O Consello Reitor é o órgano social de representación e goberno da cooperativa.

  • Os seus membros son escollidos pola Asemblea Xeral entre as entidades socias e as persoas socias colaboradoras.
  • É o órgano encargado da aplicación do plano de traballo aprobado na Asemblea.
  • Aproba a incorporación de novos socios e socias de Coop57.
  • Reúnese mensualmente.