En Coop57 actuamos nun triplo eixo que se entretece e se eslúe entre si:

  • cooperativismo
  • economía social e solidaria
  • finanzas éticas

Isto lévanos a financiar proxectos económicos que promovan a ocupación, fomenten o cooperativismo, o asociacionismo e a solidariedade en xeral e potencien a sustentabilidade sobre a base de principios éticos e solidarios. Trátase de proxectos que entendemos que comportan un valor engadido para o conxunto da sociedade.

Nas finanzas éticas en xeral para definir o ámbito de actuación dunha entidade financeira utilízanse unha serie de criterios negativos e de criterios positivos.

  • Os criterios negativos son aqueles que exclúen as entidades do ámbito de actuación das finanzas éticas. Son exemplos claros a implicación na industria de armamento, na violación de dereitos humanos ou na degradación do medio.
  • Os criterios positivos son aqueles que inclúen as entidades no noso ámbito de actuación e son o tipo de proxectos que se quere fomentar. Isto lévanos maioritariamente a financiar proxectos que promovan a creación de postos de traballo, especialmente nun formato cooperativo; iniciativas de inserción sociolaboral para colectivos vulnerábeis a través de empresas de inserción; proxectos de atención e coidados ás persoas; proxectos de enerxías renovábeis e de xestión responsábel e conservación do territorio; proxectos culturais e educativos; e proxectos de potenciación da participación cidadá e da democracia económica que fomenten o asociacionismo de base.