Les característiques essencials de les entitats sòcies de serveis són:
 
 • Són entitats de l'economia social i solidària.
 • Poden gaudir dels serveis financers que s'ofereixen i rebre préstecs de Coop57.
 • Per a la formalització de l'alta, s'ha de realitzar una aportació obligatòria al  capital social de 901,52 euros i abonar 98,48 euros per cobrir les despeses d'entrada.
 • A més, poden dipositar diners a Coop57 en forma d'aportacions al capital social de la cooperativa.
 • Participen de la presa de decisions de l'entitat en l'assemblea i en els òrgans polítics de Coop57.

Condicions per ser sòcia de serveis

 • Poden ser socis de Coop57 les cooperatives, associacions, fundacions, empreses d'inserció i altres entitats de l'economia social i solidària que realitzin una activitat econòmica de forma autònoma i sobre la base de criteris de democràcia econòmica, i que comparteixin els principis de finances ètiques i solidàries de Coop57.
 • Per ser entitat sòcia de serveis s'ha de realitzar un procés d'avaluació social del que resulta un informe. L'aprovació de l'acceptació o no de l'entitat sol·licitant com a sòcia de serveis de Coop57 és a càrrec del consell rector.
 • Per formalitzar la condició d'entitat sòcia de serveis s'ha de realitzar una aportació obligatòria al capital social de 901,52 euros i abonar 98,48 euros per cobrir les despeses d'entrada.
 • Les aportacions obligatòries dels socis de serveis (901,52 euros) participen dels resultats de Coop57, però no generen cap classe de remuneració econòmica.
 • Addicionalment, les entitats sòcies de serveis poden fer aportacions voluntàries de capital. Aquestes aportacions es remuneren amb un interès anual que decideix l'Assemblea i no participen dels resultats de COOP57.
 • Cap entitat sòcia de serveis pot tenir més del 4% del capital de Coop57.

Drets i deures de les sòcies de serveis

 • Poden gaudir dels serveis financers que s'ofereixen i rebre préstecs de Coop57.
 • Els socis de serveis participen en l'Assemblea de la secció territorial de Coop57 a la qual pertanyin amb veu i vot. Cada soci té un vot, amb independència de les aportacions efectuades.
 • Els socis trien -i poden ser triats- pels delegats a l'Assemblea General i els membres dels òrgans socials.
 • Participen de la presa de decisions de l'entitat en l'assemblea i en els òrgans polítics de Coop57.
 • Les aportacions obligatòries estan sotmeses a les pèrdues i els guanys de Coop57 segons decisió de l'Assemblea (la qual cosa pot comportar la reducció o l'ampliació del capital social obligatori desemborsat).
 • Segons la legislació, només els socis de serveis de COOP57 poden rebre préstecs i beneficiar-se dels seus serveis financers.
 • Les aportacions dels socis de serveis, tant les obligatòries com les voluntàries, s'acrediten mitjançant títols nominatius.
 • El termini de les aportacions voluntàries és de caràcter indefinit fins que es manifesti el contrari.
 • Es pot sol·licitar la devolució a compte de les aportacions voluntàries sense cap tipus de penalització o cost.
 • En cas de pèrdua de la condició de sòcia de serveis, aquesta pot sol·licitar el reemborsament de l'aportació obligatòria al capital social, el valor del qual serà estimat sobre la base del balanç de l'exercici en el qual es produeixi la baixa, una vegada ho hagi aprovat l'Assemblea General. S'hauran de deduir les pèrdues de l'exercici, les amortitzacions acreditades i tots els altres conceptes que estableixi la Llei.

Fer-se sòcia de serveis

Per convertir-se en soci de serveis de Coop57 s'han de seguir els següents passos:

1) L'entitat ha d'omplir la sol·licitud d'alta com a sòcia, i un qüestionari social. La finalitat d'aquest qüestionari és que Coop57 tingui elements per valorar els aspectes generals de l'entitat.

2) Una vegada l'entitat ha retornat el qüestionari ple, la Comissió Social concerta una reunió amb l'entitat per aprofundir sobre els aspectes que tracta el qüestionari i poder conèixer de primera mà l'organització.

3) Posteriorment a la reunió, la Comissió Social emet un informe que pot ser favorable o no. Aquest informe es passa al Consell de Secció i posteriorment al Consell Rector, que finalment resol la sol·licitud d'incorporació, amb tota la informació disponible.

4) Una vegada l'entitat ha estat admesa com a sòcia, ha de fer una aportació al capital social de Coop57 de 901,52 euros i abonar 98,48 euros com a despeses d'incorporació.

5) Si l'entitat sol·licita algun dels serveis financers, és la Comissió Tècnica la que demana les informacions pertinents per valorar la idoneïtat de la petició.

Per iniciar els tràmits podeu emplenar el qüestionari següent:

Formulari per sol·licitar l'alta com a sòcia de serveis

També es pot sol·licitar informació per correu electrònic o dirigint-te, físicament, a les seus de Coop57. Per consultar les dades de contacte anar a aquí