El paper de la comissió tècnica és avaluar les peticions de préstec de les entitats sòcies de Coop57. La seva funció és valorar que els projectes siguin viables i puguin afrontar la devolució del préstec. Els seus membres són persones vinculades a l'economia social i solidària i amb coneixements econòmics i financers, però independents de l'estructura tècnica de Coop57.

Les seves característiques principals es resumeixen de la següent manera:

  • Òrgan de caràcter consultiu i de participació voluntària de persones sòcies de Coop57.
  • Està formada per persones de reconegut prestigi i externes a la gestió de Coop57.
  • Avalua les sol·licituds de finançament des del vessant tècnic i econòmica.
  • Analitza i dictamina la viabilitat econòmica dels projectes presentats.
  • Recomana al Consell de Secció l'aprovació o desestimació dels crèdits sol·licitats.