Eina tradicional de finançament. Préstecs d'inversió d'immobilitzat.

Són crèdits per finançar projectes i/o inversions en immobilitzat a mig i llarg termini. Es tracta de préstecs que l'entitat receptora necessita per portar a terme qualsevol tipus d'inversió o millora en la seva entitat.

Import i terminis per a operació:

  • Import màxim de 500.000 euros. Pot ampliar-se en els casos en que la quantitat que superi els 500.000 euros estigui avalada per una tercera entitat.
  • Termini: mínim 1 any, màxim 10 anys.
  • Possibilitat de carència (12 mesos màxim).
  • Possibilitat de reemborsament anticipat.

Condicions i garanties:

Cost financer i Comissions:

  • 5,25% anual - Possibilitat de reducció del cost financer, depenent de les garanties que es puguin establir.
  • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
  • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.