L’estalvi que les persones i entitats aporten en concepte de capital social a Coop57 obté uns drets econòmics en la mesura que aquestes aportacions estan subjectes a una remuneració anual. Per la seva part, els préstecs concedits porten associat un cost financer per a l’entitat que el sol·licita. 

  • Com es calculen aquestes dues magnituds?
  • Com es fixa aquest percentatge?
  • Quins són els criteris que es tenen en compte?

En una entitat que fa intermediació financera com Coop57, el cost financer associat al préstec que les entitats han d’assumir ha de ser necessàriament superior a la remuneració que s’ofereix per l’estalvi captat. Aquesta diferència ha de generar un marge financer que serveixi per assegurar la sostenibilitat i pervivència del projecte. Ha de servir per cobrir els costos de gestió, dotar provisions per eixugar possibles impagats i, alhora, poder alimentar les reserves per tal de reforçar els fons propis i, per tant, fer més sòlid el projecte de Coop57.

Amb aquesta primera premissa s’aborda la definició de les dues magnituds (estalvi i préstec) i per valorar-ho es té en compte l’objectiu essencial de Coop57. Quin és aquest objectiu? La transformació social en positiu. Qui pot portar a terme aquesta tasca? Les empreses i entitats de l’economia solidària que, amb la seva activitat, generen impactes socials positius. Com pot contribuir Coop57 a ajudar aquestes entitats perquè puguin portar a terme aquesta tasca? Mitjançant la facilitació de recursos financers en forma de préstecs. Per tant, la manera en què Coop57 pot contribuir més a la transformació social és per mitjà del préstec, dotant de valor social l’estalvi recollit. Conclusió: s’intentarà abaratir tant com es pugui el cost del préstec. I això sense oblidar que l’estalvi és una eina imprescindible per poder portar a terme aquesta activitat. Així doncs, s’ha de valorar per recompensar la confiança dipositada i, alhora, per mantenir una certa actualització del poder adquisitiu de les aportacions d’estalvi que es facin.

En aquest equilibri, serà el Consell Rector qui farà la proposta de remuneració anual. Aquesta proposta serà la que el Consell Rector entengui que s’adequa millor a les necessitats de Coop57 i que pot contribuir més a fer fort el projecte. I aquí també s’afegeix un ingredient democràtic a tot el procés, ja que el Consell Rector de Coop57 fa una proposta que es presenta en assemblea per sotmetre-la a votació i serà potestat de totes sòcies de la cooperativa aprovar-la (o no). A més a més, la votació per aprovar la remuneració de les sòcies col·laboradors és una bona oportunitat perquè les persones estalviadores puguin posar en pràctica la seva solidaritat, ja que tota la remuneració que deixin de percebre anirà en benefici de les entitats sòcies. Disminuirà el cost dels préstecs i, per tant, contribuirà a la  transformació social en positiu. És un pacte, en el millor dels sentits, entre les persones i les entitats sòcies de Coop57.

El grau d’autogestió i la flexibilitat de què gaudeix Coop57 permet actuar de la manera que més convingui al projecte i a les necessitats del moment, sense estar lligades a altres indicadors oficials que s’escapen del nostre control. També ens ofereix estabilitat, ja que durant un any els preus no es toquen independentment de la fluctuació que tingui el mercat financer. No som una entitat financera regulada i, per tant, el que fem és autoregular-nos amb participació i democràcia.