• La formen el president i el tresorer del Consell Rector i el coordinador de Coop57.
  • Vetlla pel compliment del pla de gestió aprovat anualment.
  • Té capacitat per anar planificant els objectius a curt termini.