Català

Quan temps pot trigar l'obtenció d'un préstec?

Una de les principals característiques i voluntats de Coop57 és ser àgil i flexible a l'hora de concedir finançament.

El procediment per a obtenir finançament s’intenta que sigui en el menor temps possible. Sempre respectant, però, els processos establerts a Coop57 per a tots els casos.

Depenent de si l’entitat és sòcia de serveis o no en el moment de demanar la sol·licitud, es poden generar variacions en els temps.

Català

Quins passos calen per fer-se sòcia de serveis de Coop57?

Per convertir-se en entitat sòcia de serveis de Coop57 s'han de seguir els següents passos:

1) L'entitat ha d'omplir la sol·licitud d'alta com a sòcia i un qüestionari social. La finalitat d'aquest qüestionari és que Coop57 tingui elements per valorar els aspectes generals de l'entitat.

Català

Per rebre finançament de Coop57 cal ser obligatòriament entitat sòcia?

Sí. Coop57 és una cooperativa i com a tal opera, exclusivament, amb les seves persones sòcies. La figura del client no existeix a Coop57 i així, tothom que es relaciona a Coop57 ho fa des de la posició d'entitat o persona sòcia.

Per tant, per accedir al finançament s’ha de ser prèviament entitat sòcia de serveis de Coop57.

Català

Qui decideix quins préstecs es concedeixen i quins no?

Les sol·licituds de préstecs són analitzades per la Comissió Tècnica. La seva funció és valorar que els projectes siguin viables i puguin afrontar la devolució del préstec. Les seves integrants són persones vinculades a l'economia social i solidària i amb coneixements econòmics i financers, però independents de l'estructura tècnica laboral de Coop57.

La Comissió Tècnica elabora un informe, que pot ser favorable o negatiu, per al Consell de Secció, que és l'òrgan de cada secció territorial que té la responsabilitat de decidir la concessió dels préstecs.

Català

Pàgines