Si. Coop57 é unha cooperativa e como tal opera, exclusivamente, coas súas persoas socias. A figura do cliente, nun sentido estrito, non existe en Coop57 e así, todo o mundo que se relaciona coa cooperativa faio desde a posición de socio ou socia. Por tanto, para poder aforrar en Coop57 débese que ser socia colaboradora de Coop57.

Pero este feito, lonxe de consideralo unha limitación considérase unha riqueza e unha oportunidade para crear ferramentas comunitarias que permitan profundizar en modelos solidarios de democracia económica e propiedade colectiva.

Ser socio ou socia de Coop57 significa pertencer nunha rede de persoas e entidades que traballa, colectivamente, para fomentar outros modelos económicos e sociais. Significa exercer a soberanía económica e poñer en práctica modelos financeiros que teñan en conta as persoas, a contorna e o territorio no canto da  maximización de beneficios.

Galego

Tipo de pregunta:

Número: 
11