Un camí llarg de construcció col·lectiva de l’estratègia antiassetjament de Coop57.

L’any 2019, la Comissió Feminista de Catalunya es va plantejar la necessitat d’elaborar per a Coop57 un protocol de prevenció de l’assetjament sexual o discriminatori. Era un aspecte que la Comissió Social valorava positivament en les entitats que sol·licitaven ser sòcies de serveis, ja que evidenciava un compromís major de les organitzacions a l’hora d’afrontar les violències masclistes.
 
En paral·lel, comença a articular-se la Comissió Feminista Som Totes, amb dones sòcies i treballadores de diferents seccions de Coop57. A la fi del 2020, aquesta comissió àmplia assumeix l’elaboració del protocol com a part important del seu pla de treball. 
 
La comissió ha posat en el centre el mètode de construcció del protocol, ja que no podia ser un mer tràmit a complir, sinó un procés compartit, de manera que es consensués el contingut i la manera de convertir aquesta documentació en una eina d’aprofundiment del compromís de tota l’organització. 
 
Després de començar a treballar sobre un esborrany, basat en el protocol antiassetjament de la Fede.cat, es va arribar a la conclusió que era necessari un acompanyament extern que donés suport al procés de treball. Llavors, es va sol·licitar a Creación Positiva, sòcia de Coop57 Catalunya i referent en l’àmbit de l’abordatge de les violències masclistes, un pressupost per a estimar les característiques i cost de l’acompanyament. També es va incloure la previsió de les formacions que seran necessàries en la futura implementació del protocol.
 
Durant un any i dos mesos, la Comissió Feminista Som Totes ha fet reunions de coordinació i sessions de treball amb Creación Positiva. A més, tota la comissió feminista s’ha reunit una vegada al mes en un procés de creació, deliberació i consens, que ha finalitzat amb la redacció del “Protocol de prevenció i actuació en situacions d’assetjament sexual o discriminatori, per raó de sexe, per raó d’orientació sexual i/o per raó d’identitat/expressió de gènere en l’entorn laboral i marc cooperatiu”. El treball es presentarà en les assemblees de febrer del 2022. 

El procés no sols ha generat aquest document, sinó que també –i això és molt important– ha servit perquè les integrants de la Comissió Feminista Som Totes es coneguin més, ja que ha estat l’oportunitat de compartir mirades i maneres de fer en la creació d’un projecte col·lectiu.

L’esforç ha estat gran, tenint en compte a més que la pandèmia de la Covid-19 ha impossibilitat trobar-se presencialment. La Comissió Feminista Som Totes considera que totes aquestes energies han valgut la pena. A més, s’ha agraït el bon acompanyament de Creación Positiva i durant el camí s’ha vist que, sense aquest suport, segurament hi havia buits o febleses en el procés.

La Comissió Feminista Som Totes ha treballat perquè el protocol s’aprovi com a document referent de la cooperativa en les Assemblees Generals Extraordinàries de les Seccions Territorials i de Coop57 aquest 2022. Ara queda la següent part, que és molt rellevant: la formació i aplicació de les mesures preventives assenyalades en el protocol, perquè aquest sigui una eina viva i útil.
Sale en portada general: