Coop57 é unha cooperativa de servizos financeiros éticos e solidarios que ten como obxectivo principal contribuír á transformación social da nosa economía e da nosa sociedade. 

A súa función principal é o financiamento de proxectos de economía social e solidaria a través da intermediación financeira. Isto significa recoller e captar o aforro da sociedade civil para poder canalizalo cara ao financiamento de entidades da economía social e solidaria que promovan a ocupación, fomenten o  cooperativismo, o asociacionismo e a solidariedade en xeral, e promovan a sustentabilidade sobre a base de principios éticos e solidarios.

Coop57 é unha organización democrática e de base asemblearia formada por persoas e entidades da economía social e solidaria. A entidade é propiedade de todos os seus socios e socias que se autoxestionan e organizan para a xestión da cooperativa.

Poden aforrar en Coop57 todas aquelas persoas ou entidades que crean nos principios de Coop57 e queiran ver os seus aforros vinculados ao financiamento de proxectos de economía social e solidaria.

Poden aforrar en Coop57 persoas físicas en forma de socios ou socias colaboradoras e persoas xurídicas en forma de entidades socias colaboradoras ou entidades socias de servizos.

Poden recibir financiamento de Coop57 todas aquelas entidades pertencentes á economía social e solidaria que sexan socios de servizos de Coop57.

Poden ser socias de Coop57 as cooperativas, asociacións, fundacións, empresas de inserción e outras entidades da economía social e solidaria que desenvolvan unha actividade económica de forma autónoma e en base a criterios de democracia económica. Que compartan os principios de finanzas éticas e solidarias de Coop57 e que, na base da súa actividade, xeren impactos positivos e/ou acheguen valor engadido ao conxunto da sociedade.

As finanzas éticas nacen desde os movementos sociais, pacifistas e ecoloxistas, para dar resposta á inquietude de moitas persoas, empresas e entidades que non querían ver como o seu diñeiro estaba vinculado ao fomento de actividades contra as cales loitaban. As finanzas éticas, pois, nacen da idea de “co meu diñeiro non” para máis adiante incorporar a idea “co meu diñeiro si” e fomentar a aparición de entidades que utilizasen ferramentas financeiras para un desenvolvemento positivo da sociedade.

As finanzas éticas basean a súa forza na súa sinxeleza. Algo tan simple como incorporar a ética ao conxunto das decisións diarias de aforro e investimento.

Esta visión cambia completamente as motivacións, obxectivos e acentos da intermediación financeira respecto á banca tradicional. A intermediación financeira entendida como unha ferramenta ao servizo das persoas e nunca como unha ferramenta simplemente de negocio. Trátase de rescatar o valor social do diñeiro.

Os aforros que se depositan a Coop57 servirán, exclusivamente, para conceder préstamos ás entidades socias de servizos de Coop57. Estas entidades son proxectos baseados nos principios da economía social e solidaria e que para converterse en socias de servizos de Coop57 superaron unha rigorosa avaliación ética e social que analiza que sexan proxectos que acheguen algún tipo de valor engadido ao conxunto da sociedade.

Unha vez a entidade é socia de servizos da cooperativa é cando pode acceder a financiamento. No caso de que a entidade así o solicite farase, entón, unha avaliación técnica e financeira da viabilidade do proxecto para conceder aquel financiamento.

Os proxectos financiados oriéntanse á xeración de postos de traballo estables e de calidade en modelos cooperativos, iniciativas de inserción sociolaboral, proxectos dos movementos sociais, atención ás persoas e a colectivos vulnerables, sustentabilidade e medio ambiente,  agroecología, comercialización xusta, desenvolvemento comunitario, cultura e educación, modelos que fomentan unha profundización democrática e participativa ou o asociacionismo de base, entre moitos outros.

En definitiva, proxectos que empuxen a nosa economía e a nosa sociedade cara a realidades máis xustas, equitativas e, sobre todo, máis humanas.

Préstamos a medio e longo prazo para a creación, consolidación e/ou crecemento:

 • Préstamos de investimento: Son préstamos para financiar proxectos e/ou investimentos en inmobilizado. Trátase de préstamos que a entidade receptora necesita para facer calquera tipo de investimento ou mellora na súa entidade. Sería o préstamo estándar tal e como o entendemos.

Préstamos a curto prazo para a resolución de necesidades de liquidez da entidade:

 • Financiamento de Circulante: Produtos de financiamento de circulante orientados a facilitar operacións a curto prazo para resolver necesidades de liquidez. Articúlase en formato de póliza de crédito.
 • Anticipo de subvencións e endoso de facturas: Son créditos para avanzar o importe de subvencións ou facturas de entidades socias con organismos públicos. Sempre se fai en base a subvencións ou convenios xa concedidos ou prestacións de servizos contratados onde o pago aínda non se efectuou.

Préstamos relacionados coa vivenda:

 • Financiamento relacionado con modelos de vivenda cooperativos con réxime de cesión de uso e adquisición de locais de entidades socias.

Coop57 iniciou a súa actividade en Catalunya a partir da loita dos traballadores da Editorial Bruguera para manter os seus postos de traballo. En 1986, no medio dunha forte crise industrial da economía española, a coñecida editorial Bruguera declarouse inviable e pasou a mans do Banco de Crédito Industrial. Despois de intentos errados para reflotar a empresa, reconvertela en cooperativa ou buscar comprador, o banco decidiu liquidar a empresa. A isto acolléronse a maioría dos seus 775 traballadores que cansos do proceso, preferiron liquidar os seus contratos. Este non foi o caso de todos os traballadores, algúns dos cales seguiron, durante anos, unha loita xudicial e, en último termo, moral para conseguir aquelas indemnizacións que consideraban xustas. Finalmente, en 1995, este grupo de traballadores gañou o xuízo polo que levaban anos loitando.

Así, este grupo de antigos traballadores creou un fondo con parte das indemnizacións que recibiron polo seu despedimento para promover proxectos económicos que perseguisen a creación de lugares de traballo de calidade, especialmente aplicando modelos cooperativos.

O 19 de Xuño de 1995, con este fondo, creouse Coop57 baixo a fórmula xurídica de cooperativa de servizos financeiros.

Coop57 ten os seus recursos en dous grandes bloques:

O primeiro bloque confórmase polo diñeiro concedido, en forma de préstamos, ás entidades socias.

O segundo bloque é o diñeiro que non se ten concedido en forma de préstamos.

Dada a súa condición xurídica, Coop57 só pode depositar os seus recursos en institucións financeiras reguladas. Segundo os nosos acordos internos, os excedentes de recursos só poden estar depositados en produtos sinxelos (contas correntes e depósitos a curto prazo) a entidades financeiras cooperativas. En concreto a Laboral  Kutxa, Caixa de Enxeñeiros,  Bantierra, Caixa Rural  Galega,  Caixa de Guissona e diferentes caixas rurais locais. Tamén traballamos coas entidades financeiras éticas cooperativas da nosa contorna, tales como Oikocredit e Fiare Banca Ética.

A primeira condición para poder pedir un préstamo é ser entidade socia de servizos de Coop57, polo cal se teñen que seguir os seguintes pasos:

1) A entidade debe encher a solicitude de alta como socia, e un cuestionario social. A finalidade deste cuestionario é que Coop57 teña elementos para valorar os aspectos xerais da entidade.

2) Unha vez a entidade devolveu o cuestionario cumprimentado, a Comisión Social concerta unha reunión coa entidade para profundar sobre os aspectos que trata o cuestionario e poder coñecer de primeira man a organización.

3) Posteriormente á reunión, a Comisión Social emite un informe que pode ser favorable ou non. Este informe pásase ao Consello de Sección e posteriormente ao Consello Reitor, que finalmente resolve a solicitude de incorporación, con toda a información dispoñible.

4) Unha vez a entidade foi admitida como socia, debe facer unha achega ao capital social de Coop57 de 901,52 euros e abonar 98,48 euros como gastos de incorporación.

5) Se a entidade solicita algún dos servizos financeiros, é a Comisión Técnica a que pide as informacións pertinentes para valorar a idoneidade da petición.

Se a entidade acaba sendo socia de servizos, pode acceder a financiamento e solicitalo poñéndose en contacto coa súa sección territorial onde se detallarían as condicións e documentación necesaria para traballar esta petición.

Nalgunhas ocasións, tanto o proceso social como o económico pódense traballar en paralelo.

O obxectivo principal de  Coop57 é a transformación social en positivo da nosa economía e da nosa sociedade. Coop57 enténdese a si mesma como unha ferramenta ao servizo dos seus socios e socias e ao servizo desta transformación social. Coop57, por si soa, non poderá transformar a sociedade. O diñeiro por se só, tampouco poderá transformar a sociedade. Serán as entidades, grupos, colectivos e persoas que traballan para esta transformación social as que poderán incidir a modificar a realidade e mellorar a situación do conxunto da  socieda.

Búscase converter o aforro recolleito en crédito transformador para axudar, desde o punto de vista financeiro, a que aqueles proxectos que achegan un valor engadido á nosa sociedade poidan seguir desenvolvendo a súa tarefa.

Coop57 leva a cabo unha actividade financeira entre sus personas socias como cooperativa de servizos. Non é un banco e, por tanto, non dispón da cobertura do fondo de garantía de depósitos do Banco de España. O diñeiro achegado por parte dos socios e socias, incluídos os colaboradores, o son en concepto de capital social e, por tanto, responden da boa marcha da cooperativa. 

Por tanto non está sometida a regulación bancaria. O que se fai, no canto disto, é autoregularse, de maneira colectiva e democrática, seguindo os criterios propios que se consideran máis adecuados. Neste sentido, as achegas, que non están garantidas, están suxeitas a unha batería de medidas para poder garantir estas achegas dos socios e socias colaboradoras.

Para fortalecer a súa solvencia Coop57 adopta varias medidas internas:

 • Destina os seus excedentes a reservas. Non se reparten beneficios senón que se destinan todas a reforzar a solvencia do proxecto
 • Esixe ás entidades que reciben financiamento que fagan achegas adicionais no capital social para nutrir un fondo solidario para garantir os préstamos.
 • Dota o máximo posible para provisións (aquel diñeiro reservado para facer fronte a posibles eventualidades) para posibles impagados.
 • Acouta o límite máximo de préstamo que pode recibir unha entidade socia e, así, distribúe o risco (como máximo, unha entidade non pode recibir en préstamos máis do 2% dos recursos de que dispón  Coop57).

A nosa porcentaxe de falta de pagamentos é moi baixo (ao redor do 2%) e coas provisións que cada ano vanse dotando é suficiente para facerlle fronte. Por tanto, hai unha serie de garantías que, ata agora, non se utilizaron, como as reservas voluntarias, as obrigatorias, o fondo de garantía de préstamos, o fondo fundacional, fondos propios, etc.

Todas estas medidas van encamiñadas a poder garantir ao máximo as achegas dos socios e socias de Coop57.

Para conceder un préstamo, Coop57 pide determinadas garantías á entidade que solicita o apoio financeiro e, se procede, avais de tipo persoal e non patrimonial ás persoas que exercen como avaladores da solicitude. Promóvese, por tanto, que a entidade que recibe este apoio e as súas persoas integrantes responsabilícense do diñeiro recibido. 

A garantía sempre é mancomunada, isto é, dividida proporcionalmente entre todas as persoas avaladoras, a diferenza das entidades convencionais que esixen avais solidarios (cada persoa avaladora responde da totalidade do importe do crédito).

Ademais dos avais persoais mancomunados, tamén existe un fondo de garantía de préstamos que se vai nutrindo coas achegas das entidades que reciben financiamento. Este fondo ten que servir para facer fronte a eventual falta de pagamentos.

Finalmente, estableceu un acordo de colaboración coa sociedade de garantía  recíproca,  ELKARGI, para avalar parte dos préstamos e así facilitar máis o acceso ao crédito das entidades socias.

Máis información: Garantías para os préstamos

Coop57 rexe a súa actividade baseada nos seguintes principios:

 • Principios das finanzas éticas
 • Principios cooperativos
 • Crédito ao servizo da transformación social
 • Democracia e  autoxestión
 • Intercooperación e mercado social
 • Carácter colectivo
 • Confianza
 • Perspectiva feminista
 • Unha economía transformadora arraigada no territorio
 • Transparencia

Máis info: https://coop57.coop/es/informacion/principios-eticos 

 

Coop57 non é un banco e como tal non ofrece servizos bancarios (tarxetas, contas correntes, domiciliacións, etc). O aforro en Coop57 canalízase en forma de achegas ao capital social da cooperativa, outorgando así, a condición de socia da cooperativa.

Achegas obrigatorias no capital social: Para converterse en socia colaboradora débese facer unha achega mínima obrigatoria de 300 euros ao capital social de Coop57.

Achegas voluntarias no capital social: Se se queren achegar máis de 300 euros, o resto da achega é considerada achega voluntaria ao capital social de Coop57. As achegas voluntarias, a diferenza das obrigatorias, son as que se destinan á concesión de préstamos e teñen unha remuneración económica asociada que anualmente se decide en asemblea.

Todas as achegas (a voluntaria e a obrigatoria) están a nome da entidade ou persoa socia e pódense recuperar no momento que se necesiten.

Unha vez esgotadas todas as posibilidades e no caso de que a entidade non mostrase ningún interese para devolver o diñeiro, Coop57, en defensa dos dereitos e deberes das entidades socias e as persoas socias colaboradoras, exercería as accións legais oportunas.

Se a entidade non puidese devolver o préstamo, sen que haxa ningún tipo de "mala fe" e esgotadas todas as opcións, convocaríase ás persoas avalistas que mancomunadamente garantirían o préstamo, para que cumprisen o seu compromiso. Buscaríase ofrecer as condicións de devolución que lles fosen máis favorables, fraccionando o pago e sen aplicar ningún tipo de sobrecargo ou comisión.

Existe unha achega mínima obrigatoria que se pide en todas as persoas ou entidades que queren aforrar a Coop57 de 300 euros. Esta achega mínima pertence ao capital social obrigatorio e, por tanto, forma parte dos fondos propios de Coop57. Non se trata de ningunha cota, nin de ningún gasto, ou unha cantidade a fondo perdido, senón que é un saldo mínimo que se pide a todo o mundo para poder ser socia da cooperativa. É dicir, todas as persoas ou entidades socias colaboradoras, teñen como mínimo 300 euros depositados en  Coop57.

Ademais, hai persoas que queren achegar máis de 300 euros. A achega que vai máis aló destes primeiros 300 euros, son achegas ao capital social voluntario de Coop57. O importe máximo, actualmente, é de 300.000 euros.

 

 

Non. Coop57 non ofrece préstamos persoais a persoas particulares. Primeiramente porque xuridicamente non podería, posto que o feito de ser cooperativa de servizos financeiros impide a prestación de servizos financeiros a persoas físicas, posto que a lei limítao ás persoas xurídicas.

Igualmente, Coop57 cre en formas colectivas de organización e por tanto, a súa preferencia é fomentar modelos colectivos e asociativos (cooperativas, asociacións, fundacións, etc.).

Coop57 leva a cabo, como actividade principal, o financiamento de proxectos de economía social e solidaria que contribúan á construción dunha economía transformadora e ao servizo das persoas. Poden recibir financiamento de  Coop57 aquelas entidades socias de servizos da cooperativa. Para converterse en socias de servizos existe un proceso de avaliación social onde se analiza se os criterios, principios e valores da entidade son coincidentes cos que ten Coop57. Neste caso, a entidade socia de servizos poderá acceder aos diferentes servizos de financiamento.

E para poder conceder estes préstamos, a nosa cooperativa necesita dotarse de capital. Coop57 interpela ao conxunto da sociedade para que destine os seus aforros como capital social da cooperativa. Esta figura é a da persoa socia colaboradora, que permite achegar aforro a Coop57. As persoas que son socias colaboradoras non poden solicitar financiamento, posto que isto só o podemos facer a formas xurídicas da economía social e solidaria, socias de servizos de Coop57.

 

As achegas das persoas socias colaboradoras divídense entre a achega mínima obrigatoria (300 euros) e o resto da achega, que ten carácter voluntario.

O prazo das achegas é de tipo indefinido ata que se manifeste o contrario. A achega obrigatoria forma parte dos fondos propios de Coop57 e por tanto non estarán suxeitos a remuneración e a súa devolución debe ser aprobada polo consello reitor. O resto da achega, no caso de que a haxa, forma parte do capital social voluntario e por tanto estará suxeita á remuneración establecida e a súa devolución será de carácter inmediato.

A cantidade da remuneración se que fixa cada ano na Asemblea Xeral de maneira democrática e colectiva.

Para saber a porcentaxe de remuneración vixente, consulta as condicións en nesta páxina.

Coop57 ofrece servizos financeiros ás súas entidades, socias de servizos, tentando que se entenda nun marco de solidariedade e axuda mutua.

Quérense fomentar as seguintes características:

 • O crédito en Coop57 enténdese como unha ferramenta que, ben orientada, contribúa á transformación social en positivo. Non se entende como unha finalidade para xerar ganancias económicas.
 • Os préstamos, igual que toda a relación entre Coop57 e as suas persoas socias, baséase na confianza e non respecto mutuo.
 • O sistema de garantías para os préstamos concedidos responde, tamén, ao principio de confianza a través dos avais persoais mancomunados.
 • A flexibilidade e adaptabilidade dos servizos financeiros. Buscaranse as solucións que poidan beneficiar a viabilidade do proxecto.
 • Non se incorren en gastos tales como comisións de apertura, comisións de estudo, gastos de notaría, entre outros. Non queremos aumentar os custos financeiros que deben asumir as entidades con gastos que se consideran prescindibles. O obxectivo é que todas as entidades socias que necesiten financiamento, poidan acceder a ela.
 • Os préstamos avalíaos a comisión técnica de cada sección territorial.
 • Coop57 ten como obxectivo esencial o apoio financeiro a proxectos cun alto contido social. O seu fracaso tamén é o noso.
 • Sempre se actuará con rigor e responsabilidade fronte as persoas socias colaboradoras que achegan recursos económicos á cooperativa.
A función principal de Coop57 é captar recursos económicos da sociedade para ter capacidade de dirixilos cara ao financiamento de proxectos transformadores de economía social e solidaria. A práctica totalidade destes recursos provén de persoas individuais que deciden achegar os seus aforros ao capital social da cooperativa.
 
Isto significa que as persoas individuais poden participar facéndose socia colaboradora e facendo achegas económicas no capital social de Coop57. Os socios e as socias colaboradoras son, basicamente, persoas que cren no proxecto de Coop57 e queren que o seu diñeiro sirvan para financiar proxectos coherentes cos seus criterios éticos e sociais. Ademais da súa achega económica, acúdalas socias colaboradoras poden participar nas asembleas, e elixir ou ser elixidos polos órganos sociais. Tamén reciben información sobre o destino dos seus recursos, aplicando o principio de transparencia.
 
La función principal de Coop57 es captar recursos económicos de la sociedad para tener capacidad de dirigirlos hacia la financiación de proyectos transformadores de economía social y solidaria. La práctica totalidad de estos recursos proviene de personas individuales que deciden aportar sus ahorros al capital social de la cooperativa.

Para recuperar a achega de Coop57 débese solicitar poñéndose en contacto coa súa sección territorial. Non existe ningún tipo de período mínimo de permanencia para as achegas de diñeiro que se facen a Coop57. Pódense recuperar en calquera momento sen ningún tipo de custo, comisión ou penalización.

Aínda así, hai unha diferenza de procedemento entre a parte voluntaria e a parte obrigatoria, se se desexa recuperar a totalidade da achega.

Para explicalo usemos un exemplo: unha persoa ten unha achega de 2.000 euros a Coop57. Destes 2.000 euros, hai 300 euros que son a achega mínima obrigatoria e 1.700 euros que se consideran achega voluntaria.

A persoa socia desexa unha devolución parcial da súa achega: Neste caso pídese a devolución de 500 euros. A súa devolución tería carácter inmediato e a persoa socia seguiría sendo socia cunha achega de 1.500 euros (300 euros de achega obrigatoria e 1.200 euros de achega voluntaria).

A persoa socia desexa unha devolución total da súa achega: Dos 2.000 euros, 1.700 euros devólvense con carácter inmediato. Os 300 restantes, por mor de que a súa devolución implica causar baixa como socia da cooperativa e este capital é considerado achega obrigatoria, a súa devolución ten que ser aprobada e autorizada por parte do consello reitor que se reúne mensualmente. Deste xeito, e dependendo da data de reunión do consello reitor pode tardar algúns días, nunca excedendo o prazo dun mes para recuperar os 300 euros da achega obrigatoria.

As solicitudes de préstamos son analizadas por parte da Comisión Técnica. A súa función é valorar que os proxectos sexan viables e poidan afrontar a devolución do préstamo. Os seus membros son persoas vinculadas á economía social e solidaria e con coñecementos económicos e financeiros, pero independentes da estrutura técnica laboral de Coop57.

A Comisión Técnica elabora un informe, que pode ser favorable ou negativo, para o Consello de Sección, que é o órgano de cada sección territorial que ten a responsabilidade de decidir a concesión dos préstamos.

Ser socio ou socia colaboradora de  Coop57 significa pertencer a unha rede de persoas e entidades que traballa colectivamente para fomentar outros modelos económicos e sociais. Significa exercer a soberanía económica e poñer en práctica modelos financeiros que teñan en conta as persoas, a contorna e o territorio no canto da  maximización de beneficios.
 
Converterse en socia de  Coop57 confire unha serie de dereitos que se poden clasificar en tres tipoloxías: 
 
 • Dereitos políticos e de participación: As persoas socias de Coop57 poden participar -con voz e voto- nas asembleas, decidir as liñas de actuación de  Coop57 e con que criterios éticos e sociais actúase. Os votos pondéranse independentemente do capital achegado.
 • Dereitos económicos: As achegas de aforro voluntarias están suxeitas a unha remuneración económica que anualmente fixa a asemblea xeral de  Coop57 en base a un proceso colectivo e democrático.
 • Dereito á información: Todos os socios e socias reciben información periódica dos préstamos que se conceden, o estado económico da cooperativa, a actividade social e outras informacións relevantes sobre as actividades de  Coop57.
 
Coop57 ten a vocación de pertencer a todas aquelas persoas e entidades que queiran contribuír ao cambio social e económico da nosa contorna. Unha ferramenta financeira en mans da sociedade, propiedade de todos os seus socios e socias. Por tanto, se crece a base social, poderase incidir máis e mellor no establecemento de novos modelos económicos que poidan transformar a sociedade cara a realidades pensadas desde os criterios da economía transformadora e ao servizo da maioría.
 

 

Si. Como socia de Coop57 pódense facer novas achegas e/ou solicitar devolucións sempre que se queira. Agora ben, débese ter en conta que, sen que exista unha limitación na cantidade de movementos, Coop57 é un espazo de aforro e non un lugar para ter unha operativa cotiá. Por tanto, non debe ter este uso.

Si.  Coop57 é unha cooperativa e como tal opera, exclusivamente, coas suas persoas e entidades socias. A figura do cliente non existe en Coop57 e así, todo o mundo que se relaciona con Coop57, faio desde a posición de socia.

Por tanto, para acceder ao financiamento débese ser previamente socia de servizos de Coop57.

Pero este feito, lonxe de consideralo unha limitación, considérase unha riqueza e unha oportunidade para crear ferramentas comunitarias que permitan avanzar cara á profundización de modelos solidarios de democracia económica e propiedade colectiva.

Ser socia de Coop57 significa pertencer nunha rede de persoas e entidades que traballa colectivamente para fomentar outros modelos económicos e sociais. Significa exercer a soberanía económica e poñer en práctica modelos financeiros que teñan en conta as persoas, a contorna e o territorio no canto da maximización de beneficios.

 

Coop57 organízase de acordo cun principio fundamental: a proximidade na base social de economía solidaria e ás súas necesidades financeiras. Esta proximidade é o que permite dar un bo servizo e avaliar correctamente os proxectos que necesitan financiamento, máis aló dos criterios de riscos que utilizan as entidades financeiras convencionais. Así mesmo, permítenos ser moi imaxinativos a adecuar os servizos financeiros a cada necesidade concreta.
 
Para evitar que ao crecer pérdase esta proximidade, Coop57 pousou en práctica un modelo de desenvolvemento en rede mediante a creación de seccións territoriais e o crecemento horizontal. Actualmente existen seccións territoriais en Andalucía, Aragón,  Asturies, Catalunya, Euskal Herria, Galiza e Madrid. Ademais, existen grupos promotores en País Valencià e Mallorca.
 
As características deste crecemento en rede son:
 
 • A existencia dunha soa entidade xurídica, que aplica os mesmos principios éticos e sociais, e os criterios de valoración.
 • A capacidade de cada territorio de  autogestionar a súa base social e a súa actividade: admisión de socias, valoración de proxectos, concesión de préstamos...
 • Todas as persoas e entidades socias participan directamente e de forma universal na asemblea da súa sección territorial. De cada asemblea territorial, en función do número de socios e socias, emanan unhas persoas e entidades representantes. Son encargadas de trasladar os acordos tomados desde cada unha das asembleas de sección ata a asemblea xeral. Confórmase así un modelo de toma de decisións de baixo cara arriba.
 • Os recursos económicos que se captan en cada territorio destínanse, prioritariamente, a financiar proxectos do mesmo territorio. Establécese, pero, solidariedade interterritorial: no caso de que un territorio teña peticións de préstamos que superen os seus recursos, pode pedir a solidariedade outros territorios que dispoñan de diñeiro en excedente.
 • Compártense os servizos comúns de Coop57, situados en Barcelona.

Non. Coop57 é unha cooperativa de servizos financeiros éticos e solidarios e como tal, non é un banco. Non temos ficha bancaria nin estamos regulados polo banco central. Isto implica que non podemos ofrecer servizos de banca comercial e por tanto, non podemos ofrecer contas correntes, domiciliacións, transferencias a terceiros, tarxetas de crédito/débito, etc. En definitiva, non podemos ofrecer operativa bancaria.

O que facemos en Coop57 é captar recursos económicos para poder financiar a economía social e solidaria co obxectivo de fomentar unha transformación social en positivo. Por tanto, as persoas que teñen diñeiro en Coop57 fano en forma de achega ao capital social da cooperativa e, a pesar de que se poden facer novas achegas e/ou solicitar devolucións sempre que se queira, tense que interpretar máis ben como un espazo "de aforro" e non para ter unha operativa cotiá.

Para converterse en entiade socia de servizos de Coop57 téñense que seguir os seguintes pasos:

1) A entidade ten que encher a solicitude de alta como socia e un cuestionario social. A finalidade deste cuestionario é que Coop57 teña elementos para valorar os aspectos xerais da entidade.

2) Unha vez a entidade devolveu o cuestionario cheo, a Comisión Social concerta unha reunión coa entidade para profundar sobre os aspectos que trata o cuestionario e poder coñecer de primeira man a organización.

3) Posteriormente á reunión, a Comisión Social emite un informe que pode ser favorable ou non. Este informe pásase ao Consello de Sección e posteriormente ao Consello Reitor, que finalmente resolve a solicitude de incorporación, con toda a información dispoñible.

4) Unha vez a entidade foi admitida como socia, ten que facer unha achega no capital social de Coop57 de 901,52 euros e abonar 98,48 euros como gastos de incorporación.

5) Se a entidade solicita algún dos servizos financeiros, é a Comisión Técnica a que pide as informacións pertinentes para valorar a idoneidade da petición.

Coop57 é unha cooperativa e por tanto as súas decisións tómanse de forma colectiva e democrática. Organízase por seccións territoriais e existen órganos de decisión a dúas escalas: no ámbito xeral e no ámbito da sección territorial.
 
Ámbito xeral:
 
A Asemblea Xeral é o órgano de decisión máximo da cooperativa. Entre outras funcións, escolle o Consello Reitor, aproba as contas e o plan de traballo, e decide as liñas estratéxicas da cooperativa, os criterios éticos e os prezos. Está conformada por unha delegación de socias que emanan de todas as seccións territoriais.
 
O Consello Reitor é o órgano social de representación e goberno da cooperativa. É o órgano encargado da aplicación do plan de traballo aprobado en asemblea e aproba a incorporación de novas socias de Coop57, entre outras tarefas.
 
Ámbito de sección territorial: 
 
A asemblea de sección é o órgano soberano de cada sección e nomea o seu Consello de Sección. É o espazo de participación directa de todas as persoas e entidades socias da cooperativa. As súas deliberacións e decisións trasládanse á Asemblea Xeral.
 
O Consello de Sección é o órgano de representación, goberno e xestión da sección territorial. É escollido por todas as persoas e entidades socias da súa sección territorial. Entre outras tarefas, aproba a concesión de novos préstamos e propón ao Consello Reitor a incorporación de novas socias.

Si. Coop57 é unha cooperativa e como tal opera, exclusivamente, coas súas persoas socias. A figura do cliente, nun sentido estrito, non existe en Coop57 e así, todo o mundo que se relaciona coa cooperativa faio desde a posición de socio ou socia. Por tanto, para poder aforrar en Coop57 débese que ser socia colaboradora de Coop57.

Pero este feito, lonxe de consideralo unha limitación considérase unha riqueza e unha oportunidade para crear ferramentas comunitarias que permitan profundizar en modelos solidarios de democracia económica e propiedade colectiva.

Ser socio ou socia de Coop57 significa pertencer nunha rede de persoas e entidades que traballa, colectivamente, para fomentar outros modelos económicos e sociais. Significa exercer a soberanía económica e poñer en práctica modelos financeiros que teñan en conta as persoas, a contorna e o territorio no canto da  maximización de beneficios.

Unha das principais características e vontades de  Coop57 é ser áxil e flexible, para conceder financiamento.

O procedemento para obter financiamento téntase que sexa no menor tempo posible pero sempre respectando os procesos establecidos en Coop57 para todos os casos.

Así, dependendo de se a entidade é socia de servizos ou non no momento de pedir a solicitude, pode haber variacións nos tempos.

Se a entidade non é socia de servizos, para poder acceder a financiamento, o primeiro que se debe facer é solicitar o alta como socia.

Tanto as altas de novas entidades como as novas solicitudes de financiamento apróbaas o Consello de Sección de cada territorio que se reúne con carácter mensual.

Quen leva a cabo a análise social e económica son as Comisións Sociais e Técnicas que tamén reúnense mensualmente.

Por tanto, dependendo de cando se inicien os trámites, en casos normais pódese resolver unha solicitude de financiamento:

 • para entidades socias, en menos dun mes
 • para entidades que se teñen que incorporar como socias, nun ou dous meses

 

Podedes ver a cifra de socias e a súa distribución territorial aquí: https://coop57.coop/gl/informacion/coop57-en-cifras

Para convertirse en socio o socia colaboradora de Coop57 débese encher un formulario para solicitar a alta:

Formulario de alta como socio o socia colaboradora

Unha vez recibido o formulario e feito o pago, enviarémoslle o contrato ao seu domicilio.

Tamén se pode solicitar o alta por correo electrónico ou dirixíndose, fisicamente, ás sedes de Coop57. Para consultar os datos de contacto ir aquí.

Podes ver o volume de recursos económicos xestionados por Coop57 seguindo a ligazón: https://coop57.coop/gl/informacion/cifras-econ%C3%B3micas

Si. Para facer consultas ou operacións existe unha oficina virtual: https:// coop57.net/ 
 
A oficina virtual é un servizo ao dispor das socias de Coop57 onde facer consultas e operacións. O obxectivo é axilizar e facilitar os diferentes procesos e operativa para todas as socias.
 
Na oficina virtual pódese: 
 
 • Consultar o estado da conta
 • Consultar o histórico de movementos
 • Facer novas achegas
 • Solicitar devolucións
 • Tramitar o alta e/ou baixa de achegas periódicas
 • Actualizar datos de contacto
 • Consultar a información fiscal sobre as remuneracións ás achegas
 • Facer outras consultas