A Coop57 ens organitzem per seccions territorials segons un model organitzatiu en xarxa. Això significa que la nostra forma organitzativa és horitzontal i basada en els principis de participació i arrelament territorial.

L'estructuració sobre la base d'una xarxa de persones i entitats, que interactuen, es coneixen i s'entrellacen entre elles, conforma bona part de la personalitat de Coop57 i la participació de les persones i entitats sòcies és fonamental per al seu bon funcionament.

Ens estructurem per seccions territorials, cadascuna de les quals té els seus propis òrgans i estructures de participació. Coop57 solament existirà en aquells territoris on es vulgui que existeixi. Seran les persones i entitats que, organitzades en xarxa, gestionaran la creació i gestió de cada secció de Coop57 amb participació i autogestió.
Prèviament a la configuració d'una secció territorial es crea un grup promotor. Aquest grup ha de ser el motor encarregat de començar a aglutinar les suficients persones i entitats del territori per a la futura creació d'una secció territorial.

El grup promotor de Mallorca es va crear l'any 2019 i des de llavors treballa per enfortir i conformar els òrgans i les dinàmiques necessàries per configurar la secció territorial del Coop57 Mallorca. Treballam amb totes les entitats que s'adrecen a nosaltres, participam del Consell Social i de Consell de Secció Catalunya, ja tramitam altes i finançaments i ens coordinam amb el Mercat Social i les entitats de l'ESS mallorquina.

Si ets una persona i estàs interessat a estalviar i que aquest estalvi es pugui destinar a finançar projectes transformadors al territori, fes-te sòcia col·laboradora. Per poder finançar entitats les sòcies col·laboradores són una baula indispensable, revertim l'estalvi al finançament de projectes transformadors.

Si ets una entitat i necessites finançament contacta'ns, com a sòcia de serveis tendràs dret a finançament i l'estudiarem. [mallorca@coop57.coop]