L’estalvi que les persones i entitats aporten a Coop57 obté uns drets econòmics en tant en quant aquestes aportacions estan subjectes a una remuneració anual. Per la seva part, els préstecs concedits porten associat un cost financer per l’entitat que el sol·licita. Com es calculen aquestes dues magnituds? Com es fixa aquest percentatge? Quins són els criteris que es tenen en compte? 

En una entitat que fa intermediació financera com Coop57, el cost financer associat al préstec que les entitats han d’assumir ha de ser necessàriament superior a la remuneració que s’ofereix per l’estalvi captat. Aquesta diferència ha de generar un marge financer que serveixi per assegurar la sostenibilitat i pervivència del projecte. Ha de servir per cobrir els costos de gestió i poder alimentar les reserves per tal de reforçar els fons propis i, per tant, fer més sòlid el projecte de Coop57.

Amb aquesta primera premissa s’aborda la definició de les dues magnituds (estalvi i préstec) i per valorar-ho es té en compte l’objectiu essencial de Coop57. Quin és aquest objectiu? La transformació social en positiu. Qui pot portar a terme aquesta tasca? Les empreses i entitats de l’economia solidària que, amb la seva activitat, generen impactes socials positius. Com pot contribuir Coop57 a ajudar a aquestes entitats perquè puguin portar a terme aquesta tasca? A través de la facilitació de recursos financers en forma de préstecs. Per tant, des d’on Coop57 pot contribuir més a la transformació social és a través del préstec dotant de valor social l’estalvi recollit. Conclusió: s’intentarà ser el màxim de competitius en el cost del préstec.

I això sense oblidar que l’estalvi és una eina imprescindible per a poder portar a terme aquesta activitat i que l’estalvi també s’ha de valorar recompensant la confiança dipositada i perquè, alhora, permeti mantenir una certa actualització del poder adquisitiu de les aportacions d’estalvi que es facin.

Amb aquest enfoc, coherent amb l’objectiu essencial de Coop57, el Consell Rector discuteix i valora, anualment, com es fixaran aquestes xifres. I aquí també s’afegeix un ingredient democràtic a tot el procés ja que el Consell Rector de Coop57 realitza una proposta que es presenta en assemblea per sotmetre’l a votació i serà potestat de  tots els socis i sòcies de Coop57 la seva aprovació (o no).

La proposta que faci el Consell Rector serà la que s’entengui que millor s’adequa a les necessitats de Coop57, que més pot contribuir a fer fort el projecte i que més pot ajudar a les entitats sòcies, tenint en compte el paper clau dels que aporten el seu estalvi a Coop57. En aquest equilibri es fa la proposta tenint en compte totes les premisses abans explicades.

Per aterrar-ho a la realitat més propera, podem posar com a exemple l’any 2014 on s’acaba d’aprovar que la remuneració dels socis i sòcies col·laboradors sigui de l’1,65%, sofrint un lleu descens des de l’1,80% vigent l’any 2013. Això respon al fet que el préstec per avançament de subvencions o endossament de factures i els préstecs de finançament de circulant baixen, també, del 7’25% al 6’90%.Veiem una correlació entre les dues magnituds ja que com explicàvem anteriorment, s’ha de mantenir un marge financer per a cobrir les despeses de gestió.

El context econòmic tan complicat en el que ens trobem immersos fa que es vulgui facilitar l’accés al crèdit de les entitats sòcies de Coop57 i, a més a més, la votació per aprovar la remuneració dels socis i les sòcies col·laboradores, és una bona oportunitat perquè les persones estalviadores puguin posar en pràctica la seva solidaritat, ja que tota la remuneració que deixin de percebre anirà en benefici de les entitats sòcies disminuint el cost dels préstecs i, per tant, contribuir a la transformació social en positiu.

 

El grau d’autogestió i la flexibilitat de la que gaudeix Coop57 permet fluctuar de la manera que més convingui al projecte i a les necessitats del moment, sense estar lligades a altres indicadors oficials que s’escapen del nostre control. No som una entitat financera regulada i per tant, el que fem és autoregular-nos amb participació i democràcia.