Ser sòcia col·laboradora

La Llei de cooperatives admet la figura del soci o de la sòcia col·laborador. Les persones socis i sòcies col·laboradors es vinculen a Coop57 perquè creuen en el seu projecte i volen participar amb els seus estalvis en el desenvolupament d'un instrument de finançament alternatiu, ètic i solidari.

Les motivacions personals que porten als socis i les sòcies col·laboradors a participar en Coop57 són vàries, però entre elles podríem destacar:

 • Gestionar els seus estalvis de forma coherent amb els seus propis principis ètics i valors personals.
 • Participar i col·laborar amb un projecte cooperatiu i democràtic que ofereix la possibilitat de responsabilitzar-se de l'ús dels propis estalvis, és a dir, l'autogestió financera.
 • Es tracta de recuperar el control sobre el destí dels nostres estalvis. Els socis i les sòcies col·laboradors poden decidir on van a parar els seus estalvis.
 • Obtenir un rendiment financer vinculat a un alt rendiment social.

Condicions per ser sòcia col·laboradora

 • Poden ser socis i sòcies col·laboradores totes les persones físiques que comparteixin els principis de finances ètiques i solidàries de Coop57.
 • Per adquirir la condició de soci o sòcia col·laborador cal desemborsar el capital mínim obligatori de 300 euros. El pagament d'aquesta quantia es pot efectuar de forma fraccionada.
 • El soci o sòcia col·laboradora pot fer aportacions addicionals les vegades que vulgui. També pot realitzar aportacions periòdiques de caràcter fix.

Condicions de les aportacions:

 • Les aportacions de les persones sòcies col·laboradores es divideixen entre l'aportació mínima obligatòria (300 euros) i la resta de l'aportació, que té caràcter voluntari.
 • El termini de les aportacions és de caràcter indefinit fins que es manifesti el contrari.
 • L'aportació obligatòria forma part dels fons propis de Coop57 i per tant no estaran subjectes a remuneració i la seva devolució ha de ser aprovada pel Consell Rector.
 • La resta de l'aportació, en el cas que n'hi hagi, forma part del capital social voluntari i per tant estarà subjecte a la remuneració establerta i la seva devolució serà de caràcter immediat.
 • Els socis i sòcies col·laboradores poden anar fent aportacions addicionals i/o aportacions periòdiques sempre que es desitgi.
 • Les aportacions voluntàries es remuneren anualment a data de 31 de desembre.
 • Per acord de l'assemblea general de Coop57, per l'any 2024, la remuneració a les aportacions voluntàries al capital social és del 0,50% anual.
 • La quantitat o percentatge de la remuneració s'estableix, anualment, en assemblea com a decisió col·lectiva de tots els socis i sòcies.
 • Es pot sol·licitar la devolució de les aportacions al moment que es desitgi.
 • No hi ha cap termini mínim de permanència ni cap classe de penalització.
 • No existeix cap tipus de cost o comissió associada a l'aportació del soci o sòcia col·laboradora.
 • Les aportacions dels socis i les sòcies col·laboradors s'acrediten mitjançant contractes nominatius.

Drets i deures de les sòcies col·laboradores

Drets socials, de participació, econòmics i d'informació:

 • Els socis i les sòcies col·laboradores participen a l'assemblea de la secció territorial de Coop57 a la qual pertanyin, amb veu i vot. El seu vot està sotmès al límit que estableixen els Estatuts socials: no pot superar el 30% de la totalitat dels vots socials. Poden triar i ser triats per als càrrecs dels òrgans socials de Coop57.
 • Poden participar de tots els espais de debat i reflexió que es plantegin així com de comissions de treball que es puguin crear en Coop57.
 • Els socis i les sòcies col·laboradors no poden rebre préstecs.
 • Les aportacions estan subjectes a remuneració anual. La quantia de la remuneració s'aprova (o no) en la primera Assemblea General de l'exercici en curs a proposta del Consell Rector.
 • Els socis i les sòcies col·laboradores tenen dret a accedir a la informació de l'activitat de Coop57. A aquest efecte, reben el butlletí informatiu de Coop57, de periodicitat semestral, on consten tots els projectes aprovats i finançats.

Fer-se sòcia col·laboradora

Per convertir-se en soci o sòcia col·laboradora de Coop57 s'ha d'omplir un formulari per sol·licitar l'alta.

Formulari d'alta com a soci o sòcia col·laboradora

També es pot sol·licitar l'alta per correu electrònic o dirigint-se, físicament, a les seus de Coop57. Per consultar les dades de contacte anar aquí