A Lei de cooperativas admite a figura do socio ou da socia colaborador. As entidades socias colaboradoras vincúlanse a COOP57 porque cren no seu proxecto e queren participar cos seus aforros no desenvolvemento dun instrumento de financiamento alternativo, ético e solidario.

As motivacións que levan os socios e ás socias colaboradores a participaren en COOP57 son varias, mais entre elas poderíamos destacar:

  • Xestionaren os seus aforros de forma coherente cos seus propios principios éticos e valores persoais.
  • Participaren e colaborar cun proxecto cooperativo e democrático que ofrece a posibilidade de se responsabilizar do uso dos propios aforros, é dicir, a autoxestión financeira.
  • Trátase de recuperar o control sobre o destino dos nosos aforros. Os socios e as socias colaboradores poden decidir onde van parar os seus aforros.
  • Obteren un rendemento financeiro vinculado a un alto rendemento social.