• É o órgano soberano da sección. Designa o Consello de Sección.
  • Controla a xestión anual e aproba as contas da sección.
  • Decide as liñas estratéxicas da sección e aproba o plano de traballo e o orzamento anual.
  • Cada socio ou socia da cooperativa está adscrita a unha sección territorial.
  • É o órgano de participación directa de todas as persoas e entidades socias.
  • As súas deliberacións e decisións trasládanse á Asemblea Xeral.
  • Reúnese como mínimo unha vez ao ano.