • Pagaré de "garantia" per a la totalitat de l'import que se sol·licita.
 • Coop57 paga la diferència entre el cobrat i l'avançat en un termini màxim de 5 dies.

Documentació especifica:

 • Tramitació de la cessió de crèdit i presa de raó per part de l'administració.
 • Cessió de crèdit signada per l'administració pública.