Els sòcies i socis col·laboradors de Coop57 poden ser-ho tant persones individuals com a entitats. Com el seu nom indica, col·laboren amb la consecució de l'objectiu de la cooperativa: prestar serveis financers a les entitats sòcies de serveis de Coop57.

La manera en la qual col·laboren és aportant recursos econòmics a la cooperativa en forma d'aportacions al capital social de Coop57. D'aquesta manera, Coop57 disposa de recursos econòmics per poder oferir els serveis financers a les seves entitats sòcies de serveis. És a dir, Coop57 realitza intermediació financera mentre capta recursos econòmics per canalitzar-los al finançament de les entitats sòcies de serveis. Aquests recursos, encara que també poden venir de les sòcies de serveis, provenen en la seva majoria de les persones (sobretot) i entitats sòcies col·laboradores.

Totes les persones o entitats que ho desitgin poden ser sòcies col·laboradores de Coop57 a partir d'una aportació mínima obligatòria de 300 euros.

La llei permet a Coop57 tenir dos tipus d'associats, com qualsevol cooperativa: l'entitat sòcia i l'anomenat soci o sòcia col·laboradora (segons la Llei de cooperatives de Catalunya).

La figura del soci de serveis (entitats de l'economia social) pot aportar diners i/o rebre finançament i la figura de la sòcia o soci col·laborador només pot aportar estalvi. Els socis i les sòcies col·laboradors no poden rebre finançament perquè Coop57 no és una cooperativa de crèdit i, per això, només pot oferir els seus serveis als seus socis de serveis. Segons la Llei de cooperatives de Catalunya, els socis i les sòcies col·laboradors no poden dur a terme l'activitat cooperativizada (rebre serveis financers), però sí que poden col·laborar amb el seu objecte social.