• És l'òrgan sobirà de la secció. Nomena al Consell de Secció.
  • Controla la gestió anual i aprova els comptes de la secció.
  • Decideix les línies estratègiques de la secció i aprova el seu pla de treball i el seu pressupost anual.
  • Cada soci o sòcia de la cooperativa estarà adscrit a una secció territorial.
  • És l'òrgan de participació directa de totes les persones i entitats sòcies.
  • Les seves deliberacions i decisions es traslladen a l'assemblea general.
  • Es reuneix, com a mínim, una vegada a l'any.