Les assemblees de Coop57 s'han celebrat en formats diversos: presencials, en línia o semipresencial. Amb l'Assemblea General Ordinària del passat 7 de juliol, hem completat el període de trobades a principis de l'estiu. Un total de vuit assemblees, set a les Seccions Territorials i l'última amb delegades de cada territori. Gràcies a totes per l'esforç durant aquestes setmanes! 

Durant les assemblees, es va fer la presentació dels comptes de l'exercici 2020 i la proposta de distribució dels resultats, amb una explicació de com s'ha adaptat la cooperativa a la pandèmia i el seu impacte socioeconòmic. La conclusió més important que podem extreure dels comptes anuals de l’exercici és que, tot i l’excepcionalitat del 2020, tant els ingressos com les despeses s’han mantingut en unes magnituds semblants a les previstes a principis de l'any i s’han pogut mantenir els excedents previstos.
 
Això significa que Coop57 ha pogut adaptar-se i mantenir la seva activitat financera i donar resposta les persones i entitats sòcies tot i un context canviant i incert. A mitjans de l’any es va fer una revisió del pressupost per poder adaptar les partides als nous reptes sorgits de la situació pandèmica, el teletreball i les necessitats canviants de les sòcies. Pel que fa al balanç s’ha pogut donar continuïtat als darrers anys: es manté equilibrat i solvent per seguir afrontant els reptes de futur. Tots els punts de votació s'han ratificat i la base social de la cooperativa ha aprovat la feina feta durant l'any 2020, els seus resultats, la distribució d'excedents i l'estat financer de Coop57. 
 
A les assemblees, a més, s'ha presentat la tasca en marxa de la Comissió Feminista i de la Fundació Coop57. Pel que fa a la Comissió Feminista, s'està treballant en xarxa des de les diferents seccions des de l'àmbit de la formació en perspectiva de gènere i de l'atenció als espais de treball productiu-reproductiu.

Pel que fa a la fundació, s'iniciava una nova etapa just estrenant el 2020. 
S'ha treballat per enfortir la captació de recursos, el model de governança interna i la integració en l'estructura de la cooperativa, i en particular s'ha donat prioritat a les línies de lluita contra l'exclusió social i la precarietat laboral. Per tenir més informació, podeu consultar les memòries del 2020, tant de la cooperativa com de la fundació:
 

Les assemblees han estat diverses pel que fa a format. Algunes Seccions Territorials, com ara Asturies o Aragón, han optat per fer-les presencials i a l'aire lliure. Per exemple, a l'espai del Bosque-Fungi asturià. D'altres s'han fet cent per cent digitals, a través de la plataforma 'Participa Coop57' i amb l'eina Big Blue Button -ambdues de software lliure. En canvi, algunes s'han celebrat en format mixt: amb un espai de trobada presencial que complís les mesures de precaució sanitàries i una retransmissió en directe que oferia la possibilitat de participació en línia. 

Amb les assemblees tanquem el primer semestre de l'any i comença a apropar-se el període de vacances. Tant els òrgans polítics, com la base social i l'equip tècnic agafarem forces per afrontar un segon semestre de l'any, segurament tan carregat de reptes com aquests passats sis mesos.

Sale en portada general: