Poden ser socias de servizos de Coop57 as cooperativas, asociacións, fundacións, empresas de inserción e outras entidades da economía social e solidaria que realicen unha actividade económica de forma autónoma e que, na base da súa actividade, xeren impactos positivos e/ou acheguen valor engadido ao conxunto da sociedade.

Non poden ser entidades socias de servizos persoas individuais nin formas xurídicas simplemente mercantís, tales como unha S.L. ou unha S.A.

A forma xurídica en Coop57 é un aspecto importante. Desexamos fomentar modelos económicos que representen modelos colectivos e cooperativos onde a estrutura organizativa sexa horizontal e democrática e onde o reparto da riqueza xerada a través da actividade da entidade sexa repartida da maneira máis equitativa posíbel.

Formas xurídicas aceptadas:

  • Asociación
  • Autónomo/a (condicións excepcionais)
  • Cooperativas de todo tipo
  • Empresa de Inserción
  • Fundación
  • Sociedade Agraria de Transformación
  • Sociedade Anónima Laboral
  • Sociedade Limitada Laboral
  • Montes Veciñais en Mancomún