As socias de servizos de Coop57 son aquelas entidades que poden recibir os servizos financeiros que ofrece a cooperativa. Para ser entidade socia de servizos de Coop57 débese de realizar un proceso de alta. Para iniciar o proceso de alta como entidade socia de servizos pode mandar este formulario enchendo os seguintes campos:

Se non está situada en ningún territorio especificado a continuación, escoller a opción "Coop57 Xeral"
Motivacións polas que desexa ser socia de Coop57
En caso de telas, describa aquí as súas necesidades de financiamento.

Información sobre protección de datos segundo o Regulamento UE 679/2016:

  • Responsábel: COOP57, S.C.C.L C/PREMIÀ, 15 BAIXOS 08014 BARCELONA Tlf 93 268 29 49 coop57@coop57.coop.
  • Finalidade: adquirir a condición de persoa socia colaboradora e xestionar a súa relación coa Cooperativa; envío de información sobre as actividades e servizos de Coop57, agás que manifeste o contrario indicándoo no contrato de alta como socia da cooperativa.
  • Prazo conservación: conservaremos os seus datos no entanto sexa socia da entidade e unha vez finalizada a relación, durante 5 anos.
  • Lexitimación: consentimento; execución dun contrato.
  • Destinatarias dos datos: autoridades competentes cando así o exixa a normativa aplicábel.
  • Dereitos: Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade, limitación ou oposición ao tratamento, dirixíndose ao enderezo da persoa responsábel. Ten dereito a retirar o consentimento prestado, no seu caso, en calquera momento. Ten dereito a reclamar perante unha Autoridade de Control de protección de datos.

 

No caso de presentar unha solicitude de empréstito, COOP57, S.C.C.L asume as obrigas que a lexislación atribúe á persoa RESPONSABEL DE TRATAMENTO, no acceso que teña a datos persoais dentro da documentación que no seu caso achegue. A persoa RESPONSABEL DO TRATAMENTO tratará os datos en conformidadE coas instruccións da persoa RESPONSABEL DO FICHEIRO (a SOCIA) e apenas para as finalidades e os usos, en exclusiva, necesarios polos que foron requiridos os seus servizos, non poidendo empregar os mesmos para unha finalidade diferente. A persoa RESPONSABEL DO TRATAMENTO comprómétese a velar en todo momento sobre a seguranza e integridade dos datos obxecto de tratamento, adoptando as medidas técnicas e organizativas necesarias que garantan a seguranza e integridade dos datos de carácter persoal mencionados e que eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos, proveñan da acción humana, do medio físico ou natural. Neste sentido, a persoa RESPONSABEL DO TRATAMENTO comprométese a informar á persoa RESPONSABEL DO FICHEIRO de calquera tipo de suceso o incidencia que poida repercutir na integridade, seguranza ou confidencialidade dos datos persoais tratados. A persoa RESPONSABEL DO TRATAMENTO, devolverá ao remate da prestación de servizos, cantos soportes conteñan datos de carácter persoal derivados desta prestación, procedendo ao borrado de aqueles que se atopen no seu poder por calquera medio, manual ou automatizado, de forma que se garanta de forma plena a devolución dos datos á persoa RESPONSABEL DO FICHEIRO. A persoa RESPONSABEL DO TRATAMENTO obrígase ao segredo profesional a respecto dos datos de carácter persoal obxecto do tratamento, tendo que gardar segredo durante o tratamento e con posteirioridade ao remate do mesmo. Neste sentido, comprométese a incluir nos contratos que teña coas súas persoas traballadoras presentes e futuras, unha claúsula de confidencialidade pola que se obriguen a non revelar a información que coñezan por razón do seu posto de traballo, tanto durante a vixencia do contrato laboral, como unha vez rematada a relación laboral.