• Poden gaudir dels serveis financers que s'ofereixen i rebre préstecs de Coop57.
  • Els socis de serveis participen en l'Assemblea de la secció territorial de Coop57 a la qual pertanyin amb veu i vot. Cada soci té un vot, amb independència de les aportacions efectuades.
  • Els socis trien -i poden ser triats- pels delegats a l'Assemblea General i els membres dels òrgans socials.
  • Participen de la presa de decisions de l'entitat en l'assemblea i en els òrgans polítics de Coop57.
  • Les aportacions obligatòries estan sotmeses a les pèrdues i els guanys de Coop57 segons decisió de l'Assemblea (la qual cosa pot comportar la reducció o l'ampliació del capital social obligatori desemborsat).
  • Segons la legislació, només els socis de serveis de COOP57 poden rebre préstecs i beneficiar-se dels seus serveis financers.
  • Les aportacions dels socis de serveis, tant les obligatòries com les voluntàries, s'acrediten mitjançant títols nominatius.
  • El termini de les aportacions voluntàries és de caràcter indefinit fins que es manifesti el contrari.
  • Es pot sol·licitar la devolució a compte de les aportacions voluntàries sense cap tipus de penalització o cost.
  • En cas de pèrdua de la condició de sòcia de serveis, aquesta pot sol·licitar el reemborsament de l'aportació obligatòria al capital social, el valor del qual serà estimat sobre la base del balanç de l'exercici en el qual es produeixi la baixa, una vegada ho hagi aprovat l'Assemblea General. S'hauran de deduir les pèrdues de l'exercici, les amortitzacions acreditades i tots els altres conceptes que estableixi la Llei.