Galego

Coop57 concede préstamos a particulares?

Non. Coop57 non ofrece préstamos persoais a persoas particulares. Primeiramente porque xuridicamente non podería, posto que o feito de ser cooperativa de servizos financeiros impide a prestación de servizos financeiros a persoas físicas, posto que a lei limítao ás persoas xurídicas.

Igualmente, Coop57 cre en formas colectivas de organización e por tanto, a súa preferencia é fomentar modelos colectivos e asociativos (cooperativas, asociacións, fundacións, etc.).

Galego

Que pasa se non se pode devolver un préstamo?

Unha vez esgotadas todas as posibilidades e no caso de que a entidade non mostrase ningún interese para devolver o diñeiro, Coop57, en defensa dos dereitos e deberes das entidades socias e as persoas socias colaboradoras, exercería as accións legais oportunas.

Galego

Que garantías se piden cando se concede un préstamo?

Para conceder un préstamo, Coop57 pide determinadas garantías á entidade que solicita o apoio financeiro e, se procede, avais de tipo persoal e non patrimonial ás persoas que exercen como avaladores da solicitude. Promóvese, por tanto, que a entidade que recibe este apoio e as súas persoas integrantes responsabilícense do diñeiro recibido. 

Galego

Que se ten que facer para pedir un préstamo?

A primeira condición para poder pedir un préstamo é ser entidade socia de servizos de Coop57, polo cal se teñen que seguir os seguintes pasos:

1) A entidade debe encher a solicitude de alta como socia, e un cuestionario social. A finalidade deste cuestionario é que Coop57 teña elementos para valorar os aspectos xerais da entidade.

Galego

Que tipoloxía de préstamos poden pedir as entidades socias?

Préstamos a medio e longo prazo para a creación, consolidación e/ou crecemento:

  • Préstamos de investimento: Son préstamos para financiar proxectos e/ou investimentos en inmobilizado. Trátase de préstamos que a entidade receptora necesita para facer calquera tipo de investimento ou mellora na súa entidade. Sería o préstamo estándar tal e como o entendemos.

Préstamos a curto prazo para a resolución de necesidades de liquidez da entidade:

Galego

Páxinas