Els sòcies i socis col·laboradors de Coop57 poden ser-ho tant persones individuals com a entitats. Com el seu nom indica, col·laboren amb la consecució de l'objectiu de la cooperativa: prestar serveis financers a les entitats sòcies de serveis de Coop57.

La manera en la qual col·laboren és aportant recursos econòmics a la cooperativa en forma d'aportacions al capital social de Coop57. D'aquesta manera, Coop57 disposa de recursos econòmics per poder oferir els serveis financers a les seves entitats sòcies de serveis. És a dir, Coop57 realitza intermediació financera mentre capta recursos econòmics per canalitzar-los al finançament de les entitats sòcies de serveis. Aquests recursos, encara que també poden venir de les sòcies de serveis, provenen en la seva majoria de les persones (sobretot) i entitats sòcies col·laboradores.

Totes les persones o entitats que ho desitgin poden ser sòcies col·laboradores de Coop57 a partir d'una aportació mínima obligatòria de 300 euros.

La llei permet a Coop57 tenir dos tipus d'associats, com qualsevol cooperativa: l'entitat sòcia i l'anomenat soci o sòcia col·laboradora (segons la Llei de cooperatives de Catalunya).

La figura del soci de serveis (entitats de l'economia social) pot aportar diners i/o rebre finançament i la figura de la sòcia o soci col·laborador només pot aportar estalvi. Els socis i les sòcies col·laboradors no poden rebre finançament perquè Coop57 no és una cooperativa de crèdit i, per això, només pot oferir els seus serveis als seus socis de serveis. Segons la Llei de cooperatives de Catalunya, els socis i les sòcies col·laboradors no poden dur a terme l'activitat cooperativizada (rebre serveis financers), però sí que poden col·laborar amb el seu objecte social.

Ser sòcia col·laboradora

La Llei de cooperatives admet la figura del soci o de la sòcia col·laborador. Les persones socis i sòcies col·laboradors es vinculen a Coop57 perquè creuen en el seu projecte i volen participar amb els seus estalvis en el desenvolupament d'un instrument de finançament alternatiu, ètic i solidari.

Les motivacions personals que porten als socis i les sòcies col·laboradors a participar en Coop57 són vàries, però entre elles podríem destacar:

 • Gestionar els seus estalvis de forma coherent amb els seus propis principis ètics i valors personals.
 • Participar i col·laborar amb un projecte cooperatiu i democràtic que ofereix la possibilitat de responsabilitzar-se de l'ús dels propis estalvis, és a dir, l'autogestió financera.
 • Es tracta de recuperar el control sobre el destí dels nostres estalvis. Els socis i les sòcies col·laboradors poden decidir on van a parar els seus estalvis.
 • Obtenir un rendiment financer vinculat a un alt rendiment social.

Condicions per ser sòcia col·laboradora

 • Poden ser socis i sòcies col·laboradores totes les persones físiques que comparteixin els principis de finances ètiques i solidàries de Coop57.
 • Per adquirir la condició de soci o sòcia col·laborador cal desemborsar el capital mínim obligatori de 300 euros. El pagament d'aquesta quantia es pot efectuar de forma fraccionada.
 • El soci o sòcia col·laboradora pot fer aportacions addicionals les vegades que vulgui. També pot realitzar aportacions periòdiques de caràcter fix.

Condicions de les aportacions:

 • Les aportacions de les persones sòcies col·laboradores es divideixen entre l'aportació mínima obligatòria (300 euros) i la resta de l'aportació, que té caràcter voluntari.
 • El termini de les aportacions és de caràcter indefinit fins que es manifesti el contrari.
 • L'aportació obligatòria forma part dels fons propis de Coop57 i per tant no estaran subjectes a remuneració i la seva devolució ha de ser aprovada pel Consell Rector.
 • La resta de l'aportació, en el cas que n'hi hagi, forma part del capital social voluntari i per tant estarà subjecte a la remuneració establerta i la seva devolució serà de caràcter immediat.
 • Els socis i sòcies col·laboradores poden anar fent aportacions addicionals i/o aportacions periòdiques sempre que es desitgi.
 • Les aportacions voluntàries es remuneren anualment a data de 31 de desembre.
 • Per acord de l'assemblea general de Coop57, per l'any 2024, la remuneració a les aportacions voluntàries al capital social és del 0,50% anual.
 • La quantitat o percentatge de la remuneració s'estableix, anualment, en assemblea com a decisió col·lectiva de tots els socis i sòcies.
 • Es pot sol·licitar la devolució de les aportacions al moment que es desitgi.
 • No hi ha cap termini mínim de permanència ni cap classe de penalització.
 • No existeix cap tipus de cost o comissió associada a l'aportació del soci o sòcia col·laboradora.
 • Les aportacions dels socis i les sòcies col·laboradors s'acrediten mitjançant contractes nominatius.

Drets i deures de les sòcies col·laboradores

Drets socials, de participació, econòmics i d'informació:

 • Els socis i les sòcies col·laboradores participen a l'assemblea de la secció territorial de Coop57 a la qual pertanyin, amb veu i vot. El seu vot està sotmès al límit que estableixen els Estatuts socials: no pot superar el 30% de la totalitat dels vots socials. Poden triar i ser triats per als càrrecs dels òrgans socials de Coop57.
 • Poden participar de tots els espais de debat i reflexió que es plantegin així com de comissions de treball que es puguin crear en Coop57.
 • Els socis i les sòcies col·laboradors no poden rebre préstecs.
 • Les aportacions estan subjectes a remuneració anual. La quantia de la remuneració s'aprova (o no) en la primera Assemblea General de l'exercici en curs a proposta del Consell Rector.
 • Els socis i les sòcies col·laboradores tenen dret a accedir a la informació de l'activitat de Coop57. A aquest efecte, reben el butlletí informatiu de Coop57, de periodicitat semestral, on consten tots els projectes aprovats i finançats.

Fer-se sòcia col·laboradora

Per convertir-se en soci o sòcia col·laboradora de Coop57 s'ha d'omplir un formulari per sol·licitar l'alta.

Formulari d'alta com a soci o sòcia col·laboradora

També es pot sol·licitar l'alta per correu electrònic o dirigint-se, físicament, a les seus de Coop57. Per consultar les dades de contacte anar aquí

 

Ser entitat sòcia col·laboradora

La Llei de cooperatives admet la figura del soci o de la sòcia col·laborador. Les entitats sòcies col·laboradores es vinculen a Coop57 perquè creuen en el seu projecte i volen participar amb els seus estalvis en el desenvolupament d'un instrument de finançament alternatiu, ètic i solidari.

Les motivacions que porten als socis i les sòcies col·laboradors a participar a Coop57 són vàries, però entre elles podríem destacar:

 • Gestionar els seus estalvis de forma coherent amb els seus propis principis ètics i valors personals.
 • Participar i col·laborar amb un projecte cooperatiu i democràtic que ofereix la possibilitat de responsabilitzar-se de l'ús dels propis estalvis, és a dir, l'autogestió financera.
 • Es tracta de recuperar el control sobre la destinació dels nostres estalvis. Els socis i les sòcies col·laboradores poden decidir on van a parar els seus estalvis.
 • Obtenir un rendiment financer vinculat a un alt rendiment social.

Condicions per ser entitat sòcia col·laboradora

 • Poden ser socis i sòcies col·laboradores totes les entitats que comparteixin els principis de les finances ètiques i solidàries de Coop57.
 • Per adquirir la condició d'entitat sòcia col·laboradora cal desemborsar el capital mínim obligatori de 300 euros. El pagament d'aquesta quantia es pot efectuar de forma fraccionada.
 • L'entitat sòcia col·laboradora pot fer aportacions addicionals les vegades que vulgui. També pot realitzar aportacions periòdiques de caràcter fix.

Condicions de les aportacions:

 • Les aportacions de les entitats sòcies col·laboradores es divideixen entre l'aportació mínima obligatòria (300 euros) i la resta de l'aportació, que té caràcter voluntari.
 • El termini de les aportacions és de caràcter indefinit fins que es manifesti el contrari.
 • L'aportació obligatòria forma part dels fons propis de Coop57 i per tant no estaran subjectes a remuneració i la seva devolució ha de ser aprovada pel consell rector.
 • La resta de l'aportació, en el cas que n'hi hagi, forma part del capital social voluntari i per tant estarà subjecte a la remuneració establerta i la seva devolució serà de caràcter immediat.
 • Els socis i sòcies col·laboradores poden anar fent aportacions addicionals i/o aportacions periòdiques sempre que es desitgi.
 • Les aportacions voluntàries es remuneren anualment a data de 31 de desembre.
 • Per acord de l'assemblea general de Coop57, per l'any 2024, la remuneració a les aportacions voluntàries al capital social és del 0,50% anual.
 • La quantitat o percentatge de la remuneració s'estableix, anualment, en assemblea com a decisió col·lectiva de tots els socis i sòcies.
 • Es pot sol·licitar la devolució de les aportacions al moment que es desitgi.
 • No hi ha cap termini mínim de permanència ni cap classe de penalització.
 • No existeix cap tipus de cost o comissió associada a l'aportació del soci o sòcia col·laboradora.
 • Les aportacions dels socis i les sòcies col·laboradors s'acrediten mitjançant contractes nominatius.

Drets i deures de les entitats sòcies col·laboradores

-------------------pendiente de traducir______________· Las entidades socias colaboradoras participan en la Asamblea de la sección territorial de COOP57 a la que pertenezcan con voz y voto. Su voto está sometido al límite que establecen los Estatutos sociales: no puede superar el 25% de la totalidad de los votos sociales. Pueden elegir y ser elegidos para los cargos de los órganos sociales de COOP57.

· Las entidades socias colaboradoras no pueden recibir préstamos.

· El plazo de las aportaciones es de un año, renovable automáticamente si no se manifiesta, la voluntad de hacer efectivo el reembolso de la aportación a su vencimiento.

· Las entidades socias colaboradoras pueden hacer aportaciones adicionales y aportaciones periódicas.

· Las aportaciones se remuneran en el momento de su vencimiento en el primer año. En el segundo año y sucesivos se remuneran a fecha de 31 de diciembre.

El tipo de interés para la remuneración se fija en la primera Asamblea General del ejercicio a propuesta del Consejo Rector.

· Se puede solicitar la devolución de las aportaciones por anticipado. Si se hace antes del primer año se deja de cobrar la remuneración devengada en los últimos dos meses.

· Las aportaciones de las entidades socias colaboradoras se acreditan mediante contratos nominativos.

· Las entidades socias colaboradoras no responden por las deudas sociales de Coop57.

· Las entidades socias colaboradoras tienen derecho a acceder a la información de la actividad de COOP57. A este efecto, reciben el Boletín Informativo de COOP57, de periodicidad semestral, donde constan todos los proyectos aprobados y financiados.

Fer-se entitat sòcia col·laboradora

Per convertir-se en entitat sòcia col·laboradora de Coop57 s'ha d'omplir un formulari per sol·licitar l'alta.

Formulari d'alta com entitat sòcia col·laboradora

Un cop s'hagi rebut el formulari i es realitzi el pagament, li enviarem el contracte al seu domicili.

 

També es pot sol·licitar l'alta per correu electrònic o dirigint-se, físicament, a les seus de Coop57. Per consultar les dades de contacte anar aquí