O papel da comisión técnica é avaliar as solicitudes de empréstitos das entidades socias de Coop57. A súa función é valorar que os proxectos sexan viábeis e poidan afrontar o reembolso dos préstamos. Os seus membros son persoas vinculadas á economía social e solidaria e con coñecementos económicos e financeiros, pero independentes da estrutura técnica de Coop57.

As súas características principais resúmense da seguinte maneira:

  • É un órgano de carácter consultivo e de participación voluntaria de persoas socias de Coop57.
  • Está composta por persoas de renome e alleas á xestión de Coop57.
  • Avalía as solicitudes de financiamento desde os aspectos técnicos e económicos.
  • Analiza e ditamina a viabilidade económica dos proxectos que se presentan.
  • Recoméndalle ao Consello de Sección a aprobación ou o rexeitamento dos créditos solicitados.